چرا ملت ایران در برابر غارتگری ها و دزدی های کلان خامنه ای و فرزندانش ساکت نشسته است؟! ۷

پیش گفتار:

چنانچه اعتراض و انتقاد در جامعه نباشد، آن جامعه مانند کشورما به هم ریخته و به گند و فساد کشیده می شود. انتقاد و یادآوری اشتباهات و کجروی ها حتی در محیط کوچک خانواده و یا یک اداره نیز ضروری است و بدون آن دیکتاتوری و خودکامگی  بر آن سایه می افکند. هنگامی که مرد تنها بنا به میل و اراده خود تصمیم می گیرد و زن و فرزندان خود را در برنامه ها شرکت نمی دهد، پیامد آن دیکتاتوری و خودکامگی است که بر همه ارکان آن خانه و خانواده استوار و پایدار می شود.  اینجاست که مردان توانستنه اند زنان را به کنار زده بر خانواده و حتی جامعه خود سوار شوند و روش زن ستیزی را در جامعه پیاده کنند.

آخوند یعنی سرچشه جنایت و غارتگری. ملت ایران تاکی می خواهند همچنان در خواب بمانند و به آخوند سواری دهند؟!.

آخوند یعنی سرچشه جنایت و غارتگری. ملت ایران تاکی می خواهند همچنان در خواب بمانند و به آخوند سواری دهند؟!.

چرا آخوند بر سرنوشت ما سوار شد؟

همان گونه که می دانیم آخوند از کم مایه ترین و ناچیز ترین عضو جامعه ما به شمار می آمد. دلیل آنهم منطقی می آمد زیرا آخوندها از نظر پوشش چون ریش و عمامه، نعلین و عبا، روش راه رفتن و حرف زدن به هیچ گروه از ملت ایران شباهتی ندارند، و سواد و دانش آنان در حد دانش آموزان ابتدایی است. روح خودکامگی، خودخواهی، زن ستیزی، وطن فروشی و بیگانه پرستی و نادیده گرفتن آداب و رسوم و فرهنگ و تاریخ کشورمان در رفتار، گفتار، و کردار آنان موج می زند. بنابراین، توسل و اعتماد کردن به آخوند و بی تفاوت بودن در برابر جنایت و غارتگری های آنان از کوتاهی و نادانی ما ملت ایران به شمار می رود و هرچند بیشتر این گروه جنایتکار و غارتگر بر سر کار و قدرت بمانند، به همان اندازه کشورمان فروکش کرده و از جامعه  و تمدن جهانی دورتر و دورتر می شود.

این است آوارگی ، دربه دری و فرار میلیون ها ایرانی از شر اژدها و مارهایی بنام آخوند که بر مملکت ما مستولی شده ، نسل ها را به باد داده، و کشور را به کلی ویران و نابوده کرده است.

این است آوارگی ، دربه دری و فرار میلیون ها ایرانی از شر اژدها و مارهایی بنام آخوند که بر مملکت ما مستولی شده ، نسل ها را به باد داده، و کشور را به کلی ویران و نابوده کرده است.

گفته یک سیاستمدار غربی

یکی از زمامداران کشورهای اسکانددینیاوی به تازگی گفته است:”اگر می بینید کشوری مانند افغانستان ( والبته ایران)، این چنین عقب مانده و روز به روز بدتر می شود علت آن را در نیرو و عوامل خارجی جستجو نکنید بلکه عامل اصلی را بی عرضگی، نادانی، و بی تفاوتی مردم آن بدانید”. بی گمان، ما ملت ایران که به عنوان “ملت نجیب و مهربان” نام گرفته ایم در طول تاریخ در برابردشمنان و بیگانگان بی عرضه و ناتوان بوده ایم که همواره پشت خود را برای سواری گرفتن مانند اسبان که حیوانات نجیب و تسلیمند در اختیار دیگران گذاشته ایم. کاری که در تاریخ کنونی ایران از ۳۶ سال پیش آغاز شده و آخوند بی فرهنگ و فرومایه بر جان، مال، و ناموس ما سوار شده و همچنان مانند اسب و یا خران بار بردار از ما کار و بیگاری می کشد.

سرتاسر ایران را آخوندهای مفتخور بی غیرت و ضد ایرانی فراگرفته که بوی گند آنان جامعه را به لجن کشیده است. این یک گله و نمونه ای از این مراکز فساد در کشور ایرانند که همه ما را به گند و کثافت کشانده اند. به راستی باید گفت مرگ بر آخوند و زنده باد ایرانیان میهن پرست و انساندوست.

سرتاسر ایران را آخوندهای مفتخور بی غیرت و ضد ایرانی فراگرفته که بوی گند آنان جامعه را به لجن کشیده است. این یک گله و نمونه ای از این مراکز فساد در کشور ایرانند که همه ما را به گند و کثافت کشانده اند. به راستی باید گفت مرگ بر آخوند و زنده باد ایرانیان میهن پرست و انساندوست.

شرکت در جنایات رژیم

رژیم ولایت فقیه از ۳۶ سال پیش تا کنون همواره در گوشه و کنار کشورمان به جنایتی دست زده و بیگناهی را به کام مرگ کشانده است. زندان های بیشمار رژیم اسلامی نیز پرو سرشار از میهن پرستان، دگراندیشان، و بیگناهانی است که یک روز هم نگاه داشتن آنان بند و زندان، نه تنها ظلم و ستم بیرویه به آن فرد به شمار می آید، بلکه توهین به بشریت است. اما سکوت و بی تفاوتی ما ملت ایران، ما را در همه آن جنایات شریک و سهیم کرده است.

این خریت ملت است، یا مزدوری، فرومایگی و نوکری و دریوزگی در پیشگاه آخوند؟؟!!.

این خریت ملت است، یا مزدوری، فرومایگی و نوکری و دریوزگی در پیشگاه آخوند؟؟!!.

اگر عضوی از خانواده ما مورد ظلم و ستم قرار گیرد، آیا مابر جای خود میمانیم و یابه اعتراض ودفاع از آن عضو خانواده بلند می شویم؟!. بدیهی است هرکدام از اعضاء دیگر خانواده آنچه در توان دارد به کار می برد تا از حقوق پایمال شده آن عضو خانواده دفاع کند. حال، مگر فردی که به خواسته رژیم ضد مردمی اسلامی دستگیر و زندانی شده، مورد شکنجه و تجاوز قرار می گیرد، به شخصیت و انسانیت او توهین شده و یا در گوشه زندان حلق آویز می شود عضو جامعه بزرگ و اجتماع ما نیست، پس چرا در برابر آنهمه ظلم و ستم و جنایت در باره او ما ساکت نشسته ایم و چرا آنقدر ما ملت درمانده و بی خاصیت و خودپرستیم!؟.

در این جا به عنوان نمونه ثروت های دزدیده شده سه تن از جنایت کاران رژیم را نشان می دهد. باید توجه داشت که تک تک افراد این رژیم اعم از آخوند، پاسدار، بسیجی، نمایندگان مجلس آخوندها و سازمان های زیر فرمان خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی، هرکدام دزدی های کلانی کرده اند که لیست همه آنها موجود است. آیا جوانان ما اندکی غیرت و تعصب ملی دارند که رژیم دزد و غارتگر را از دستبرد بیشتر به سرمایه ملی بازدارند؟.

در این جا به عنوان نمونه ثروت های دزدیده شده سه تن از جنایت کاران رژیم را نشان می دهد. باید توجه داشت که تک تک افراد این رژیم اعم از آخوند، پاسدار، بسیجی، نمایندگان مجلس آخوندها و سازمان های زیر فرمان خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی، هرکدام دزدی های کلانی کرده اند که لیست همه آنها موجود است. آیا جوانان ما اندکی غیرت و تعصب ملی دارند که رژیم دزد و غارتگر را از دستبرد بیشتر به سرمایه ملی بازدارند؟.

چه کسانی در این زمان قابل انتقادند؟

مسئولیت جامعه امروز و فردای ایران بر عهده جوانان است. زیرا از افراد سالمند و بازنشسته که دارای نیروی تن و روان اندکند نمی توان انتظار مبارزه و روبرویی با رژیم آدمخوار اسلامی را داشت. آنان می توانند تا اندازه ای راهنمای فکری جوانان باشند ولی این جوانانند که می توانند و باید سرنوشت کشور رادر دست خود گیرند.

امروزه با وجود اینترنت، تلویزیون و رادیو های بین المللی، فاکس، تلگراف، تلفن، رفت و آمدها میان کشورهای گوناگون جهان، بیشتر جوانان در هرگوشه ایران در جریان وضع سیاسی ایران و کشورهای دیگر قرار می گیرند و می توانند آگاهانه رژیم غیر انسانی اسلامی را از اسب قدرت به زیر کشیده و ما بیش از این شاهد جنایات گسترده رژیم و فروپاشی میهنمان نباشیم.

اینها بیشتر از جوانان ایرانند. به جای آن که برای نجات خود و کشورمان در برابر آخوندهای جنایتکار بایستند و مبارزه کنند، در مکتب آخوند گوسفند وار نشسته اند و شستشوی مغزی می شوند. آنان به زودی پس از چند جلسه شستشوی مغزی به جان و ناموس میهن افتاده و از هیچ ظلم و ستم و حتی جنایتی فروگزار نمی باشند.

اینها بیشتر از جوانان ایرانند. به جای آن که برای نجات خود و کشورمان در برابر آخوندهای جنایتکار بایستند و مبارزه کنند، در مکتب آخوند گوسفند وار نشسته اند و شستشوی مغزی می شوند. آنان به زودی پس از چند جلسه شستشوی مغزی به جان و ناموس میهن افتاده و از هیچ ظلم و ستم و حتی جنایتی فروگزار نمی باشند.

چگونه می توان اعتراض کرد؟

برخاستن و اعتراض به رژیم ضد مردمی و بیگانه پرست وظیفه وجدانی، انسانی و میهن پرستی هرفرد ایرانی است. این اعتراض می تواند به صورت عام و همگانی مانند خیزش سال ۱۳۸۸ شود و یا به شکل اعتراض، و اعتصابات گروهی، و یا اعتراض منفی.  مشروط بر آن که سرنوشت آن به طورکلی به دست دو نفر معلوم الحالی چون میر حسین موسوی و کهروبی از وابستگان و طرفداران خمینی جلاد داده نشود. کسانی که مأموریتی سوای فروکش کردن  و خاموش نمودن صدای مردم ایران نداشتند و انقلاب مردمی را به لجن کشیدند.

به راستی جامعه ما بیمار روانی است و این بیماری تازمانی که وجود نحس آخوند در کشور بر نیافتاده همچنان ادامه دارد و علاج ناپذیر است.

به راستی جامعه ما بیمار روانی است و این بیماری تازمانی که وجود نحس آخوند در کشور بر نیافتاده همچنان ادامه دارد و علاج ناپذیر است.

در سه دهه گذشته بارها، بارها اعتراضات و خیزش هایی از سوی گروهی از مردم در شهری و گوشه و کناری از کشورمان مانند سنندج، شیراز، و اصفهان صورت گرفته ولیکن به دلیل حمایت و پشتیبانی نکردن طبقات گوناگون در شهر ها و استان های دیگر، آن خیزش به سردی و خاموشی گراییده، و رژیم ضد مردمی توانسته به آسانی صداها را در گلو خفه کند و برای عبرت همگان، عده ای بیگناه و میهن پرست را به کام مرگ فرستد.

نکته پایانی:

هنگامی که رژیم به خواسته و دستور مجتبی فرزند جنایتکار خامنه ای بسیجی ها را وادار به اسید پاشی بر زنان و دختران اصفهان کرد، مردم اصفهان و گروهی در چند شهر دیگر ایران به عنوان اعتراض به پا خواستند و اعتراض کردند ولیکن مردم دیگر ایران که خود را نسبت به این هم میهنان اصفهانی بیگانه می دیدند و آنان را عضو جامعه خود به شمار نمی آوردند، اعتراض وخیزش مردم اصفهان را همراهی نکردند. در نتیجه این اعتراض کوچک محلی به خاموشی گرایید و رژیم با تجربه ۳۵ سال جنایت پیشگی آن اعتراض را هم پشت سر گذاشت.

با چند آخوند و آخوند زاده دزد و غارتگر از صدها آخوند و آخوند زاده دزد و جنایتکار چسبیده و بند به ولایت وقیح آشنا شوید.

با چند آخوند و آخوند زاده دزد و غارتگر از صدها آخوند و آخوند زاده دزد و جنایتکار چسبیده و بند به ولایت وقیح آشنا شوید.

تا زمانی که ما ملت ایران در برابر بیگانگان و دشمنانی چون آخوند و یا هر متجاوز دیگر اتحاد و همبستگی نداشته باشیم و از حقوق و خواسته های همدیگر دفاع نکنیم، ضربه پذیر بوده و زیر ظلم و ستم دیگران قرار می گیریم. ظلم و ستمی که از ۱۴۰۰ سال پیش بر ما وارد شده و همچنان زیر بار آنهمه تجاوز و تازی پرستی کمر خم کرده ایم. بنابراین، هر اتفاق ناجور و ناخواسته ای در یک گوشه و کنار ایران بیافتد و مردم آن ناحیه به ستوه آمده به اعتراض بلند شوند، وظیفه انسانی و میهنی هرکدام از ما در هر نقطه دیگر ایران آنست که به پا خیزیم و از آن جنبش همراهی کنیم.

خود، ناموس، وطن، شرافت، و هستی اتان را فدای آخوند کنید و به ساز او برقصید تا ذر آخرت حوری ها و فرشته های هر جایی را در آغوش کشید.

 • اتحاد مقدس

  شب تاریک و بیم موج گردابی چنین حائل
  کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
  این مقالات جز یادآوری رنجهای طاقت فرسا و جانکاه ایرانیان و پاشیدن نمک به زخمهای کهنه آنان چه ثمری دارد؟؟؟
  در آن سوی آبها با فراغت نشسته و مطلب مینویسید اما در این سو ما مطمئن نیستیم که بعد از این کامنتی که اینجا درج میکنیم صبح فردا را خواهیم دید یا نه
  شما میشنوید و ما میبینیم
  شما نظاره میکنید و ما خرد میشویم
  شما فریاد میکشید اما ما در سکوت خاموش میشویم
  صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
  اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟
  بنابراین بجای پراکندن نفرت و ایجاد تفرقه و تحریک خریت عوام الناس با نشر ارزشهای انسانی و آگاهی بخشی و احترام به همه اقوام و عقاید زمینه ساز رنسانسی فراگیر در تمامی ساختار و نحوه تفکر ایرانی باشید
  و درود خداوند بر انسانهای با شرف و غیرتمندی که خواهان رفعت انسان و آزادی وی در انتخاب سرنوشتش و نفرین و نکبت بر تمام دیکتاتورهای تاریخ جهان

  • سرافراز پارسی‌

   هموطن گرامی‌

   سخن شما به جاست ولی‌….ولی‌ اگر چه ما در این سوی آب هستیم قلب و روحمان در ایران است. برای ما که درد ایران عزیز داریم واژه “آسایش” فقط یک کلمه است. ما نیز از صبح تا شب برای روزی بخور نمیر دست و پا می‌زنیم ولی‌ در حد توانی‌ خود با جانور خونخوار آخوند دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما ایرانی‌‌ها درگیر جنگی هستیم برای آزادی میهن. مانند هر جنگ دیگری برخی‌‌ها چون شما در خط اول جبهه‌ هستند و برخی‌ دیگر چون ما در عقب جبهه‌. ولی‌ همه ما دشمن مشترک داریم: آخوند

 • فرزند کوروش

  از این ملت بی بخار و بی غیرت و ترسو و خاءن آبی گرم نمی شه، اون مردم شریف و آزاده ای که سال ۸۸ به خیابونها ریختند و هزینه دادند را می توان ایرانی نامید، مابقی یه مشت اسلام پرست بزدل هستند صد افسوس که بین یه مشت ایرانی نما هستن،

  بیشتر جوونا هم که بنگی و شیره ای شدن و بی غیرت و یا افسردن و توان مبارزه ندارن

  درواقع این ملت خود با یکدیگر دشمنی پیدا کرده اند و دشمن اصلی را گم کرده اند
  مرگ بر هرچی حزب اللهی تازی پرست ایرانی نما

 • Dost

  man ke az tarzeh tafakor va raftare in melateh gosfand halam be ham meykhoreh. ta melati shayesteh azadi nabashe va azez defah nakone ono bedast nemeyareh.

 • رامین

  در زمان شاه مردم به فرهنگ فارسی و همبستگی دعوت میشدند و بالطبع و در این حکومت به تفرق و بیگانه پرستی…یادمه در دوران کودکی کتابهای دبستانی با اشعار ما کودکان فرزندان ایرانیم و با عکسی از کودکان(( که دست در دست به بازی و هر کدام لباسی ا زفرهنگهای مختلف و اقوام ایرانی به تن داشتن) همه با شوق و هبستگی شروع میشد..در صورتی که در این حکومت فعلی …عکس حر و خدیجه زهرا و تعدادی دیگر از اعراب دوره اسلامی شروع میشود ..اشعار زیبا با محتوی ملی و میهنی وسرودهای زیبا جایشان را به دعای شب و نماز و صواب و منکر ….و نمونه هایی از این قبل…خب بفرمایید چه فردایی برای این کشور رقم خواهد خورد…

 • Jamschid Chianian

  چون اسلحه دست دیوانگان است

 • سرافراز پارسی‌

  چرا مردم در برابر غارت گری خامنه‌ای ساکت هستند؟ راستش شما در برابر این همه وقاحت چه میکردید؟ این آخوند دوزاری در جای گفت “کش ندهید” و در جای دیگر فرمان “خفه شوید” صادر کرد. آخوند جماعت به طور کلی‌ بی‌ شرف و پست فطرت است و وقتی‌ به قدرت مطلق هم دست پیدا کند دیگر در بیشرفی و پست فطرتی حد و مرزی نمی‌شناسد. این جاست که زبان هر آدمی بند میاید.

  هر روز آرزو می‌کنم تا خامنه‌ای به این زودی‌ها نمیرد و از درد سرطان یا هر کوفت دیگری که دارد زجر بکشد. این کثافت آن قدر شعور ندارد تا بداند که روزی فرزندانش و نوه‌هایش تاوان شرارت‌هایش را خواهند داد.