تجاوز به دو نو جوان ایرانی به دنبال تجاوز چهارده سده تازیان به ناموس وفرهنگ کشورمان ۳

پیش گفتار:

هر قوم و ملتی در جهان سوای ماایرانیان توانسته است دوست و دشمن خود و کشورش رابه خوبی بشناسد و آنان را از همدیگر تفکیک و جداکند. یهودیان از شنیدن نام هیتلر و حزب نازی آلمان احساس نفرت و بیزاری می کنند. نام پینوشه هم برای مردم شیلی تهوع آور و ناراحت کننده است. اما ما ایرانیان پس از ۱۴ سده تجاوز به زنان و دخترانمان، غارت اموال و سرمایه های هم میهنانمان، قتل عام و ویران کردن کشورمان به وسیله تازیان بیابان گرد، باز هم در نهایت نادانی و بی خردی، از تازیان پشتیبانی می کنیم.

ما برای گدایان و مزدوران تازی که کشورمان را به لجن کشیده اند مقبره و بارگاه ساخته و برایشان اشک می ریزیم. در حالی که ما قهرمانان و تکاوران ملی خود چون بانک خرم دین که ببا بربریت و درنده خویی از پای درآمد و یا یعقوب لیث صفار که پس از سالیانی چند مبارزه بادژخیمان تازی سرانجام به دلیل بیماری از پای درآمد را از یاد برده ایم و از سرنوشت پایانی و آرامگاه آنان بی خبر مانده ایم!. آیا ما چه ملتی هستیم؟، فراموشکار، بی سواد در تاریخ؟، روانی و مسخ شده؟، و یا چاپلوس و خیانتکار!؟.

تجاوز به دو نوجوان ایرانی

خبر بسیار اندوهگین و تأثر آور، و در عین حال خفت بار تجاوز وحشی ها و درنده های تازی در خاک عربستان به دو نوجوان ایرانی باور نکردنی و حتی در میان قوم های جنگل نشین بخشهایی از آمریکا نیز نظیر این جنایت و درنده خویی دیده نمی شود. به راستی شرم بر رژیم تازی نژاد حاکم بر ایران، شرم بر هرچه آخوند، آخوند مرام، و مقدس مآب ایرانی است که بازهم رفتن به باغ وحشی چون مکه، و روبرو شدن با این حیوانات را صواب و حتی واجب می دانند. اگر مسلمانان خردباخته ایرانی کمترین اطلاع و دانش از دیدن اسلام و طواف کعبه و زیارت صندوقچه ای بنام خانه خدا داشته و همچنین از جزئیات و هدف های زندگی محمدابن عبدالله جوان زنباره و جاه طلب، و داستان واقعی به وجود آمدن خانه کعبه آگاهی و درک درستی داشتند، هرگز با چنین نادانی و خردباختگی ارز مملکت را به این چنین رایگان به جیب تازیان غارتگر و فاسد همیشه دشمنان ما نمی ریختند!.

محمد رضا عالی مقام (هالو) چکامه سرای  گرانمایه ای که  همواره با سرودن چکامه های میهنی مردم رادر جریان جنایات رژیم جهل و جنایت اسلامی می گذارد.

محمد رضا عالی مقام (هالو) چکامه سرای  گرانمایه ای که  همواره با سرودن چکامه های میهنی مردم رادر جریان جنایات رژیم جهل و جنایت اسلامی می گذارد.

چکامه آقای عالی مقام (هالو)چکامه پرداز بزرگ میهنمان به مناسبت تجاوز جنسی تازیان به دو نوجوان ایرانی:

دوستی گفت حضرت هالو
در زمینی که وحی جاری شد
شد تجاوز به حرمت دو جوان
تو فرو بسته ای لب از لب خود

گفتم اخر بگو چه می دانی
از سیاست، هنر، ادب، تاریخ
همه این ها به همدگر وصلند
تو چرا مانده ای به دمبه و سیخ؟

اولن قبل از آن تجاوز شد
زیر گوشت درون کهریزک
تو کجا بودی و چه می کردی
نگزید آدمیتت را کک؟

دوم این که فقط دوتایش را
تو شنیدی و غیرتی گشتی
یکهزار و چهارصد سال است
همه مان مورد . . . بله مشتی

سوم این که بگو که آن دو نفر
در دیار عرب چه می کردند
رفته بودند پول این ملت
خرج کرده دوباره برگردند؟

دیده است این همه فقیر و گدا
که در این شهر پر بلا باشد؟
آنکه هرگز نمی کند باور
که خدا توی قلب ما باشد

پول خود را فرو کند با میل
توی جیب گشاد قوم عرب
خب عرب هم فرو کند با میل
من چه گویم دگر، نگو چه عجب

چارم این که شعارتان چل سال
مرگ بر انگلیس و امریکا
چند ملیون مهاجر از ایران
زندگی می کنند در آنجا

هیچ آیا شنیده ای حتا
یک نفر مورد تجاوز بود؟
در عوض سالیانه صد میلیارد
ریختی توی جیب آل سعود

تجاوز هرساله به زائران ایرانی

مساله تجاوز به ایرانیان به وسیله تازیان موضوع جدیدی نیست، بلکه جنایتی است که همواره تکرار می شود. هرسال، هنگام به اصطلاح زیارت حج، شمار زیادی از زنان ایرانی برای مدتی و یا برای همیشه ناپدید می شوند. زنان چشم و گوش بسته ایرانی، یا گول حرف ها و گفته های عده ای تازی فرصت طلب می خورند، و در دام آنان اسیر شده مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند که ناچارند پس از رهایی از دست آنان، بناچار داستان تلخ آنچه که بر آنان گذشته، پوشیده نگاهدارند و تا زنده اند با ننگ و خواری آن دست به گریبان خواهند بود و یا آن که از آن زنان ناپدید شده هرگز اثری دیده نشده و جنایت کاران تازی پس از بهره برداری جنسی، آنان را کشته و پیکرشان را به زیر خاک پنهان می سازند. شگفتا این که رژیم لعنتی اسلامی که سرتاپای آن را تفاله های تازی و یا تازی منش در بر می گیرد همه این جنایات ساله مخفی مانده و صدای آن به بیرون درز نکرده است.

پیکره یعقوب لیث صفار در تاجیکستان. زمانی که دولت و ملت بزرگ و همیشه پایدار تاجیکستان به نویسندگان، چکامه سرایان، و بزرگان علم و ادب و فرهنگ گذشته کشورهایمان که همگی درآن نفع مشترک داریم آین چنین با عزت و احترام  رفتار می کنند،رژیم ضد ایرانی و تازی نسبب آخوندی در ایران بر روی آثار، نوشته ها، فرهنگ، ادب، و تاریخ کشورمان سرپوش گذاشته و تازی پرستی را هرچه بیشتر در کشور رواج میدهند.

پیکره یعقوب لیث صفار در تاجیکستان. زمانی که دولت و ملت بزرگ و همیشه پایدار تاجیکستان به نویسندگان، چکامه سرایان، و بزرگان علم و ادب و فرهنگ گذشته کشورهایمان که همگی درآن نفع مشترک داریم آین چنین با عزت و احترام  رفتار می کنند،رژیم ضد ایرانی و تازی نسبب آخوندی در ایران بر روی آثار، نوشته ها، فرهنگ، ادب، و تاریخ کشورمان سرپوش گذاشته و تازی پرستی را هرچه بیشتر در کشور رواج میدهند.

کینه اعراب از ایرانیان

دشمنی و کینه توزی اعراب نسبت به ایرانیان همیشگی و به دو دلیل است:

۱- کینه تاریخی

تازیان که در بیشتر ۱۴ سده گذشته بر جان، مال، و سرنوشت کشور ما تسلط داشته اند، بازهم ایران را ملک پدری، و ایرانیان را غلام و برده های خود می دانند. این عادت نکوهیده و زشت تاریخی کماکان در رگ و خون آنان است. بنابراین، هرگونه واکنش و حرکت اجتماعی ما که دور از رضایت و خشنودی آنان باشد، به دشمنی و کینه توزی آنان پایان می یابد. آخوند هم که تفاله تازیان بوده، و روش جنایت بار تازیان را به ارث برده اند، کمترین واکنش متفاوتی نشان نداده اند و دنباله رو سیاست های ضد ایرانی تازیانند.

فرتور نخست، آرامگاه سردار بزرگ ملی ایران یعقوب لیث صفار،در دزفول دیده می شود. کسی که استفاده زبان پارسی را پس از دوران سیاه و تاریک تسلط تازیان بر ایران بدعت گذاشت و به ترویج آن پرداخت. فرزند دلاوری که از دید آخوند تازی ضد ایرانی و ضد بشر از جمله فراموش شدگان است.

فرتوردوم (در پایین و گوشه سمت چپ)، آرامگاه سردار بزرگ ملی ایران یعقوب لیث صفار،در دزفول دیده می شود. کسی که استفاده زبان پارسی را پس از دوران سیاه و تاریک تسلط تازیان بر ایران بدعت گذاشت و به ترویج آن پرداخت. فرزند دلاوری که از دید آخوند تازی ضد ایرانی و ضد بشر از جمله فراموش شدگان است.

فرتور نخست آرامگاه امام حسین که با جلال و شکوه ساخته و پرداخته از طلای ناب ایران  در راه هدف های آخوندهای تازی مرام ضد ایرانی  برپا شده و هرساله ارز زیادی از کشورمان صرف این مرده تازی ضد ایرانی می شود، دیده می شود.

 

– جنگ شیعه و سنی

شیعه گری، از دید اهل تسنن یک نوع جدا شدن و فرار از دین اسلام است. بنابراین، شیعیان در مکتب تسنن از دین برگشتگان و کافرانند. هنگامی که ما برای ابوبکر، عمر، عثمان، که همگی از یاران و نزدیکان پیامبر اسلام به شمار می آمدند و آنان همگی در پیشبرد اهداف ضد انسانی محمدابن عبدالله از جان، مال، آبرو، و اعتبار اجتماعی خود مایه گذاشته اند ارزشی قائل نباشیم و برای آنان لعنت بفرستیم، دیگر چه انتظاری می توان داشت؟. آیا جان و مال و ناموس هم میهنان ما در خاک عربستان زیر دست پیروان اهل سنت در امان است؟.

بابک خرمدین نماد میهن پرستی و پایداری در مقابل اعراب و بیگانگان است، بر ماست تا کودکان و نوجوانان مان را با بابک، اسطوره ملی مان آشنا کرده و بدان ها بیاموزیم که قهرمان و دلاور راستین بابک است و نه حسین و حسن و اصغر و علی.

بابک خرمدین نماد میهن پرستی و پایداری در مقابل اعراب و بیگانگان است، بر ماست تا کودکان و نوجوانان مان را با بابک، اسطوره ملی مان آشنا کرده و بدان ها بیاموزیم که قهرمان و دلاور راستین بابک است و نه حسین و حسن و اصغر و علی.

خطر توطئه اعراب در سرنوشت آینده ایران

کارهای تروریستی و حرکات ضد انسانی رژیم جهنمی اسلامی در عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، بحرین، یمن، کینه توزی و سنگ اندازی به امنیت و اعتبار اسرائیل نه تنها در درجه نخست مورد نفرت اکثریت قاطع جمعیت ایران است،
بلکه از نقطه نظر دیگر به جبهه گیری و رویارویی کشورهای عربی با ما واداشته که همگی زیر چتر مادی و معنوی عربستان سعودی آماده رزم و از میان بردن هرگونه توانایی نظامی، مادی، و سیاسی ایرانند.

این اتحاد و همبستگی برای مبارزه با ایران، می تواند استقلال و یک پارچگی ایران را مورد دستاویز قرار داده و خدای ناکرده همانگونه که آخوندهای زمان فتحعلیشاه جنگ روسیه را به وجود آورد و سرزمین ما را به تجزیه کشاند.

نادرشاه افشار شاه بزرگ ایرانی که در مدت دهسال تلاش و کوشش شبانه روزی توانست  یک پارچگی ایران را کهتا آن تاریخ از آن خبری نبود به واقعیت و حقیقت برساند و ایران را باردیگر در برابر کشورهای دیگر سربلند و با افتخار سازد.

آقای مشیری تاریخ دان خردمند ایرانی عظمت و بزرگی کارهای این سردار دلاور و رشید را بیان می کند. با دیدن این ویدیو قضاوت بفرمایید که آیا امثال نادرها قهرمان ما هستند یا گدایان کربلا مانند حسن، حسین، علی، فاطمه و مانند ان که هرکدام خیانت بیشه ای بیشتر برای ما به حساب نخواهند آمد.

ازآنچه گذشت:

خطر کینه توزی و اتحاد و همبستگی برای تجزیه و نابودی ایران، تنها از سوی کشورهای عربی به ریاست عربستان سعودی نیست، بلکه کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی، ایران را یک غده سرطان در منطقه خاورمیانه و موجب ترویج فساد و انجام و گسترش کارهای تروریستی در سرتاسر جهان می داند. کشور اسرائیل هم که تا کنون بزرگترین بی احترامی و توهین ها را از آخوندهای بی شرافت ضد ایرانی شنیده و بارها مورد تهدید و یورش به طور غیر مستقیم قرار گرفته، آمریکا و کشورهای اروپایی را می تواند هرآن، به یاری و همکاری خود برای دفع میکربی کشنده مانند رژیم ایران بر تازد و راه تجزیه و از دست دادن استقلال کشورمان را آسان و آماده سازد.

زنده یاد دکتر شاهپور بختیار فردی ادیب، شجاع، میهن پرست و عاشق ایران، سیاستمداری بزرگ و تجربه دیده بهترین و بالاترین قهرمان ملی و مردمی ما بود که براثر ناسپاسی و رفتار نا درست هم میهنان مسخ شده و گمراه  در مکتب آخوند به جای خدمت و  ساختن کشورمان که به راستی مرد دلاور میدان بود، با بی تفاوتی و رفتار زشت مردم اسلام زده در چنگال دژخیمان ولایت فقیه اسیر و به صورت وحشیانه ای  قتل عام گردید. خون این دلاور کم نظیر در عصر ما بر دامن یکایک هم میهنان بی تفاوت و یا دنباله رو آخوند جنایتکار است.

زنده یاد دکتر شاهپور بختیار فردی ادیب، شجاع، میهن پرست و عاشق ایران، سیاستمداری بزرگ و تجربه دیده بهترین و بالاترین قهرمان ملی و مردمی ما بود که براثر ناسپاسی و رفتار نا درست هم میهنان مسخ شده و گمراه  در مکتب آخوند به جای خدمت و  ساختن کشورمان که به راستی مرد دلاور میدان بود، با بی تفاوتی و رفتار زشت مردم اسلام زده در چنگال دژخیمان ولایت فقیه اسیر و به صورت وحشیانه ای  قتل عام گردید. خون این دلاور کم نظیر در عصر ما بر دامن یکایک هم میهنان بی تفاوت و یا دنباله رو آخوند جنایتکار است.

از آنچه در بالا گفته شد ملت به خواب رفته و بی خیال ایران باید بداند که ساکت نشستن و در نتیجه به کارهای ضد انسانی و ضد ایرانی این ر‍ژیم بها دادن، همکاری با رژیم، و کمک به تجزیه و فروپاشی ایران است. بنابراین، وظیفه فردفرد ایرانیان آنست که در هرکجا هستند و هرچه می توانند در فرصت های مناسب در ضربه زدن به این رژیم ضد ایرانی تلاش کنند. اگر هم نمی توانند و یارای این کارها را ندارند، دست کم بهتر است که در هیچ مجمع و برنامه ای که آخوند و آخوند مرام در آنست و یا به وسیله او برنامه ریزی شده، شرکت ننمایند. به گفته دیگر در هرحال، در برابر طرح ریزی و برنامه سازی آخوند مبارزه منفی ( شرکت نکردن در هیچ مجمعی که در آن نفع و خواسته آخوند در آن مورد نظر باشد).

 • سرافراز پارسی‌

  در آن روز های تب آلود بهمن ۵۷ که بیشتر مردم هیپنوتیزم شده بودند، فقط عده‌ای انگشت شمار چون بختیار و اعضای کابینه او و همچنین دکتر صدیقی بودند که دست خمینی را خوانده بودند و چنین روز‌های فلاکت باری را پیش بینی‌ میکردند.

 • پرچم شیر و خورشید

  حیف ایران که دست این آخوندای جنایتکار و دزد و رژیم جمهوری فاشیستی عسلامی افتاده.دیگه چیزی از ایران نمونده.ایران ویرانه شده .همش شده آیین گندیده این تازی های ملخ خور که وارد ایران کردن.فقط چند صد میلیارد دلار خرج گروه های تروریستی حماس و حزب الله و بشار اسد و اخیرا دخالت های بیجا و زیادی در یمن که این کشور رو هم این آخوندای دزد حرومزاده ویرانه کردن.
  اختلاس و دزدی و قتل و جنایت و آدم کشی و فقر و بیکاری تو ایران درست کردن.خودشون میلیاردر شدن.طرفو از نوجوانی میفرستن مکه که چی بشه؟میخوای حاجی بشی؟حاجی یعنی دزد.بجای اینکه این پولو تو ایران خرج کنه و ۴ تا شغل ایجاد کنه میده به عربه که بهش تجاوز کنه.اینایی که میرن مکه همشون تازی ملخ خورن که دشمن ایرانند.
  مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار عسلامی
  مرگ بر خامنه ای مزدور و دزد
  زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
  جاوید شاه.

 • Sohrab

  In nefrate Omomiy az Arabestan neshon meydeh ke ta konemon nazarand ma iraniha motaehd nemieyshavim