مردم فرانسه با اتحاد و همبستگی اشان جاودانه تاریخ و موجب افتخار جهانیانند ۱۰

سرآغاز:

ملت هایی که با یکدیگر همدردی و اتحاد داشته اند، همیشه و در هرگذر تاریخ و در برابر هرگونه تجاوز و یورشی ایستادگی و از خود دفاع نمودند و جاودانه زندگی می کنند. در این میان رومان ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها و شماری دیگر از کشورهای اروپایی نمونه زنده اند.ولی ملت های سربه زیر، آرام و تسلیم بشو مانند ایران و هندوستان که همواره تفرقه و خودکامگی در میان مردم رواج داشته و نتوانسته اند در لحظات حساس تاریخی از خود دفاع کنند مورد تجاوز و زورگویی قرار گرفتند و بسیاری از موقعیت های اجتماعی و حتی یک پارچگی خود را از دست دادند.

مردم ایران در بیشتر دوران تاریخ بازنده بوده اند زیرا روح تکروی، خود بهتر و بزرگ بینی، در آنان وجود داشته، و همواره مرگ را برای همسایه می دانند و حاضر نبوده اند در کنار همدیگر بایستند و خود را اندکی سپر بلا قرار دهند. مثال؛” پشه چه پر شد بزند پیل را” نمونه زنده ای از پایداری و همبستگی ملت های سرزنده و پیروز در تاریخ است.

آیا لیاقت ما ایرانیان رهبری یک مشت آخوند زنباره و جنایکتار است؟. به راستی آیا ما سزاوار بهتر از اینها هستیم؟. ۳۵ سال است که این گروه هرجایی و وطن فروش از خدا بی خبر آخوند را بر سر کار گذاشتند که در نتیجه همه گونه جنایت کردند، و مملکت را غارت نمودند. آیا بازهم سزاور بود که ما به خیابان آییم و این رژیم کشتارگر را تأیید کنیم؟.

آیا لیاقت ما ایرانیان رهبری یک مشت آخوند زنباره و جنایکتار است؟. به راستی آیا ما سزاوار بهتر از اینها هستیم؟. ۳۵ سال است که این گروه هرجایی و وطن فروش از خدا بی خبر آخوند را بر سر کار گذاشتند که در نتیجه همه گونه جنایت کردند، و مملکت را غارت نمودند. آیا بازهم سزاور بود که ما به خیابان آییم و این رژیم کشتارگر را تأیید کنیم؟.

ملت فرانسه جاودانه تاریخند

آنان که به روحیه و آزادمنشی فرانسوی ها آشنایی دارند به خوبی می دانند که این ملت در کنار نا به سامانی ها، زورگویی ها، قوانین ناجور و برخلاف خواست آنان و میهنشان همواره در کنار هم ایستاده و از هم پشتیبانی نمودند. اگر لایحه ناپسند مردمی در پارلمان آن کشور مطرح شود، یا وزیر و نماینده ای سخن ضد ملی و ناجوری بر زبان آرد بی درنگ خیابان های پاریس و شهرهای دیگر از سیل اعتراضات مردم از هر گروهی انباشته می شود و دولت را وادار می سازد تا حرف خود را پس بگیرد.

حمید کوآچی ۳۴ ساله و برادرش شریف کوآچی دو قاتل، و دو جنایتکار اسلامی که هنرمندان بزرگ کارتونیست فرانسوی را قتل عام نموده و ملت های اروپا را به اوج اعتراض و ناآرامی کشاندند. جنایت های رژیم اسلامی صدها بار از این جنایت بالاتربوده، و لیکن ملت نجیب و توی سری خور ایران برخلاف ملت بزرگ و دلیر فرانسه از جای خود تکان نخوردند و گوسفند بار جنایات ۳۶ ساله رژیم را بر خود خریدند.!

حمید کوآچی ۳۴ ساله و برادرش شریف کوآچی دو قاتل، و دو جنایتکار اسلامی که هنرمندان بزرگ کارتونیست فرانسوی را قتل عام نموده و ملت های اروپا را به اوج اعتراض و ناآرامی کشاندند. جنایت های رژیم اسلامی صدها بار از این جنایت بالاتربوده، و لیکن ملت نجیب و توی سری خور ایران برخلاف ملت بزرگ و دلیر فرانسه از جای خود تکان نخوردند و گوسفند بار جنایات ۳۶ ساله رژیم را بر خود خریدند.!

اعتراض میلیونی مردم

به دنبال جنایات بی شرمانه پیروان اسلام ناب محمدی و کشتار ۱۳ تن از هنرمندان کارتونیست و پلیس فرانسوی جمعیتی نزدیک به ۵ میلیون در اعتراض و ابراز خشم و نفرت خود نسبت به خرافات گرایان اسلامی برای چند روز خیابان های پاریس را به اشغال خود در آوردند. تا جایی که این وحدت و همآهنگی بیشتر کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند، بلژیک را در بر گرفت. این همبستگی کم نظیر و تاریخی درس بزرگی است برای ملت های زبون و توی سری خور که گوسفند وار خود را تسلیم گرگهای وحشی می کنند و همیشه در زیر چکمه های اسبان متجاوزین له و لورد می شوند.

آیا لیاقت ما ایرانیان رهبری یک مشت آخوند زنباره و جنایکتار است؟. به راستی آیا ما سزاوار بهتر از اینها هستیم؟. ۳۵ سال است که این گروه از خدا بی خبر همه گونه جنایت کردند، و مملکت را غارت نمودند. آیا بازهم سزاور بود که ما به خیابان آییم و این رژیم کشتارگر را تأیید کنیم؟.

اعتراض و به پا خاستن نزدیک به ۵ میلیون در پاریس بیانگر اتحاد، همبستگی، و میهن پرستی این ملت بزرگ و موجب سرمشق و پندآموزی مردم تکرو ایران است.

اعتراض و به پا خاستن نزدیک به ۵ میلیون در پاریس بیانگر اتحاد، همبستگی، و میهن پرستی این ملت بزرگ و موجب سرمشق و پندآموزی مردم تکرو ایران است.

شرم و سرافکندگی برای ما

ما ملت از هم گسیخته، تکرو، و خودباخته، گوسفند وار از گذشته تا کنون کشور و هم نوعان خود را بی دفاع گذاشتیم و دشمن را بر جان، مال، و ناموس خود چیره و برتر ساختیم. تکروی و بی اعتنایی به ظلم و جوری که بر دیگران وارد شده، نخست آنان را به خاک و خاکستر کشانده سپس به سراغ خودمان آمده است.

بیگمان نسل از ۲۵ تا ۵۰ ساله ایران که اندکی پیش و پس از این انقلاب شوم و سیاه پای به جهان گذاشته و نخواستند در برابر جنایت های بیشمار و غارتگری های این رژیم ضد بشر ایستادگی کنند به دنبال نیاکانمان به این کشور و هم میهنان خود خیانت کرده ، و لکه سیاهی در تاریخ به جای خواهند گذاشت.
ایکاش اندکی همبستگی و غرور ملی فرانسوی در رگ و ریشه ما بود که در مدت ۳۶ سال شاهد صدها جنایات بیشمار این رژیم خونخواریم و کشورمان با شتاب به سوی قهقرا و ویرانی فرو می رود کمی ایستادگی می کردیم و ننگ و دشنام تاریخی به جای نمی گذاشتیم.

نه تنها زنان و مردان از ۲۵ ساله تا ۵۰ ساله در برابر جنایات رژیم گوسفند وار سکوت کردند و به یاری هم بر نخاستند بلکه با رأی دادن خود رژیم را بر پا نگاه داشتند و آخوند جنایتکار را همچنان بر سرنوشت کشورمان استوار نمودند. اینها شماری از مزدوران و حقوق بگیرانند که در بیرون کشور همه جا مردم را به رأی دادن به روحانی تشویق نمودند.

نه تنها زنان و مردان از ۲۵ ساله تا ۵۰ ساله در برابر جنایات رژیم گوسفند وار سکوت کردند و به یاری هم بر نخاستند بلکه با رأی دادن خود رژیم را بر پا نگاه داشتند و آخوند جنایتکار را همچنان بر سرنوشت کشورمان استوار نمودند. اینها شماری از مزدوران و حقوق بگیرانند که در بیرون کشور همه جا مردم را به رأی دادن به روحانی تشویق نمودند.

گناه نابخشودنی ما

از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که ما آخوند جلپشت جنایتکار را بر سرنوشت خود و کشورمان سوار کردیم و هر روز و هر هفته شاهد جنایت های بیشمار آنان بودیم، بازهم از روی کمال نادانی و بی خردی در مجالس آخوند شرکت نموده و به مزدوران آنان برای نمایندگی مجلس و به اصطلاح ریاست جمهوری رأی دادیم. هرچند سال با تکرار این بی خردی، بر عمر و بقای رژیم افزودیم.

چارلی هبدو خانه هنرمندان و جایی بود که جنایت کاران اسلام ناب محمدی ۱۲ نفر کارتونیست و همراهان آنان را قتل عام نمودند. جنایتی که همه اروپا را تکان داد و یک فاجعه بین المللی به شمار آمد در حالی که همه روزه در ایران نظیر آن بارها تکرار می شود و ملت سربزیر و تسلیم ما از جای خود تکان نمی خورند و منتظرند از میان ابرها و از آسمان معجزه ای پدید آید!!!.

چارلی هبدو خانه هنرمندان و جایی بود که جنایت کاران اسلام ناب محمدی ۱۲ نفر کارتونیست و همراهان آنان را قتل عام نمودند. جنایتی که همه اروپا را تکان داد و یک فاجعه بین المللی به شمار آمد در حالی که همه روزه در ایران نظیر آن بارها تکرار می شود و ملت سربزیر و تسلیم ما از جای خود تکان نمی خورند و منتظرند از میان ابرها و از آسمان معجزه ای پدید آید!!!.

ما چه موقعیت هایی را از دست دادیم؟

چنانچه ما باخردمندی در برابر جنایت های نخستین این رژیم ایستادگی کرده بودیم، یا رژیم روش خود راتغییر می داد و یا از میان می رفت و ملت و کشور ما به آزادی و دموکراسی مورد خواست خود می رسید. در هرحال، کوتاهی و تکروی ما موجب گردید که موقعیت های بیشمار تاریخی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را از دست داده و از مسیر و گذر تاریخ به کناری پرتاب شویم و از دور پیشرفت جهانی باز مانیم.

گوسفندان با سکوت و بی تفاوتی و جدابودن از هم، هرگونه امکان دفاع را در برابر گرگ و  جانوران دیگر از دست داده، و طعمه آنان می شوند. همانگونه که ملت آرام، سربه زیر، و تکرو ایران در سرتاسر تاریخ قربانی و شکار گرگ صفتان تازی و  تازی نما شده اند.

در این جا به چند نمونه از این موقعیت ها اشاره می شود:

۱- با وجود ایرانی آزاد، آباد، و مستقل کشورهاو ماطق جداشده از ایران که با ما در یک حوزه تاریخی و فرهنگی به شمار می آیند همانگونه که آلمان شرقی به آلمان غربی پیوست می توانستند با ما یکی شده و در جهان کشوری بزرگ و نمونه ایجاد کنند.

۲- عقب افتادگی ۳۶ سال گذشته از صحنه تاریخ جهانی و ویرانی کشور نمونه دیگر اشتباه و کوتاهی ما به ویژه جوانان است.

۳- سرپوش گذاشتن بر روی تاریخ پرافتخار گذشته ایران، اشاعه و توسعه فرهنگ تازی گری و خرافات و افکار چندش آور مذهبی نمونه دیگر کوتاهی و ناتوانی ما است.

۴- نسل سوخته و نسل به هرز رفته جوانان و افراد میان سالی هستند که به جای خیزش و روبرویی با رژیم و داشتن اتحاد و همبستگی بایکدیگر، سر به گریبان فرو برده، خود را تسلیم الکل، دود نموده نه تنها رسالت تاریخی خود را به انجام نرساندند و کشور را همچنان درچنگال دزدان و غارتگران گذاشتند بلکه نسل خود را سوزانده و نابود ساختند.

در این ویدیو آقای محمد نوریزاد، خامنه ای جنایتکار را پند و اندرز می دهد تا از یک جنایتکار و قاتل هزاران نفر و غارتگر بزرگ، فردی فرهیخته و بنام در تاریخ به وجود آورد. از آنجا که توبه گرگ مرگ است، در خامنه ای جنایتکار نیز تغییری پدید نمی آید. من نگارنده برخلاف آقای دکتر نوریزاد بر این باورم که خامنه ای بسیار ناچیز و ناتوان، و همان آخوند ۵ تومانی است و هرگز هم از آن حد بالاتر نخواهد رفت. پس گناهکار اصلی ملت به خواب رفته و ناآگاه ایران است که تفنگ به دست بچه داده و آخوند پلشت بی سر و پا و زنباره غارتگر را بر سرنوشتمان سوار ساختند. عاری اینها همگی از اشتباه و کوتاهی خودمان است!!!!.

سخنرانی محمد نوریزاد

آقای محمد نوریزاد که با شجاعت و دلیری در ایران حقایق جنایات و غارتگری های رژیم را بر زبان می آورد و گروه زیادی را همراه و هم صدای خود کرده است، به تازگی در ویدیویی سخنانی خطاب به علی خامنه ضبط و پخش نموده است. در این ویدیو او خامنه ای را پس از برشمردن شماری از جنایاتش، از وی خواسته را روش انسانی در پیش گیرد، و دست از جنایت و غارتگری خود بردارد. البته بدیهی است که هیچ دیکتاتور و جنایتکاری گوش شنوا نداشته و هرگز از راه کج و نادرست خود باز نمی گردد. به گفته ای: “توبه گرگ مرگ است”.

تظاهرات بزرگ دیگری در شهر تولوز در جنوب فرانسه. کجاست آن همت و اراده جوانان و افراد میان سال کشورمان که از آنهمه پشتکار و همبستگی درس بگیرند، باهم و در کنار هم آخوند را از صحنه تاریخ کشورمان ریشه کن سازند.

تظاهرات بزرگ دیگری در شهر تولوز در جنوب فرانسه. کجاست آن همت و اراده جوانان و افراد میان سال کشورمان که از آنهمه پشتکار و همبستگی درس بگیرند، باهم و در کنار هم آخوند را از صحنه تاریخ کشورمان ریشه کن سازند.

نکته آخر

آقای محمد نوریزاد ضمن شماتت و سرزنش کردن خامنه ای از ابعاد جنایات و غارتگری هایش، او را پند و اندرز می دهد تا از جنایت و وحشیگری دست برداشته و روش انسانیت در پیش گیرد تا در تاریخ سربلند و زنده نام شناخته شود.  با  توجه به این یادواره پارسی: “نرود میخ آهنین برسنگ” اینگونه پند و اندرز را باید بی اثر و بی نتیجه دانست.

شمار زیادی از رهبران جهان برای پشتبانی و همدردی با ملت فرانسه به پاریس آمدند و در تظاهرات و راهپیمایی همگانی شرکت جستند.

شمار زیادی از رهبران جهان برای پشتبانی و همدردی با ملت فرانسه به پاریس آمدند و در تظاهرات و راهپیمایی همگانی شرکت جستند.

من نگارنده برخلاف آقای نوریزاد، علی خامنه ای را گناهکار و مقصر اصلی نمی دانم. زیرا علی خامنه ای از نظر تاریخی یک آخوند ۵ تومانی بیش نیست و هرگز ارزش بیشتری هم نداشته و نخواهد داشت. مقصر و گناهکار اصلی نسل از ۲۵ ساله تا ۵۰ ساله ایرانند که اسلحه به دست فرومایگان داده، سالیان زیادی جور و ستم و جنایات این رژیم خون آشام را گوسفند وار دیدند، نظاره کردند و خم به ابرو نیاوردند. جنایاتی که هرهفته و هرماه مانند قتل عام ۱۳ سیزده هنرمند کارتونیست و پلیس فرانسه ملت آن کشور را به پا و اعتراض در آورد و جهانی را تکان داد. ولیکن زنان و مردان جوانان ما  بدون همبستیگی و  همکاری بایکدیگر،آنان  را نادیده گرفتند.ن

 • faghat kherad

  اقای ارژنگ جواب این مقاله شما را در مقاله دو روز پیشتان نوشته ام.احساس میکنم چندان که ما مایل به خواندن مقالات شما هستیم.شما تمایلی به دانستن دیدگاهای مخاطبانتان ندارید……………….

  • هم میهن گرامی نکات یادشده در مقاله پیشین را خوانده بودم. از شما سپاسگزارم. در هرحال، وظیفه ما یادآوری حقایق و کوتاهی هاست. هربار شماری از خوانندگان به تجربه و نوشته ما می رسند و روش خود را تغییر می دهند. با سپاس، سهراب ارژنگ

 • iran

  Doste Aziz melateh Iran faghat balandan bar hamdiegeh chosi biyand, ghormehzabzi drost kond va zirschalvarieo ro beboshando beshind va bokhornd va shabesham bokond, bar hamin ham hameyshe 1 peyshe 2 shon gerohe va hamesh beham kir meyzand va fekr meykond ke khily zerangand

  • مرتضی

   کشتار۶۷ان بی گناهان رافراموش نکن

   • arsh

    Tout le monde le sait que nous avons fait une grand erreur et pourtant il reste ce petit espoir : « فرهنگ و ملیت Peut-être … Mais alors que faire ?

 • فرهاد

  آن آقایانی که در سال ۱۹۷۹ خود را عقل کّل میدانستند با د کاشتند و اکنون دارند طوفان درو میکنند. وقتی‌ آن آخوند عقده‌ای و کینه‌ای را از عمق غار‌های دوران پارینه سنگی‌ بیرون کشیدند و به پاریس بردند و کلی‌ از او پذیرایی کردند و بعد هم با جار و جنجال به جان ملت ایران انداختند، و از آن طرف سر موسی صدر را هم زیر آب کردند تا این آخوندک الدنگ جنایتکار یک تاز میدان شود، هیچوقت به فکرشان نرسیده بود روزی این غول بی‌ شاخ و دم اسلام ناب محمدی گریبان خودشان را هم می‌گیرد.

 • کیان

  در مقاله تان اشاره ای به تجمعات ملت آلمان در اعتراض به جنبش ضد اسلامی پگیدا نکردید لطفا در مورد آن نیز قدری توضیح دهید با سپاس فراوان

  • احمد

   ده اخه چرا دروغ میگین شما غربیا یه روده راست تو شکمتون نیست . اگه نظر رهبرمون که جونمون واسش میره اگه اعتقاد رهبرمون اگه راهش ازبین رفته چجوریه که هنوز هفتاد میلیون میان رای میدن چجوریه درسته مسیولین کشورمون مث رییس جمهور و خیلیایه دیگه ریدن تو کشور و کشورو بگاه دادن اما نه بخاطر اسلام بلکه بخاطر عمل نکردن ب اسلامه در ضمن شما غلط کردین که ما هل تحقیق نیستیم غلط کردین که ما پشت هم نیستین
   امیوارم شمایی که دم از ازادی بیان میزنید این پستو بزارین تا همه ببینن

 • فرزند کوروش

  با سپاس و درود فراوان برجناب پارسا که حقایق جامعه عقب افتاده ایران را مطرح کردند

  برای تحلیل جامعه ایران باید به چند نکته توجه کرد :

  ۱- اول اینکه جامعه ایران به شدت سنتی بوده ( به معنای عام ) و معمولا در برابر موج تغییرات

  به شدت مقابله کرده و پس از مدتی آن تغییر را به گونه ای دیگر و در جهت منفی می پذیرد

  ۲- جامعه ایران به شدت واگرا بوده و این واگرایی در این ۳۶ سال به اوج خودرسیده تا حدی که

  قومیت های مختلف کمترین حس حمایت و پشتیبانی نسبت به هم ندارند !!!!!!!!!! دقیقا چیزی که

  آخوند می خواهد

  ۳-جامعه ایران اهل مطالعه و تحقیق نمی باشد و بیشتر مردم ایران چیزی از تاریخ خود نمی دانند

  و آگاهی بسیار کمی دارند و همین مهمترین علت بی تفاوتی و عدم واکنش جامعه نسبت به

  نابودی تاریخ و فرهنگ ایران از سوی آخوندها می باشد !!!!!!!!!!!!!

  ۴- جامعه ایران به میزان بسیار زیاد سطحی و احساسی بوده و همیشه آخوندها از این

  احساسی بودن نهایت سوء استفاده را کرده اند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ۵- جامعه ایران به علت ظلم پذیر بودن و ریشه دواندن دیکتاتوری در خون آنها با مظاهر

  دموکراسی و سکولاریسم به طور کل بیگانه اند و در برابر آن جبهه می گیرند !!!!!!!!!!!!!!!!

  ۶- در حال حاضر جامعه ایران در انحطاط کامل فرهنگی / اخلاقی و سیاسی و اقتصادی به سر

  می برد و جالب اینجاست که بخش زیادی از مردم چون خود دچار این انحطاط شده اند قادر به

  درک این فاجعه نیستند و فقط بخشی از قشر تحصیلکرده آن را درک می کنند !!!!!!!!!!!!!!

  ۷- جامعه ایران به شدت محافظه کار و ترسو می باشد و همین باعث شده که به برده وار

  زندگی کردن عادت کند !!!!!!!!!!!!!!

  ۸- جامعه ایران در این ۳۶ سال یاد نگرفته انتقاد و اعتراض نسبت به حکومت حق مسلم مردم است!!!!!!!!!!

  ۹- در حال حاضر در جامعه ایران گسست بین نسلی وجود دارد و این به معنای از هم

  فروپاشیدگی جامعه است و نسل دهه ۶۰ به طور کل جوانان سال ۵۷ را که هم اکنون بین ۵۰ تا

  ۷۰ سال دارند طرد کرده اند و هیچ گونه تعامل و پیوند سازنده ای بین آنها وجود ندارد !!!!!!!

  این عوامل از مهمترین دلایل شکست قیام مردم ایران در سال ۸۸ می باشد که توسط

  جوانان دهه ۶۰ آغاز و سازماندهی شد و صدافسوس که با عدم حمایت نسل پیشین

  به خاطر دلایلی که ذکر شد به سرانجام نرسید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ۱۰- جامعه ایران در این ۳۶ سال گذشته به اوج خودخواهی رسیده و هرکس فقط به فکر خود

  است !!!!!!!!!!!!

  ۱۱- بخشی زیادی از جوانان ایران که ادعای مدرن بودن می کنند در واقع دچار شبه مدرنیسم هستند !!!!!!!!!!!!! مانند دخترانی که با همه ظلمی که توسط اسلام و آخوند به آنها روا داشته

  می شود با صورتی آرایش کرده و مدرن در مجالس محرم و رمضان و روضه خوانی شرکت می کنند و اشک می ریزند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  به نوعی بخش زیادی از جوانان هم دچار پوچی و بی هویتی شدید شده اند که اینگونه متناقض

  رفتار می کنند !!!!!!!!!!!!!!!!!

  ۱۲ – جامعه ایران عملا با فرهنگ و ملیت خود به طور کل بیگانه بوده !!!!!!!!!

  ۱۳ – در مورد بخش مذهبی جامعه هم که نیازی به گفتن نیست که همواره از خائنین به ایران و

  ایرانی بوده و هستند و ایرانی نماهایی بیش نیستند !!!!!!!!!!!!!!!

  جناب پارسای عزیز تو همه سالهای گذشته و حتی در حال حاضر این جوانان بوده اند که در برابر

  استبداد و تحجر ایستاده اند و نه ۵۰ سال به بالاها ( جوانان ۵۷)!!!!!!!!!!!!!!!!

  اکثر جوانان ۵۷ در بی غیرتی و بی ناموسی نظیر ندارند !!!!!!!!!!!!!!!!! این ها کسانی بودند که

  در برابر ظلمی که از همان بهمن ۵۷ به زنان و خواهران خود روا می رفت خفه قان گرفتند و

  حتی خود تحت تاثیر آخوند به قول خودشان از بی غیرتی که در زمان پهلوی کبیر دچارش بودند

  به یکباره به غیرت آمده بودند و بر زنان خود همسو با آخوند ظلم می کردند !!!!!!!!!!!!!!!!!

  و در حال حاضر این جوانان فعلی هستند که با عدم حمایت نسل خائن ۵۷ در حال مبارزه با

  دستان خالی هستند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  حلقه اصلی گمشده در این برهه تاریخی ملی گرایی و میهن سالاری است که می تواند

  پیوند دهنده این جامعه از هم فروپاشیده باشد

 • فرشاد

  فراموش نکنید که این غرب بود که تروریست ها و گروه های تندروی اسلامی را به وجود آوردند تا به منافع استعماری خود در کشورهای اسلامی برسند وبا استحمار مذهبی مردم ،به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزنند. از آغاز تمدن ایران ، غرب با ایران مشکل داشته است. این را می توان در جنگ های میان ایران با یونان و رم دید. زمانی که یونانی ها ، ایرانی و اقوام غیر از خودشان را، بربر می خواندند یعنی هنوز به مرحله تکلم زبان نرسیده اند و به جای تلفظ صحیح کلمات ، بر بر یا ور ور می کنند( نام بربر هنوز بر اقوام شمال آفریقا باقی مانده است)، این رویه آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. حالا این کینه غرب نسبت به تمدن شرقی و ایرانی در قالب ایجاد اختلافات دینی و نژادی یا قومی ظاهر شده است تا خودشان با خیال راحت این ملت ها را غارت کنند. البته تمدن غرب از هر جهت پست تر از تمدن شرقی و ایرانی است.. غرب می خواهد با شعارهایی مثل ، دموکراسی، آزادی بیان و قلم ، سکولاریسم ، خود را متمدن جلوه دهد و در جهت خودباختگی و استحمار ملت های شرقی مخصوصا مسلمان قدم بردارد. آنها وقاحت را به حدی رسانده اند که برای عمل زشت همجنس گرایی یا به اصطلاح عامیانه، بچه بازی ، که در میان همه اقوام و مذاهب و فرهنگ های بشری ، عملی زشت و نابهنجار تلقی می شود ، قانون وضع می کنند و ازدواج میان بچه بازها را جشن می گیرند، حالا این تروریست ها به جان اربابانشان افتاده اند و آنها را هر روز سلاخی می کنند تا به این نکته شعر ناصر خسرو برسند که:

  گفتا زکه نالیم که «از ماست که بر ماست»

  البته شنیدن این سخنان برای عده ای همچون زهر تلخ است چرا که شنیدن حقیقت گاهی تلخ می شود، ولی باید این را پذیرفت.