بنا بر فتوای شریعه، هر سنی که ۷ شیعه را بکشد به بهشت می رود‪!‬ ۶

قوانین اسلام از کجاست؟

چنانچه قوانین و دستورات اسلامی را بر اساس قرآن، شریعت، و روایات بررسی کنیم به آسانی در می یابیم که همه این قوانین بر گرفته از جامعه عقب مانده و بیابانگرد عربستان، دور از مدنیت، آنهم از گروه خشونت گرا، پرخاش گر، متجاوز آن در دوران گذشته است. در این قوانین، کمترین احساس و اندیشه انسانی دیده نمی شود، رفتارها با کینه توزی، سنگدلی، و دشمنی همراه است.

ارزش زن با معیار شتر

بی درنگ اسلام برخاسته از تازیان، از شتر داری، بهره برداری از پشم و شیر شتر، بیابانگردی، به دنبال چشمه آب و سایه درختی سگ دو زدن، و معامله پایاپای برای نیازهای روزانه، به دور نیست. بر این اساس، ارزش شتر در نزد اسلام زدگان از هر انسان، به ویژه زنان بالاتر است. تا جایی که شتر معیار سنجش ارزش هاست . در نتیجه، یک تازی و یا مسلمان تازی زده، ارزش زن را برابر ۵۰ شتر، و ارزش بیضه چپ مردان را معادل ۶۵ شتر دانسته، و در حقیقت  ارزش زن را نمی توان با ارزش مرد مقایسه کرد بلکه باید او را با ارزش شتر سنجید!.

زن نصف مرد است. البته این گفته آخوند است وگرنه،  انسان های باشرف و مردان نیکو خصال و انساندوست، هرگز زن را به عنوان طعمه و وسیله اطفای شهوت و سکس در نظر نمی گیرند، بلکه آنان را مساوی و برابر مردان در هرزمینه می دانند.

زن نصف مرد است. البته این گفته آخوند است وگرنه،  انسان های باشرف و مردان نیکو خصال و انساندوست، هرگز زن را به عنوان طعمه و وسیله اطفای شهوت و سکس در نظر نمی گیرند، بلکه آنان را مساوی و برابر مردان در هرزمینه می دانند.

زن را به صیغه (فحشای اسلامی) در آوردن و هر روز و یا حتی هر ساعت بغل یک مرد گردن کلفت و هرزه جای دادن، ازدواج مرد چند زنه، به عبارتی چند زن را در اختیار یک مرد قرار دادن، فروش دختران ایرانی در کشورهای عربی، فرزندان نتیجه ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی مان افغانستان، نمونه و نشانه رفتار زشت و غیر انسانی سوداگران دین، و بی ارزش بودن زن در اسلام است.

به دنیای اسلام خوش آمدید. در اسلام چون برای زنان ارزش زیاد قائلند، آنها را مانند چینی الات لای زرورق و پتو و لحاف می پیچند که با دیدن آفتاب و تابش نور از هم نپاشند و باکرگی آنان از میان برود. به راستی آیا کمترین رابطه و شباهتی میان ااین گروه اسلام زده خردباخته  با انسان های قرن ۲۱ وجود دارد؟ آیا این زنان سمبل عقب افتادگی و بی خردی و همچنین مثال بارزی برای نشان دادن زن ستیزی اسلامی نیستد؟.

به دنیای اسلام خوش آمدید. در اسلام چون برای زنان ارزش زیاد قائلند، آنها را مانند چینی الات لای زرورق و پتو و لحاف می پیچند که با دیدن آفتاب و تابش نور از هم نپاشند و باکرگی آنان از میان برود. به راستی آیا کمترین رابطه و شباهتی میان ااین گروه اسلام زده خردباخته  با انسان های قرن ۲۱ وجود دارد؟ آیا این زنان سمبل عقب افتادگی و بی خردی و همچنین مثال بارزی برای نشان دادن زن ستیزی اسلامی نیستد؟.

دختران پادشاه عربستان، در چنگال اسلام

چنگال اسلام راستین زن ستیز، حتی گلوی دختران پادشاه عربستان را هم می فشارد. با آن که شاه عربستان آن کشور را ارث پدری، و خود را مالک الرقاب و ارباب و آقای مردم عربستان دانسته، و مردم آن سامان در نزد خاندان حاکم بر عربستان پشیزی ارزش ندارند و در حقیقت در حکم بردگان و شاید هم چهارپایان به شمار آیند، ولی دختران و زنان حاکمان بر آن سر زمین ارزشی برابر مردان نداشته، و حتی دختران شاه عربستان در فضای سربسته بدون داشتن هرگونه آزادی، در انزوا، فراموشی و به راستی در حبس خانگی به سر می برند. اینها همگی از نحوست اسلام است که دامنگیر زنان و دختران مسلمان و یا در خانواده مسلمان شده است.

در این وی دی یو، دختران پادشاه عربستان از ظلم و ستم بی رویه اسلامی که از سوی پدرشان بر آنان وارد می شود، گفتگو می کنند.

فتوای پیشوای مذهب تسنن

همیشه گفته می شود که مذهب شیعه یک مذهب ارتدکس و خشونت بار اسلامی است که به کسی رحم نمی کند و کشتار و خون آشامی از سیاست های جدانشدنی و همیشگی آنست. اما، خشونت و بیرحمی گروهی از اهل تسنن در کشورهای اسلامی کمتر از دین فروشان شیعه نیست. برای نمونه می توان به فتوای کنونی بالاترین مقام دینی عربستان اشاره کرد که می گوید:”‫ هر کس ۷ شیعه بکشد بدون حساب وارد بهشت میشود.

او برای نمایش این دشمنی مراسم عروسی پسر خود را در روز عاشورا برگذار کرد.” گویا این مفتی اعظم دخالت زیادی در حکومت پادشاهی عربستان دارد‬. رفتار خصمانه سنی های عربستان با زائران ایرانی، و کشتار سالانه شماری از آنان به بهانه های گوناگون که حکایت از نفرت آنان از مذهب شیعه دارد نیز از این نمونه است. بدیهی است رفتار ضد انسانی ملاهای مذهب شیعه با گروه اهل تسنن در کردستان، بلوچستان، گرگان، و خراسان نیز نباید نادیده گرفت و در برابر ظلم و ستم رهبران مذهب تسنن، بدانان امتیازی داد.

مفتی اعظم عربستان که قتل شیعیان را راهی برای رفتن به بهشت می داند برای دهن کجی به شیعیان و توهین بدانان روز عاشورا را به عنوان روز عقد و عروسی فرزند خود بر می گزیند.

مفتی اعظم عربستان که قتل شیعیان را راهی برای رفتن به بهشت می داند برای دهن کجی به شیعیان و توهین بدانان روز عاشورا را به عنوان روز عقد و عروسی فرزند خود بر می گزیند.

ربودن دختران و بی حرمتی بدانان

در خبرها آمده است که گروه فاشیست اسلامی بوکو حرام در نیجریه با یورش بردن به یک دبیرستان دخترانه شبانه روزی، بیش از  ۲۰۰ دختر را اسیر و به مکانی پنهانی در اختیار خود قرار داده است .این گروه ضد انسان، بر آنست که نخست به این دختران تجاوز نموده، سپس در بازار برده فروشان به عنوان سکس، آنان را به فروش رساند. آیای جنایتی از این بالاتر که به وسیله یک گروه اسلامی در حال انجا گرفتن است؟!.

گروه اسلامی بوکورام جنایت خود را در نیجریه با ربودن بیش از ۲۰۰ دختراز یک مدرسه شبانه روزی آغاز کرد. آنان طبق شریعت اسلام می خواهند نخست به دختران تجاوز کرده، و آنگاه به عنوان برده سکس در بازار به حراج گذارند. بازهم بگویید اسلام نقش سازنده ندارد!.

گروه اسلامی بوکورام جنایت خود را در نیجریه با ربودن بیش از ۲۰۰ دختراز یک مدرسه شبانه روزی آغاز کرد. آنان طبق شریعت اسلام می خواهند نخست به دختران تجاوز کرده، و آنگاه به عنوان برده سکس در بازار به حراج گذارند. بازهم بگویید اسلام نقش سازنده ندارد!.

از آنچه گذشت:

رژیم اسلامی زن را از خیابان، اداره، کارخانه، دانشگاه و هرگونه فعالیت اجتماعی بر کنار نموده، و به درون آشپزخانه، پستو، و اطاق خواب همچون کالای کم ارزشی در برابر خواسته ها و هوس های مردان قرار داده است. صیغه یا فحشای اسلامی، و یا ازدواج مردان بوالهوس و شهوتران با چند زن، و یا گسیل و فرستادن دختران به کشورهای دیگر، همگی از عملکرد رژیم اسلامی در این ۲۵ سال بوده است.

مفتی اعظم عربستان فتوا می دهد که کشتن ۷ شیعه، قاتل را بی هرپرسشی راهی بهشت می کند. او‫ برای نمایش این دشمنی با شیعیان، مراسم عروسی پسر خود را در روز عاشورا برگذار کرده است. گروه اسلام گرای بوکوحرام با یورش به دبیرستان دخترانه در کشور مالزی، دختران را به اسارت می گیرد. اعضاء این گروه فاشیست اسلامی بر آنند که نخست به دختران تجاوز کرده، و آنگاه آنان را در بازار به عنوان سکس به فروش رسانند.‬
دختران پادشاه عربستان نیز در قفسی بنام کاخ خلافت ملک عبدالله زندانی بوده و از هرگونه فعالیت و عملکردی به خواسته و میل خودشان محرومند.

پیام آخر:

آیا از آنچه گذشت و نمونه های گوناگون رفتار دین فروشان اسلامی را با زنان دیدیم، نباید به جرأت گفت که اسلام دین زن ستیز است و در آن جایی برای حیات و رشد و پرورش زنان و به کارگرفتن استعداد بیکران آنان نیست؟.

 • zahra

  sa aya in harfa vagheiyat dare?

 • اسیم رضایی

  زهرا واقعیت داره و تازه تو اینجا فقط یک خرده اش رو شده اگر مسلمان هستی بدون که اینده بهتر که نخواهد شد هیچ . . .

 • آرمان

  اصلا صحت نداره و دروغ محضه.

 • محمد

  آهای فضول محله تا ما بسیجی ها هستیم هیچ گوهی نمی تونید بخورید خیال
  میکنید اگر حکومت دست شما بی ایمان ها بیفتد چه کار می کنید بدتر این وضع
  میکنید برید کشور های دیگه ببینید که توش دین ایمان نیست وضع بدتر این کشور
  اسلامی هه خودتون خسته نکنید عزیزان این فتنه ۸۸ دیدید نتونستید کاری
  بکنید این بدین معنی هه آقا امام زمان کمک ماست۱۲

 • Amir

  سیستم استعمار چگونه مارا بلع میکند؟
  اکنون شاید برای خیلی ها روشن شده باشد که سیستیم که دنیا را می چرخاند برنامه هایی در دست تهیه دارد و برنامه هایی را هم تاکنون پیاده کرده است. حدود بیش از سی میلیون جوانان نخبه و تحصیکرده های کشورهای ما در غرب به دریوزگی مشغول هستند آنان که در کشورهای ما مدیران و پزشکان و مهندسین خوبی بوده اند درغرب حرام شده اند. مثلا یک دکتر فیزیک دم موکت چرخ میکند یک مهندس اسباب بازی می فروشد یک دکتر متخصص در مدرسه فراش است و زمین می شوید. بگذریم از آنهایی که به کارهای خوب دسترسی دارند و شاگردان یا دانشجویانی بسیار با هوش و تیز هوش بوده اند. جوانان ما در کشورهایمان هم وضع بهتری ندارند اگر معتاد نشده باشند و دنبال کارهای پست نرفته باشند. و در دام شیادان نیفتاده باشند شاید در اداره های دولتی کاری گرفته باشند و چون حقوقشان کم است این است که دست دراز رشوه بگیری دارند.

  اگر قرار باشد که مردم ما و جوانان ما هم بکارهای صنعتی و تولیدی رو بیآورند و ما خود کفا از لحاظ علمی و صنعتی بشویم خوب در آنصورت بمب های یک میلیون دلاری آنان را که بخرد؟ وسایل ساخته شده شان را چطور آب کنند؟ آنان مردم مارا آلوده به خرافات تفرقه بی دانشی حساسیت های جنسی عقده های جنسی کاری و بی اعتمادی و فحشا میکنند تا خودشان با خیال راحت سرزمین های مارا غارت بفرمایند.

  آدمک های آنان هم نظیر بوتو حرام ال قاعده طالبان و غیره هم سرگرم کارهایی هستند که اسلام را بدنام سازند. چرا مثلا بن لادن که ادعا میکرد برای عظمت مسلمانان و اسلام جهاد میکند تعدادی شفاخانه و پوهنتون و مدرسه نساخت وبرای مردم مسلمان کار و تحصیل مهیا نکرد؟ دست مردم ما تفنگ داد که برادر کشی راه بیندازد. مردم ما در بیسوادی فساد و خرافات غرق شده اند و آنان به بمب گذاری مشغولند. آیا کاری که بوتو حرام در نیچریه کرده است مورد تایید مسلمانان واقعی است؟ آیا با کشت کشتار و بمب گذاری میشود دین را درست کرد یا با دانش اندوزی و کار و صنتعت و خود کفایی؟

  درحالیکه دست های ما دراز گندم آمریکا است آیا میتوانیم واقعا مستقل باشیم؟ جوانان را که از بیکاری و بی پولی کلافه شده اند تحریک میکنند که اموال مثلا افغانان ساکن ده نظام آباد را غارت کنند و خانه هایشان را بسوزانند. که مثلا یکی از آنان به دخترکی تجاوز کرده است. برفرض که یک مرد افغان به یک دختر آن ده تجاوز کرده باشد بایست دویست نفر آنان را کشت یا آواره کرد. اینکار با هم میهنان افغانی ما بسیار ابلهانه است. تنها راه رهایی ما از دست استعمار بین المللی و استحمار آن همکاری و ترقی معنوی فکری علمی صنعتی ورزشی و اخلاقی است. نه جانماز آبکشی و تظاهر به دینداری. و یا به خرافات و مزخرفات پیوستن. در دین اسلام کسانی مانند مولوی بلخی نظامی گنجوی فردوسی توسی حافظ شیرازی و سعدی استاد سخن پرورش یافته اند کسانی مثل ابوعلی سینا در دامان همین اسلام رشد کرده اند. اسلام دین کشتار و غارت و فساد نبوده است آنرا آلوده کرده اند. آنان میلیونها دلار خرج میکنند تا ثابت کنند که مسلمانان وحشی هستند و فاقد اخلاق. آدمکش می باشند و شرف و غیرت ندارند. آنوقت شما فکر میکنید که طالبان که کودکان مارا می کشد مثلا دارد از اسلام دفاع میکند یا اسلام را به گنداب می برد؟
  اسلامی که آنقدر به علم و آموزش اهمیت داده است بایست توسط شیخی که سوار اتوموبیل ساخته شده از تلا میشود به گند کشیده شود ودینی را نمایندگی کند که غارتگر و دزدان از آن برخاسته اند مثل شیخ های شاخ آبراه پارس. شیخانی که در این قرن زنان مردم را با ثروتهای حرام خود اسیر حرمسرای های خود میسازند و قصرهای ظلم و فساد برپا ساخته اند و مردم عادی را غارت میکنند ولی همان مردم فقیر اگر قرض نانی بدزد فورا دست بینوایش را قطع میکنند و خودشان دزدیهای میلیارد دلاری میکنند و کسی دستشان را قطع نمیکند.
  مسلمانان بایست برادر هم باشند ترکان برادران ما هستند عربان هم همینطور این تفرقه ها بین ما و سایر برادران دینی ما باعث خفت وخواری همه ما خواهد شد. اینکه اعتماد و دوستی را هم همراه غارت های سرمایه ملی ما همراه برده اند و مارا مردمی ضد هم ساخته اند نیز از کارهایی است که آنان برای خاطر تفرقه میان ما انجام داده اند. وگرنه چه تازی چه پارسی چه ترک و چه کرد همه بایست باهم متحد و برادر باشیم و با قبول اصول اخلاقی مدرن و کار و خلاقیت به کشور های خود خدمت کنیم. روشوت خواری فساد دزدی هیزی و بی هنری و بی دانشی بایست ریشه کن شود. زنان و مردان ما بایست دوش به دوش هم کشورهایمان را برای فرزندانمان آباد سازن که تا مثل گذشته رشگ غرب باشیم. در هنگامیکه که غربیها در روی درختان زندگی میکردند ما دانشگاه داشیتم. آنان هستند که مزرهای مصنوعی برای ما ساخته اند. مثلا کردان را در شش کشور تقسیم کرده اند یا پارسیان را یا پشتونها را و… همه را متفرق کرده اند تا اتحاد از بین برود و متاسفانه دین اسلام هم که میبایست برای هم بستگی و برادری و برابرباشد توسط آنان شعبه شعبه شده و مارا بجان هم انداخته اند. به امید همکاری واتحاد همه کشورهای ما و یک پارچه شدن همه ما اتحادیه کشورهای شرق یا خاور…آنوقت دیگر جوانان ما مجبور نخواهند شد که به دامان بیگانگان برای کسب دانش یا روزی پناه ببرند و خفت و خواری را که توسط غربیان وشرقیان به آنان میشود تحمل کنند. همانطوریکه چین از خواب غفلت بیدار شد و کشوری که توسط غربیان آلوده به بنگ و تریاک شده بود خودشان را نجات دادند ما هم بایست همین کار را بکنیم که اگر ژاپن دوم نشدیم چین دومی بشویم. با جمعیتی در حدود همان کشور. تمامی کشورهای مسلمان هم بالای یک میلیارد نفر جمعیت دارند.
  Read more (75 lines)Show less · Translate

 • Amir

  چگونه میشود به پیشرفتهای علمی صنعتی و ملی و اجتماعی رسید.

  اکنون در بین ما که دولتها آدم ندارند وقتی شما به مثلا پسر خاله یا فامیل و دوست خود اعتماد میکنید و به او وسایل خود را
  می سپارید و او در مورد نگهداری آنها بشما
  خیانت میکند که اینجا که دیگر تقصیر دولت نیست. ساسان به پسر خاله بهایی خود متوچر و همسرش عفریتیه
  اعتماد کرد پدر ساسان مسلمان سخت سفتی بود
  و به او اجازه نمیدارد که با بهاییان معاشرت داشته باشد یا با بچه های بهایی بازی کرده
  با آنان روزها ی جمعه به درس اخلاق که کلاسهای مختطلی بود برود. بعدها ساسان به جرم بهایی بودن مادرش یا خودش از دستگاه اخراج شد دوستان مسلمان به عنوان اینکه میخواهند با او همکاری
  کنند قسمتی از سرمایه او را غارت کردن و او
  حواله دادگستری دادند.

  شاید یکی از علت های انهدام کشورهای ما به دست استعمار و استحمار بین
  المللی از بین بردن اعتماد و اتحاد بین مردم و ملت های ماست بطوریکه هیچکس به دیگری اعتماد و اطمینان نداشته
  باشد و حرفهای هم را دروغ فرض نماید و همکاری باهم نکنند. اگر تنها به نوشته های تاریخی
  در باره رجال ایران نگاهی بیندازید می بینید که همه برعلیه هم اقدام کرده اند و از
  ترس از دست دادن موقعیت و مقام همدیگر را کوبیده
  اند و بجای همکاری باهم و پیدا کردن راهی برای پیشرفت جامعه بیشتر برای جمع مال و ثروت
  اندوزی آنهم به روشی غیر عادلانه و غیر قانونی اقدام کرده اند و باصطلاح با رشوه گرفتن
  و دست درازی به اموالی که به آنان به امانت سپرده شده بود خواسته اند ثروتمند شوند
  و پولهای مردم و سرمایه های ملی کشورهای مارا غارت و بنام خود در بانکهای سایر کشورها
  سرازیر کرده اند و اغلب آنان بعد از دست دادن قدرت و یا مغضوب شدن نتوانسته اند آن
  ثروتهای چپاول شده را خودشان مصرف کنند و بدست بانکهداران کشورهای دیگر غارت شده است.

  اینکار در مقیاس کوچکتر هم انجام شده است. مثلا مردمان کشورهای ما عوض
  اینکه در غربت و در دیگر کشورها با هم همکاری و مساعدت فکری و مادی و معنوی کنند برضد
  هم اقدام کرده و سعی در غارت وبی خانمان کردن همدیگر داشته اند. مثلا اگر کسی در ایران
  مورد بی مهری واقع شده بود اورا تشویق میکردند
  که به مثلا آمریک بیآید و در اینجا زندگی خوبی را شروع کند ولی در عمل میخواسته اند
  که از وی سو استفاده کنند و به نفع خودشان میخواسته اند که سرمایه اورا بلع بفرمایند.

  متاسفانه این همکاری نکردنها بن ضرر همه ماست. دیگر اعتماد واطمینان بین
  ما از بین میرود و همه ما بازیچه دست ابرقدرتها می شویم. حسام میخواست یک بلیط سفر
  بخرد و به یک آژانس تلفنی ایرانی مراجعه کرد و قیمت گرفت و بعد هم تلفن دیگری به آژانس
  کرد ولی این بار تلفن دیگری بود ولی اسم آژانس یکی بود. بعد از اینکه پول بلیط را توسط
  بانک پرداخت آژانس به او تلفن کرد و قیمت دیگری داد. این قیمت حدود ۱۳۰ دلار ارزان تر بود. حسام که فکر میکرد هر
  دو آژانس یکی است و مثلا شعبه همدیگر هستند متوجه شد که با وجود داشتن یک نام دو آژانس
  بلیط فروشی مختلف هستند. حسام به آژانس اولی ایمیل کرد که ببینید که این آژانس همان
  بلیط را ۱۳۰ دلار ارزان تر میدهد. هنوز نیم ساعت هم از مثلا فرستادن پول نگذشته بود.
  آژانس گفت که اگر میخواهد بلیط را کنسل کند باید ۱۵۰ دلار جریمه بدهد آژانس دومی میگفت که در
  بیست چهار ساعت اول کنسل بلیط جریمه ندارد. من به آژانس اول گفتم آنان هم ایرانی هستند
  با آنان همکاری کنید که شاید به نفع همه باشد.

  آژانس اول میگفت که وی بلیط ها را گران میخرد و گرانتر می فروشد ولی آژانس
  دومی ارزان میخرد و ارزان تر میفروشد. حسام گفت خوب شما هم بلیط را از همان منبعی بخرید
  که آژانس دومی میخرد.

  در آمریکا میگویند که کره ای ها باهم بسیار متحد هستند وبرای همین هم
  پیشرفت کرده اند و بیشتر بین خودشان معامله میکنند و سرهم کلاه نمی گذارند و بهم کمک
  فکری معنوی و حتی مادی میکنند. در صورتیکه مردم کشورهای ما با هم اتحاد ندارند و از
  کمک بهم دریغ میکنند و اگر کسی به آنان اعتماد کرد از آن اعتماد سو استفاده میکنند.
  و سو استفاده از اعتماد را نوعی زرنگی میدانند. من معلم هستم و تاجر نیسیتم ولی فکر
  نمی کنید که اگر بین ما هم دوستی و اعتماد باشد و از آن سو استفاده نکنیم به نفع همه
  ماست. یهودیان با وجود اینکه ملتی کوچک وبسیار کم جمعیت هستند در تمامی دنیا بسیار
  موفق و مهم می باشند شاید یکی از دلایل آن این باشد که بهم بسیار کمک میکنند و باهم
  بسیار متحد می باشند ببینید که در بین این ملت کوچک چقدر دانشمند و نوبل جایزه بگیر
  هست.

  سیستمی که دنیا را کنترل میکند میخواهد که مردمان باهم متحد نباشند تا
  او بتواند براحتی بمب ها و وسایل انفجاری و تخریبی و جنگی خود را به آسانی بفروشد اگر
  جنگ نباشد که کسی یک بمب را به قیمت مثلا یک میلیون دلار خریداری نمی کند ولی اگر جنگ
  باشد حاضرند همان بمب را از بازار سیاه به چند برابر قیمت خریداری کنند. شرکتهای تولید
  مواد منفجره و اسلحه سازی و شرکتهای بیمه میخواهند وسایل خود و تولیدات خودشان را بفروش
  برسانند آنان که نمی خواهند مواد مخدر و مواد جنگی خود را برای همیشه انبار کنند آنان
  میخواهند بین ملتهای ضعیف جنگ و دو دستگی باشد تا بتوانند تولیدات خود را عرضه کرده
  بفروش برسانند. بن لادنها که ظاهرا مثلا برای عظمت اسلام بمب گذاری میکنند در واقع
  بازار یاب فروش اسلحه ها هستند او باعث شد که تنها دولت آمریک تریلیونها دلار اسلحه
  بخرد. رهبران کمونیست میلیارد و ثروتمند کاپیتالیست امپریالیست
  تروریست و حتی رهبران مثلا شیاد مذهبی تنها فکر منافع خودشان و بالا بردن ثروت
  خودشان هستند. آنان برای مردم عادی ارزشی قایل نیستند درست شاید همان حرفی که ناپلیون
  زد معتقد باشد مردم گوشت دم توپ ها هستند. سربازان ومردم عادی میجنگند وکشته میشوند
  ولی آنان ثروتمند تر وقدرتمند تر میشوند. حکایت تفرقه بینداز و حکومت کن و غارت کن
  درست است. ظاهرا آنان باهم متحد نیستند وباهم در جنگ هستند ولی عملا مثل دولبه یک قیچی
  کار میکنند و این مردم بینوا هستند که در اثر حرکت آنان در بین تیغه های دولبه یک قیچی از بین میروند.

  وقتی ما چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ با هم متحد نباشیم و بخواهیم سرهم باصطلاح

  کلاه گذاری کنیم و بهم اعتماد و اطمینان نداشته باشیم مسلم است که کشورهای
  های ما رو به جلو و پیشرفت حرکت نخواهند کرد. و تا مادامیکه ما تنها بفکر منافع شخصی
  خود میباشیم و منافع اجتماعی و ملی و میهنی
  مان برایمان اهمینتی ندارد چگونه میتوانیم که متوقع باشیم کشورهای دیگر دلشان به حال
  ما بسوزد یا برای پیشرفت عملی و صنعتی یا اجتماعی ما قدمی بردارند.

  در انجا هم با هو و جنجال که این بهایی صیهونیست جاسوس سفارت آلمان است و با ریخت پاش و با بردن
  سینی های چلوکباب به کلانتریهای مختلفه اورا در گیر کردند و از کار زندگی بازش داشتند.
  در همین حال فامیل بهایی او که در آمریک زندگی میکرد مرتب اورا تشویق میکردند که بقیه
  آنچه برایش باقی مانده است را به آمریک نزد آنان بفرستد تا آنان برایش خانه بخرند و
  هنگامیکه به آمریک میآید راحت باشد. ساسان با اعتماد و علاقه ای که به خواهر و سایر
  فامیلش داشت بقیه سرمایه غارت نشده خود را نزد آنان فرستاد. شاید آنان به امید اینکه
  ساسان نمی تواند در چنگ دزدانی که در ایران اورا غارت کرده اند و حالا با همان پول
  غارت شده وی برایش دردسر میتراشند به آمریک برود. یا اینکه امکان گرفتن ویزا و ماندن
  در آمریکا برایش مشگل است و او نمی تواند در آمریک بماند و کار کند. ولی هنگامیکه ساسان
  توانست به آمریکا بیآد شوهر خواهرش گفت که دور آنانرا خط بکشد و اگر به خانه آنان نزدیک
  شود پلیس آمریک را خبر میکنند تا اورا با دستبند ببرند. ساسان مجبور شد که در خیابان
  ها زندگی کند تا راهی پیدا شود.

  کلیسای ادونتیست به او یک مکان برای زندگی در یک کلیسا داد تا بتواند
  کاری پیدا کرده مدارکی تهیه کند و در کشور امکانات و بهشت رویا های مردمان کشور ما
  بماند. فوری خواهرش داد قال راه انداخت و به تهران نامه نوشت که ساسان مسیحی شده است.
  ساسان بالاخره توانست که کار بگیرد و وکیل گرفت تا بتواند همسر و چهار فرزندش را به
  آمریک بیآورد. بچه هارا سرکلاس درسی گذاشت
  و خودش هم بکار و فعالیت پرداخت تا توانست کارت سبز بگیرد و به ایران برود. دین بار
  در ایران به پسر خاله بهایی اش متوچر و همسرش عفریتیه که به او خیلی مهربانی میکردند
  و مثلا غمخوارش بودند اعتماد کرد و خانه و ماشین وسایر وسایلش را به آنان سپرد و به
  آمریک برگشت. برای بار دیگر که به ایران رفت دید که پسرخاله بهایی که اینقدر با او
  مهربان بوده حالا خودش را قایم میکند. با هر زحمتی بود او و همسرش را پیدا کرد آنان
  از دادن حساب کتاب به او خودداری کردند و بعد هم ماشین اورا دم در گذاشته بودند تا
  شهرداری ببرد. ماشین یک قبض جریمه از شهرستان نور داشت که در آنجا مسافر کشی کرده بود.
  متوچر برای رد گم کردن ماشین را کنار خیابان گذاشته بود تا شهرداری ببرد و موضوع سو
  استفاده از ماشین حل شود. ولی جک ماشین و چرخ یدک را بخانه برده بود تا شهرداری آنها
  را با ماشین نبرد.

  ساسان خانه داشت و متوچر میتوانست که ماشین را در خانه خود ساسان پارک
  کند ویا حتی در یک

  پارکینگ سقف دار ماشین را پارک کند نه اینکه بگذارد شهرداری آنرا ببرد
  و ساسان برای بازستانی آن کلی مخارج بدهد. ماشین که در زیر آفتاب در یک بیابان پارک
  شده بود برای پس گرفتن کلی شهرداری پول میخواست
  و ماشین کاملا از بین رفته بود. نمیدانم که این از حسادت بود یا از خریت که
  متوچر جک و چرخ یدک را را بخانه برده بود در حالیکه ماشین از بین رفته بود جک و چرخ
  یدک به چه دردی می خورد. حالا هم خانم ساسان با کمک محفل محلی بهاییان از ساسان تلاق
  میخواست پدرش هم تمامی آنچه ساسان ذخیره کرده
  بود و به عنوان امانت به همسرش سپرده بود را یا خودش از بین برده بود و یا گذاشته بود
  که دیگران از بین ببرند. و بعد هم گفته بود اول بایست وسایل خودت را از زیر زمین من
  ببری تا مدارک خانه ات را بدهم مستاجر هم کرایه
  نداده بود و خانه را مخروبه نموده بود. ساسان مجبور شد که وسایل خود را بخانه برادرش
  در کرج ببرد تا او مدارک خانه را بدهد تا او بتواند که مستاجر بی انصاف را بیرون کند.
  در اینجا بین ساسان و همسرش و پدر همسرش و پسر خاله اش که همگی بهایی بودند دولت و
  مامورین وجود نداشتند خوب چرا آنان ساسان را اینقدر اذیت کردند و اموالش را غارت نمودند؟

  خوب ملتهای ما که تا اینقدر بی انصاف و ظالم ویا بی تفاوت هستند آیا لیاقت
  زندگی بهتری دارند؟ وقتی ساسان یکبار بنام بهایی توسط دوست مسلمان غارت میشود ویک بار
  هم مورد بی مهری و غارت فامیل مثلا بهایی قرار میگیرد آیا میتوان توقع داشت که مردمان
  ما باهم خوب بشوند؟ مسلم است که این کینه ها و این ناراحتی ها ادامه خواهد یافت.

  ساسان که توسط مثلامومنان هر دو مذهب یا دین مورد بی مهری و غارت قرار
  گرفته است چگونه میتواند خود را قانع سازد که ملتهای کشور ما خوب هستند یا همگی مهربان
  و امانت دار. درحالیکه بفول خود بهاییان اینهمه بهاییان در فشار ناراحتی و تضیقات هستند
  آنوقت با کسی که به آنان اعتماد کرده و حتی بعنوان بهایی اخراج شده است اینطور نامردانه
  رفتار میکنند و حتی برای اینکه خودشان را هم تبریه کنند اورا لجن مال می نمایند چگونه
  ما میتوانیم آرزو داشته باشیم که مردمان به راحتی و آسایش بیشتری خواهند رسید.بهاییانی
  که اینقدر مظلومانه کشته شهید ویا اخراج و آواره شده اند و آنوقت آن عده ای که جان
  سلامت برده اند اینطور وقیحانه اقدام میکنند
  آیا میتوانند که ادعای مظلومیت همه بهاییان را ثابت کنند؟ اینان که تمام تقصیر ها را
  سر دولت و مردم مسلمان متعصب می اندازند خودشان چه ها که نکرده اند؟ آیا آزار غارت
  و لجن مال کردن کسی خلاف مردانگی یا زنانگی نیست. نامه های ساسان به محفلهای ملی محلی و حتی بیت عدل بهاییان هم با انصاف دنبال نشد
  و به قول فامیل بهایی اش که حالا اورا لجن مال کرده بودند محلش نگذاشتند. که او نازی
  دوست و ضد یهود هم هست؟ و حتی کتابی برله هیتلر و برضد یهودیان نوشته است. آنهم در
  موقعی که تنها ۱۳ ساله بوده است.

  باید قبول داشته باشیم تا مادامیکه ما اینطور بی انصاف بی تفاوت و ظالم هستیم نمی توانیم که زندگی های
  بهتری داشته باشیم