حتّی بهترین حکومت استبدادی ، مُسکّن است و درمان نیست. ۲۱

تحلیلی شک برانگیز

اخیرا گروهی از تحلیل گران سیاسی با موجّه جلوه دان رژیمهای خودکامه همانند بشار اسد سعی دارند این اندیشه را در سر مخاطبان بپرورانند که برای خاور میانه همان سیستم استبدادی جوابگوست و دموکراسی نمی تواند راه حل باشد.  این تحلیل در موارد دیگر نیز وجود دارد و گروهی از هموطنان ما با نمونه قرار دادن حکومت رضاشاه در دوران بحران جنگ اول جهانی از رژیم رضاخان بعنوان یک الگو در سیستم استبدادی و  موفق و مفید بودن این روش اداره کشور سخن می رانند.

آیا براستی می توان به روشهای تک نفره و خودکامه در اداره کشورهای خاورمیانه دل بست؟  نمونه های پرشماری از رژیمهای خود کامه با مشکلات و درگیریهای داخلی و خارجی روبرو شده اند که ما را دچار تردید درباره این نوع تحلیل خواهد کرد. نکته دیگری که می تواند به شک ما بیافزاید موفقیت چشمگیر دموکراسی در کشورهایی مانند ترکیه و هند است که نشان می دهد حتی در جهان سوم با فرهنگ متفاوت و سنتی هم می توان با دموکراسی موفقتر از استبداد بود.

دموکراسی تقلبی در خاورمیانه

اگرچه بسیاری از کشورهای خاورمیانه ادعای دموکراسی را دارند ولی تنها در آنها  اندک اعتراضی  با سرکوب شدید مواجه می شود. کشوری مانند پاکستان اگرچه نام جمهوری را یدک می کشد ولی با توجه به اسلامی بودن و اجرای مبانی شریعت در آن دچار بی قانونی و آشوب دائمی است که نشان می دهد دموکراسی بدون سکولاریسم و جدایی دین از سیاست نه تنها بی اثر است ، بلکه تقلبی است!

در تعریف دموکراسی نمی توان اعتقادات مذهبی را وارد نمود چرا که این اعتقادات شخصی است و هر یک از دینداران تفسیری شخصی از دین خود دارند! حتی ملایان و این مثلاً علمای دین هم درباره بسیار فراوان احکام دینی و تفسیر آن اختلاف دارند.

این تفسیرهای مختلف از دین  باعث نوعی سردرگمی قانونی شده است که هرگز نمی تواند در اجرای قوانین همراه با هماهنگی باشد. بنابر این در حکومت مذهبی ،حاکمیت قانون که مهمترین اصل در ایجاد یک دموکراسی پایدار است از آغاز دچار تزلزل و تردید خواهد بود. خلاصه آنکه در دموکراسی نمی توان چیزی را بالاتر از قانون فرض کرد و این رژیمهای مثلاً جمهوری اسلامی چیزی فراتر از قانون دارند که شریعت است و شریعت هدفش رضای خداست و فرد در درجه پایینتر قرار دارد.

فردگرایی و دموکراسی

حاکمیت قانون در خدمت فرد فرد مردم یک جامعه دموکرات و برای رسیدن هر یک از ایشان به سعادت و زندگی سالم و امیدوارانه است. رابطه ای مستقیم میان حاکمیت قانون و امنیت فردی وجود دارد و افراد یک جامعه بدون حاکمیت قانون از احساس امنیت در زندگی فردی و اجتماعی خویش برخوردار نخواهند شد.

همچنین اگر قوانینی بجای محوریت فرد ، بر اساس محوریت یک ایدئولژی نظیر اسلام و یا کمونیسم  تنظیم شوند ، خواه نا خواه میان منافع افراد آن جامعه با ایدو ئولژی خشک و ایستا اختلافاتی خواهد بود. از این روست که رژیم کمونیستی اتحاد شوروی و یا خلق چین هرگز بعنوان رژیم دموکرات شناخته نمی شود.

و همچنین رژیم جمهوری اسلامی با محوریت شریعت و خدا بعنوان یک رژیم دموکرات شناخته نمی شود. در جمهوری اسلامی قوانین در خدمت افراد جامعه نیستند، بلکه در خدمت ایدوئولژی اسلامی هستند. احترام به مقام هر انسانی با هر عقیده در اسلام نمی گنجد ، اسلام مطابق دستورات قرآنی هرگز دگر اندیشان را بر نمی تابد و بارها دستور کشتار ایشان را داده است.

آیه لا اکراه فی الدین درباره آنهاییست که مجبور شدند اجباری مسلمان شوند و قرآن به آنها گوشزد می کند که با اکراه مسلمان نشوند و به دوربین لبخند بزنند. این حقیقت قرآن و تاریخ اسلام است و در عمل هم می بینیم که تمامی مسلمانان تاریخ تا به قدرت رسیدند از کشتار دگر اندیشان آغاز کار نموده اند.

 اسلام مطابق دستورات قرآنی هرگز دگر اندیشان را بر نمی تابر و بارها دستور کشتار ایشان را داده است. آیه لا اکراه فی الدین درباره آنهاییست که مجبور شدند اجباری مسلمان شوند و قرآن به آنها گوشزد می کند که با اکراه مسلمان نشوند و به دوربین لبخند بزنند. این حقیقت قرآن و تاریخ اسلام است و در عمل هم می بینیم که تمامی مسلمانان تاریخ تا به قدرت رسیدند از کشتار دگر اندیشان آغاز کار نموده اند.

اسلام مطابق دستورات قرآنی هرگز دگر اندیشان را بر نمی تابد و بارها دستور کشتار ایشان را داده است. آیه لا اکراه فی الدین درباره آنهاییست که مجبور شدند اجباری مسلمان شوند و قرآن به آنها گوشزد می کند که با اکراه مسلمان نشوند و به دوربین لبخند بزنند. این حقیقت قرآن و تاریخ اسلام است و در عمل هم می بینیم که تمامی مسلمانان تاریخ تا به قدرت رسیدند از کشتار دگر اندیشان آغاز کار نموده اند.

پس بدون محوریت انسانها و احترام به قوانینی که برای همه صادر شده است ، سخن گفتن از دموکراسی گزافی بیش نیست!

رضاشاه چیزی جز مُسکّن نبود

در دوران جنگ جهانی اول  با ضعف حکومت مرکزی در اثر فساد دوران قاجار و فشار و شیطنت قدرتهای جهانی  روبرو شدیم.  این عوامل حکومت مرکزی را در معرض فروپاشی قرار داد . اما آیا این نشانه ضعف سیستم دموکراسی است؟ آیا ظهور رضاشاه و رژیم استبدادی او با آن همه خدمات نشان نمی دهد که برای ایران یک رژیم مستبد و تک نفره راه حل است؟ نگارنده معتقد است که نه! چنین نیست!

در دوران جنگ جهانی اول با ضعف حکومت مرکزی در اثر فساد دوران قاجار و فشار و شیطنت قدرتهای جهانی روبرو شدیم. این عوامل حکومت مرکزی را در معرض فروپاشی قرار داد . اما آیا این نشانه ضعف سیستم دموکراسی است؟ آیا ظهور رضاشاه و رژیم استبدادی او با آن همه خدمات نشان نمی دهد که برای ایران یک رژیم مستبد و تک نفره راه حل است؟ نگارنده معتقد است که نه! چنین نیست!

در دوران جنگ جهانی اول با ضعف حکومت مرکزی در اثر فساد دوران قاجار و فشار و شیطنت قدرتهای جهانی روبرو شدیم. این عوامل حکومت مرکزی را در معرض فروپاشی قرار داد . اما آیا این نشانه ضعف سیستم دموکراسی است؟ آیا ظهور رضاشاه و رژیم استبدادی او با آن همه خدمات نشان نمی دهد که برای ایران یک رژیم مستبد و تک نفره راه حل است؟ نگارنده معتقد است که نه! چنین نیست!

برای پاسخ به این پرسش باید چند مورد را اشاره نماییم :

نخست اینکه چهار پادشاه پایانی ایران همگی در تبعید مردند و تبعید هر چهار نفر بنوعی با مسأله استبداد ستیزی مردم ایران گره خورده است. محمد علیشاه بخاطر جلوگیری از حاکمیت قانون و مشروطیت مجبور به فرار شد، احمدشاه هرچند در امر دخالت نمی کرد ولی شعارهای جمهوری خواهی و قانون مداری مبارزین مختلف حتی خود رضاشاه باعث رفع مشروعیت از وی گردید و هرچند افراد مقابل شاهنشاهی قاجار خود بهفکر منافع شخصی بودند ولی از حمایت عامه مردم در آزادیخواهی و ایجاد جمهوری برخوردار بودند. آغاز کار رضاشاه با همین شعارهای جمهوری خواهی و حذف پادشاهی بود.

خود رضاشاه زمان جنگ جهانی دوم بدلیل پیشینه اش در ایجاد خفقان شدید و عدم حمایت داخلی مجبور به ترک ایران شد. ترک ایران وسیله رضاشاه با حمایت و خوشحالی روشنفکران و رهبران سیاسی همراه بود چرا که مردم از وضع موجود و خفقان سالهای پایانی رضاشاه خسته شده بودند.

محمدرضا شاه نیز دچار همان مسأله شد وخستگی مردم و حمایت از جنبشهای روشنفکری مهمترین بهانه برای ایجاد یک آلترناتیو در برابر شاهنشاهی گشت. دوران طولانی حکومت یک شاه خود بعوان معضلی در ایجاد جنبشهای نوگرا و تنوع طلب است.

دومین مورد اینکه گیریم که رضاشاه در چند سال آغازین همانند یک مسکِّن بوده باشد و توانسته باشد امنیت را به ایران آشوب زده باز گرداند اما این به استبدادگرایی ربطی ندارد. با بررسی حکومت رضاشا متوجه می شویم که او در سالهای آغازین از مشاوره و کمک متخصصان مختلف بهره می برد و بهترین دوران حکومتی او همین سالهاست. در برابر این دوران آغازین ، او در سالهای پایانی کمر به ریشه کن کردن موافقان و مخالفان بست! تا جایی که همرزمان و همراهان خود او هم از تیررس خشم و خفقان او در امان نبودند و یکی یکی حذف شدند.

سومین مورد اینکه ای کاش رضاشاه همانند یک رئیس جمهور دموکرات دو دوره حکومت می کرد و با احترام و عزت جایش را به نیروهای تازه و جوان می داد ، همانند همگی کشورهای دارای  دموکراسی که بصورت دوره ای از استعداد و توان یک رئیس جمهور بهره می برند و نفر بعدی هم با صلح و آرامش کامل جانشین او می شود. این مادام العمر بودن حکومت رضاشاه هیچ کمکی به وی نکرد و بلکه باعث شد خدمات او نیز در سایه خودکامگی و قدرت طلبیش قرار گیرد.

بنابراین ظهور رضاشاه دلیلی بر موجّه بودن سیستم استبدادی نیست! بلکه این استبداد است که باعث می شود حکومت او هر لحظه با تهدید داخلی مواجه باشدو در سیتسم استبدادی همواره ناراضیانی هستند که سعی در تغییر این شیوه حکومت دارند. برخورد قهر آمیز با مخالفان و منتقدان در دموکراسی معنی ندارد. دموکراسی با محوریت افراد جامعه هرگز بدنبال سرکوب منتقدان نیست. بلکه در دموکراسی نظرات منتقدان به بهبود و بهینه سازی حکومت می انجامد. نگاه نو و نظرات مخالف می تواند به پیشرفتهایی بیانجامد که در نگاه کهنه نمی گنجیده است.

مادامی که حکومتهای خودکامه وخشن باشند، مخالفان آن هم خشن خواهند بود . در سرانجام این شیوه چیزی بجز آشوب و انقلاب نیست. برای پایان این آشوبها و انقلابهای متعدد راهی بجز دموکراسی می توان یافت؟ جانشین کردن یک خودکامه بجای خودکامه پیشین هر چقدر هم انسان پاک و خادمی باشد ، به نظر نگارنده مسکّنی بیش نیست و نمی تواند در درازمدت به خواستهای نسلهای بعدی پاسخ بدهد. فرتور : محمد رضاشاه پس از ترور نافرجام

مادامی که حکومتی خودکامه وخشن باشد، مخالفان آن هم خشن خواهند بود . در سرانجام این شیوه چیزی بجز آشوب و انقلاب نیست. برای پایان این آشوبها و انقلابهای متعدد راهی بجز دموکراسی می توان یافت؟ جانشین کردن یک خودکامه بجای خودکامه پیشین هر چقدر هم انسان پاک و خادمی باشد ، به نظر نگارنده مسکّنی بیش نیست و نمی تواند در درازمدت به خواستهای نسلهای بعدی پاسخ بدهد. فرتور : محمد رضاشاه پس از ترور نافرجام

جمهوری اسلامی تقلبی ایران!

خامنه ای کیست؟ چیزی بجز پادشاه است؟ البته پادشاهی مذهبی و غیر سکولار. تنها تفاوت میان شیوه اداره ایران پیش و پس از انقلاب در نداشتن سکولاریسم است. شاهان پهلوی اجازه دخالت دین را در قوانین نمی دادند و این پایان همه ی تفاوت میان جمهوری اسلامی و شاهان پهلوی است. اگر خامنه ای عمامه دارد ، شاه عباس هم عمامه داشت! شیوه اداره ایران بدست ملایان هرچند که نام و ظاهر مدرنی دارد و در اصول چیزی بجز یک خلافت و شاهنشاهی نیست.

بنابراین سزا نیست که حکومتهایی مانند ایران و سوریه و مصر و یا کره شمالی در شمار جمهوری بیایند!  تفاوت مبارک با خامنه ای در یک چیز بود. مبارک یک رهبر سکولار بود همانند شاه ولی خامنه ای سکولار نیست و منافع مذهب را دنبال می کند ، نه منافع افراد جامعه را.

خامنه ای کیست؟ چیزی بجز پادشاه است؟ البته پادشاهی مذهبی و غیر سکولار. تنها تفاوت میان شیوه اداره ایران پیش و پس از انقلاب در نداشتن سکولاریسم است. شاهان پهلوی اجازه دخالت دین را در قوانین نمی دادند و این پایان همه ی تفاوت میان جمهوری اسلامی و شاهان پهلوی است. اگر خامنه ای عمامه دارد ، شاه عباس هم عمامه داشت! شیوه اداره ایران بدست ملایان هرچند که رنگ و بوی مدرنی دارد و در اصول چیزی بجز یک خلافت و شاهنشاهی نیست.

خامنه ای کیست؟ چیزی بجز پادشاه است؟ البته پادشاهی مذهبی و غیر سکولار. تنها تفاوت میان شیوه اداره ایران پیش و پس از انقلاب در نداشتن سکولاریسم است. شاهان پهلوی اجازه دخالت دین را در قوانین نمی دادند و این پایان همه ی تفاوت میان جمهوری اسلامی و شاهان پهلوی است. اگر خامنه ای عمامه دارد ، شاه عباس هم عمامه داشت! شیوه اداره ایران بدست ملایان هرچند که نام و ظاهر مدرنی دارد و در اصول چیزی بجز یک خلافت و شاهنشاهی نیست.

مادامی که حکومتهای خودکامه وخشن باشند، مخالفان آن هم  خشن خواهند بود . در سرانجام این شیوه چیزی بجز آشوب و انقلاب نیست. برای پایان این آشوبها و انقلابهای متعدد راهی بجز دموکراسی می توان یافت؟ جانشین کردن یک خودکامه بجای خودکامه پیشین هر چقدر هم انسان پاک و خادمی باشد ، به نظر نگارنده  مسکّنی بیش نیست و نمی تواند در درازمدت به خواستهای نسلهای بعدی پاسخ بدهد.

مشکل امروز جمهوری اسلامی یکی دوتا نیست. اگر شاه مستبد بود حداقل سکولار بود و منافع ایران برایش ارزش داشت. مردمی که با بهانه آزادی سیاسی انقلاب کردند و خود را به چاه جمهوری اسلامی انداختند همان آزادیهای اجتماعی دوران پهلوی را هم از دست دادند. یعنی استبداد بود و ماند ، مشکل مذهب گرایی هم اضافه شد. مشکلی که منافع ایران و ایرانیان را از چراچوب قوانین حذف کرد و بجای ملت ایران گفت : « امّت اسلامی کذایی »

 

 

 • خانم جنده کنیز!! سلام ….
  خدا پدر رضاشاه رو بیامرزه… جمله ای که هرکی میرسه به چالوس میگه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  اولا که رضاشاه یک سری تحولات ایجاد کرد که از چشم کسی دور نیست اما یک دیکتاتور جنایت کار هم بود
  در جمهوری اسلامی صادق زیبا کلام نمونه بارز کوسخول مشنگی و به قول شما سکولاریسم است نه سرکوب شد نه به دار آویخته شد!!!!!!!!!!!!!!!
  جمهوری اسلامی رو با شاه و پدر دیوسش مقایسه نکن لطفا مادرچنده کس کش پدر!!!!!!!!!!!!!!
  جمهوری اسلامی حق رای داری
  حق تجارت داری
  حق داری درباره عقایدت بحث و گفتگو انجام بدی!!
  زمان شاه چندتا تاجر داشتیم؟؟؟؟
  چند نفر از مردم در امور کشور دخالت داشتند؟؟؟؟
  چند نفر از مردم صاحب کارخانه ایران ناسیونال بودند؟؟؟؟
  شاه میخواست ایران رو با استثمار انگلیس و نشان دادن ۲۵۰۰ سال پادشاهی به رخ جهان بکشه
  اما مردم واقع گرا بودند و انقلاب کردند!!!
  تو نگارنده مادر جنده زن کونی کس کش دیوس قرومساق پدر اینارو نگو !!!

  • Azi Madani

   Jomhoori Eslami has made you people the sick animals you are who are not able to open their mouths without some shit coming out of it! this is your way of communication with the world. you people are not going anywhere except the grave! Democracy is for those in the world who are mature, intelligent, loving, evolved human beings. Not a bunch of blood thirsty parasites who can only think about stealing, killing, abusing, and raping others. you people do not even have mercy on plants,trees,or animals. I hope someone comes along and gives you the justice you deserve and also rid the world of you sick demonic sons of whores!

   • یک ایرانی

    please speak persian

    • aakire

     مردمانی که در درون این جمهوری بزرگ شدن مانند حیواناتی خونریز هستند که از دموکراسی و آزادی بیان چیزی نمیدونند و فقط عادت کردن که خون یکدیگر را بریزند و از کشته شدن ضعیفان و به قدرت رسیدن ثروتمندان زندگی بگذرانند این مردم فقط به قبر و آخرتشون فکر میکنند دموکراسی راهی برای خونریزی انگل ها و مزاحمان نیست کسانی که فقط در باره دزدی قتل خلافکاری و تجاوز به هم نوعان و دیگران فکر میکنند شما مردم خرد باخته هیچ رحم و شفقتی در مورد گیاهان خاک درختان و حیوانات ندارید من امید وارم کسانی از این ملت به خواب رفته بیان و عدالت را نشون مردم بدهند شما سزاوار اون هستید که خلاص بشید از این خرافات و پسران شیطان این اهریمنان
     ترجمه قسمتی از متن azi madani

  • sefrzan

   hi Bache kon, to jonbori islami ma faght hagh dariem kose nanne va abjieh to bezarim va abemon ke khast biyad to dahane to forsattalabehe jakesh berizieym

  • یک ایرانی

   دیوس رهبر جاکشت و توله های کسکششن .
   جمهوری اسهالی حق رای دزدی داری .
   جمهوری اسهالی حق دزدی و اختلاسهای میلیاردی داری.
   جمهوری اسهالی حق بیکاری درست کردن و بی پولی ما جوانها را داری
   جمهوری اسهالی حق ترور کردن و جنایت داری .
   کسکش کونی میدونی الان آمار بیکاری چقدره ؟ بگو دیگه کسکش کونی . چرا نمیگی دیوس کونی .
   اونوقت ثروت رهبر جاکشت صد میلیارد دلاره . اونوقت تمام پاسدارای دزد کونی تو ناز و نعمتن و سکس و عرق میکنن . اونوقت نماینده های طویله بهارستان دزدی و اختلاس میلیاردی میکنن .
   چرا نمیگی چوسلمون کونی .
   یه مشت کسکش کونی به خاطر آب و برق مجانی تو سال ۵۷ شورش کردن . کیرم تو دهن همشون کسکشای مادرجنده .
   چوسلمون مادرجنده فهمیدی ؟

 • Azi Madani

  you are not realistic about Iran and its people. These people cannot have democracy. Democracy is for advanced countries with civilized populations. Not for a bunch of savage criminals who do not know anything except how to rip off each other! troub!

  • aakire

   no this is not true this people aware and khow that system is vicious and soon as soon it will go

 • zakaria

  آقای سپاه اسلام – ایرانی مسلمان

  معلومه که مثله جدت همش مغز کوچکت فقط به زیر شکم میتونه فکر کونه. لطفا مصرف “ویاگرا” تو پایین بیار . از این به بعد اسم شریفت رو میگذاریم “سید ویاگرا”

  • مادرغحبه – دیوس قرمساق زیر شکم نبود که تو الان شیر موز میموندی خارکسده ننه — دیوس قرمساق – تو کیر منم نیستی جدت به کمرت بزنه مادر جنده قرمساق

   • یک ایرانی

    بازم که فشار کونت رفته بالا چوسلمون . داریم خفه میشیم . حقیقت تلخه چوسلمون کونی . کیر زکریا تو کون ننه جندت . کیر زکریا تو کون عسلام

  • aakire

   زنده باد

  • یک ایرانی

   دمت گرم

 • faghat kherad

  قبل از دادن حق رای به مردم باید انها را اموزش داد تا مفهوم جامعه مدنی ،ازادی فردی ،حق انتخاب و هزار هنجار و نا هنجاری اجتماعی را بتوانند درک بکنند.ملتی که با هر عربده از جانب مبلغان دینی به خیابانها میریزند و با هر مرده باد و زنده بادی زود رنگ عوض میکنند و هیچگونه حافظه تاریخی ندارند دمکراسی برایش بیشتر یک جوک است.
  اگر بخواهیم دمکراسی را در ایران پیاده کنیم با شرایط و سطح درک اجتماعی اکثریت مردم ایران این حکومت فعلی حقیقتا نماینده اکثریت این ملت است.
  عالمی از نو بباید ساخت وز نو ادمی…..

 • برو بابا – ملت ایران ملتی نیستند که بخواهید عوضشان کنید!!!

  امت اسلام – ملت ایرانی – زنده باد ایران تا ابد همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان!!!!!!

  • aakire

   برو کونتو بده دو روز دیگه عسلام را تو شرت خونی خواهرت پیدا خواهی کرد

  • یک ایرانی

   کیرم تو عسلام . شاشیدم تو عسلام . ریییییییییییییییییییییدم تو عسلام چوسلمون مادرجنده .

 • آرمین

  الان توی کشورهای مدعی دموکراسی خیلی دموکراسی داریم؟؟؟؟؟
  چرا کسی حق نداره راجع به هلوکاست حتی فکر هم بکنه؟؟؟؟؟
  چرا کسی نمیتونه راجع به اسراییل چیزی بگه؟؟؟؟

 • غلام عسگری

  به باورمن انچه دراین مطلب به درستی امده شیطنت دول سرمایه داری یا همان قدرتهای بزرگ جهانی است که ازاواخرقرن بیستم درراستای سناریوی اهداف درازمدت خود بوسیله سرویسهای جاسوسی متحد اقدام به تغییرات بنیادی درکشورهای منطقه خاورمیانه وشمال افریقا کردند تا مواضع خودرا درمقابل رقیب اصلی خود یعنی اتحاد جماهیرشوروی فروپاشی شده یا روسیه فعلی تحکیم ببخشند وبا اوردن پدرخوانده تروریسم یعنی امام ماه نشین خمینی جلاد به تمامی خواسته های خود رسیدند وهمچنان درحال شخم زدن منطقه هستند خامنه ای وبشاراسد ودیگرمهرهای جنایتکاروجودشان جنایات دول بزرگ شرق وغرب را توجیح میکنند ودرصورت پایان تاریخ مصرفشان چون دستمال نظافتی بدورریخته خواهند شد.اما درمقابل چنین جریانات خسارتباری ملتهای منطقه نیازبه اگاهی ودوری ازباورهای قرون وسطایی وخرافه گری دارند.متحد وپیروزباشید.

 • ساسان

  باران بهاری خوشم میاد خوب بعضی نظراتو پاک میکنی . نظر ما رو هم که پاک کردی .

  • Baran Bahari

   دوست گرامی نظری پاک نمی شود مگر نژاد پرستی. دوباره نظر خود را بگذارید چون ممکن است بما نرسیده باشد.