آقای خامنه ای، بهتر نیست دراین روزهای واپسین عمراندکی به خود آمده واشتباهات گذشته راجبران کنید؟ ۱

پیش گفتار:

بسیاری از انسانها در روزهای واپسین عمر که گرد پیری و افتادگی بر چهره آنها می نشیند و دورانی که تصور میرود بیش از آن دوام نمی آورند به خود آمده و به جبران گذشته سیاه و تاریکشان می پردازند. از آنها که به نوعی بدانان ظلم و ستم روا شده، دلجویی و درخواست گذشت و عفو نموده و اگر مال و اموال گروهی به یغما رفته است، با پوزش و طلب بخشایش به آنها بازمی گردانند و اگر دل فرد و یا گروهی شکسته و خانه و کاشانه ای ویران گشته به تلافی آن می پردازند.

در هر حال، این روشی است که انسان های با وجدان و با شرف اعم از آنها که معتقدات دینی و مذهبی دارند و یا از وجدان و شرافت انسانی برخوردارند برای آرامش روح و روان خود در سن پیری که آفتاب عمرشان بر لب بام است، در پیش می گیرند. گروهی از مردم از جمله افرادی مانند نویسنده بر آن باوریم که هر حرکت درست و یانا درستی که از ماسر می زند، سرانجام اعم از پاداش و یا مکافات آن در همین جهان به فرزندان ما باز می گردد. وانگهی، شرف مردی و انسانیت به ما حکم می کند که در هرحال بدون آن که به دنبال پاداشی باشیم و یا از مجازاتی واهمه کنیم، از راه عدالت، درستی، و پاکدامنی بیرون نرویم. دل کسی را نرنجانیم، شیشه ای را نشکنیم، و مال و هستی دیگری را به هرشکل و به هر عنوان به یغما نبریم.

این زندگی یک هم میهن ما است!. خامنه ای و آخوندهای جنایتکار و دزد همه حقوق و زندگی این بینوایان را غارت کردند و در حساب های شخصی اشان در بانک های به گفته خودشان بلاد کفر واریز نمودند. نتیجه آن که ملتی به فقر و بیچارگی و گدایی کشانده شده است.

این زندگی یک هم میهن ما است!. خامنه ای و آخوندهای جنایتکار و دزد همه حقوق و زندگی این بینوایان را غارت کردند و در حساب های شخصی اشان در بانک های به گفته خودشان بلاد کفر واریز نمودند. نتیجه آن که ملتی به فقر و بیچارگی و گدایی کشانده شده است.

پادشاهان گذشته چه کارهای نادرستی را انجام دادند؟

تا آنجا که ما مطالعه داریم و در لابلای متون تاریخی غور و بررسی کردیم، شاهان گذشته در اوج اقتدار و قدرت، همواره تلاش داشتند تا به کسی ظلم و ستمی وارد نگردد و خون بیگناهی ریخته نشود. عدالت پروری و مردم داری از جمله خواست و آرزوی هر حکمران و شاهی در گذشته بوده است. اگر در گذشته در یک زمانی اشتباهی رخ داده و حقی از مردم گرفته شده، آن را باید به حساب نبودن وسیله بررسی و تحقیق و ناآگاهی دستگاه در آن زمان دانست.

مثالی چند از عدالت شاهان

ما زنجیر عدل انوشیروان که به کاخ او بسته شده بود و هر مظلوم و ستمدیده ای با تکان دادن آن شاه را ازآن با خبر می ساخت را از یاد نبرده ایم. گرچه بسیار بدیهی بوده و پاسخگوی آنچه را که شاه به دنبال آن بود دادرسی نمی کرد و نمی توانست ستمدیده را از ستمگر جدا کند. همچنین، کریمخان زند که عنوان شاهی را نپذیرفت تا موجب ظلم و ستمی نشده باشد. اگر شاه و حکمرانی مال و اندوخته ای آنهم از خزانه دولت که بخشی از ثروت ملی به شمار می آمد به تصرف خود درمی آورد برای مدت زمانی نزد خود وخانواده اش نگاه می داشت و سرانجام آن آمانت به خزانه ملی برگردانده می شد. چنانکه نادرشاه و یا سلطان محمود غزنوی فتوحات جنگی خود رابدون تصرف شخصی به خزانه ملی سپردند و تا کنون بیشتر آنها درامان مانده است.

کریمخان زند، مرد بزرگواری که عنوان شاهی را نپذیرفت و خود را وکیل الرعایا ( نماینده مردم محروم) می دانست.

کریمخان زند، مرد بزرگواری که عنوان شاهی را نپذیرفت و خود را وکیل الرعایا ( نماینده مردم محروم) می دانست.

دوران قاجار تا انقلاب ۵۷

همان گونه که یاددآور شد شاهان گذشته تا زمان قاجاریه کمتر به مال مردم دست درازی می کردند و یا بیگناهی را به قتل می رساندند. شاید هم امکان خرج کردن نداشتند. از دوران قاجاریه ببعد شماری از شاهان اعم از دوران قاجار و یا دوران پهلوی را می توان در لابلای کتابهای نوشته نویسندگان بزرگ ردیابی و جستجو کرد که به دلیل باز شدن پای آنها به کشورهای اروپایی و رفت و آمدها، به بیت المال دست درازی می کردند و یا از دولت های دیگر وام می گرفتند و یا دست دولتهای دیگر را در غارت و دزدی کشورمان باز می گذاشتند.

نخستین سفر از سفرهای خانماناسوز و مملکت بر باد ده ناصرالدین شاه به فرنگ. سفرهایی که شاه چیزی یاد نگرفت و لی قرض های زیادی بر شانه ملت ایران گذاشته شد و پای سوداگران سودجوی اروپایی به ایران باز شد.

نخستین سفر از سفرهای خانماناسوز و مملکت بر باد ده ناصرالدین شاه به فرنگ. سفرهایی که شاه چیزی یاد نگرفت و لی قرض های زیادی بر شانه ملت ایران گذاشته شد و پای سوداگران سودجوی اروپایی را به ایران باز کرد.

و اما، آقای خامنه ای شما،!

شما چه کارها که نکردید؟، چه دلها که نشکستید؟، چه خون بیگناهان که به عملکرد شما اعتراض داشتند بر زمین نریختید؟ چه اموال و املاک مردم را خود و فرزندان غارتگرتان در تهران، شمال، و خراسان غاصبانه به تصرف خود نیاوردید؟، و چه پولها و ارز بی حسابی را خود و خانواده اتان از مملکت خارج نکردید و بدون رضایت و خواست ملت ایران حاتم بخشی ننمودید؟. چه ثروت بیکرانی که از بیت المال بود به حساب خود و تک تک بستگانتان در بانک های متعدد خارجی به حساب شخصی ذخیره ننمودید؟ سیاست و سرنوشت مملکت را مسخره نگرفته و بازیچه خود قرار ندادید؟،

با عدالت پروری و مردم داری علی خامنه ای و چهل دزد دیگر آشنا شوید. این یک خانواده بندرعباسی در زیر پلی زندگی می کند.  بی خانمان و سرگردانی که نظیر او هزاران در سرتاسر ایران دیده می شود. آیا خامنه ای و آخوندهای جنایتکار، حق این بیچارگان و محرومان را ندزدیده اند که چنین وضع اسف باری برای گروه زیادی از هم میهنان ما درست شده است؟!.

با عدالت پروری و مردم داری علی خامنه ای و چهل دزد (علی بابا و چهل دزد)،  آشنا شوید. این یک خانواده بندرعباسی در زیر پلی زندگی می کند.  بی خانمان و سرگردانی که نظیر او هزاران در سرتاسر ایران دیده می شود. آیا خامنه ای و آخوندهای جنایتکار، حق این بیچارگان و محرومان را ندزدیده اند که چنین وضع اسف باری برای گروه زیادی از هم میهنان ما درست شده است؟!.

و اما، مجتبی فرزند اراذل و چموش شما!

چه جنایت هایی که مجتبی فرزند شما انجام نداده و همگی به حساب شما نوشته می شود؟. زیرا شما تفنگ به دست کودکی نادان و فردی بیمارروانی دادید. یادتان هست که چگونه به دستور مجتبی فرزند اراذل و جنایتکارتان شماری از دختران و زنان اصفهان را با پاشیدن اسید از نعمت زیبایی و بینایی محروم کردید؟! اگر شرف و انسانیت و اندکی غیرت داشتید اندکی توجه از خود نشان می دادید. ووووو
آقای خامنه ای، علاوه بر قلع و قمع جوانان و میهن پرستان و شکنجه و اعدام شبانه روزی آنها، لیست کارهای غیر انسانی و غلط شما به صورت کتاب قطوری نوشته شده و پس از مرگتان چاپ و منتشر خواهد شد. در این جا تنها بخش کوچکی از دزدی های شما و خانواده اتان که زیر عمامه و تحت نظارت شما پس از دزدیدن از مملکت خارج کرده اید پخش و منتشر می شود.

خامنه ای، یک آخوند ۵ تومانی مشهدی که اکنون به دزدی اموال ۷۰ میلیون پرداخته را چه کسانی حمایت می کنند؟. پاسخ اینست: عده ای از چاله میدونی و لات های جنبوب تهران که کارشان به عنوان عزاداری و برگزاری محرم، و دزدی در خانه ها و اماکن مردم جنوب شهر بود، و یا بچه های لاتی که ظاهراً به روضه خوانی می رفتند تا برای سیدالشهدا عزاداری کنند، ولی در حقیقت به دنبال دزدی از جیب و لباس و کفش مردم بودند، ویا از پشت پرده سینه و دست و پای زنان مردم را نگاه می کردند. این ها پاسدارانند که در عکس دیده می شود، و کشورایران را به غارت گرفته اند.

خامنه ای، یک آخوند ۵ تومانی مشهدی که اکنون به دزدی اموال و ارز مملکت بیش از  ۹۰ میلیارد دلار پرداخته را چه کسانی حمایت می کنند؟. پاسخ اینست: عده ای از چاله میدونی و لات های جنبوب تهران که کارشان به عنوان عزاداری و برگزاری محرم، و دزدی در خانه ها و اماکن مردم جنوب شهر بود، و یا بچه های لاتی که ظاهراً به روضه خوانی می رفتند تا برای سیدالشهدا عزاداری کنند، ولی در حقیقت به دنبال دزدی از جیب و لباس و کفش مردم بودند، ویا از پشت پرده سینه و دست و پای زنان مردم را نگاه می کردند. این ها پاسدارانند که در عکس دیده می شود، و کشورایران را به غارت گرفته اند.

تذکر آخر به ابر جنایتکار و غارتگر تاریخ ایران

آقای خامنه ای، آیا اکنون که از بیماری های گوناگون رنج می برید و مرگتان بسیار نزدیک است نمی خواهید به جبران جنایات، دزدی ها، و غارتگری های خود و فامیلتان زندانی ها را آزاد کرده، و مال های سرقت شده را به خزانه ملت و املاک تصرف شده را به صاحبانشان برگردانید؟.
امید واریم در صورتی که شما در این واپسین دم زندگانی اتان از خواب غفلت بیدار نشده و به جبران اشتباهات خود نپردازید،  ملت ایران از خواب خرگوشی بیدار شده و خانواده دزد و غارتگر شما را به سزای اعمالتان برساند. بی تردید شما در ردیف جنایتکارانی مانند هیتلر، پینوشه، استالین و دیگر خونخواران تاریخ قرار گرفته، و نفرین و لعنت ابدی نسل های آینده را به دنبال خواهید داشت…

جنایات آخوند در این ۳۷ سال یکی و دو تا نبوده و نوشتن همه آنها موضوع یک کتاب است.

جنایات آخوند در این ۳۷ سال یکی و دو تا نبوده و نوشتن همه آنها موضوع یک کتاب است.پشت سر هرجنایتی در ایران، یا شخص خامنه ای است، و یا فرزند شرور و آدم کش او مجتبی.

آقای خامنه ای واریز ثروت ملی به حساب شخصی دزدی نیست؟

آقای خامنه ای رژیم شما تاکنون دست یا پای آفتابه دزدان را در بسیاری از شهرهای ایران بریده است. علاوه بر آن، شماها همیشه به دزدان وعده آتش جهنم داده اید. حال، در برابر دزدی های کلان و میلیونی شما، خانواده، بستگان، هم قطارانتان، و همه رژیم شما آیا چند بار باید دست و پای شماها را قطع کرد؟!. آیا برداشتن میلیون ها دلار از خزانه ملت که حق محرومان و پابرهنه های این کشور است و واریز کردن آنها در حساب های شخصی در بانک های دیگر کشورها که لیست آنها در این جا آمده، دزدی نیست؟. پس دزدی شاخ و دم دارد؟!.

علی خامنه ای:

(Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million)

مجتبی خامنه ای:

(England ? 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)

‎مسعود خامنه ای:

(UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros)

‎مصطفی خامنه‌ای:

(Credit Suisse $690 million, Hong Kong ?360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million)

‎نازیه خامنه ای:

(Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom ? 280 million, UBS $421 million)

‎بدریه خامنه ای:

(UAE ?142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million)
‎حسن خامنه ای:
(UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million)

‎هادی خامنه ای:

(Liechtenstein $290 million, S. Africa ?121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million

از آنچه گذشت:

تا انجا که تاریخ نشان می دهد شاهان گذشته همواره تلاش داشتند تا ظلم و ستمی به کسی وارد نشود، سر بیگناهی بالای دار نرود، بیوه زنی فرزند و جگر گوشه خود را از دست ندهد و آنان نام خوبی از خود در تاریخ و برای آیندگان به جای گذارند. ما زنجیر عدل انوشیروان که به کاخ او بسته شده بود و هر مظلوم و ستمدیده ای با تکان دادن آن شاه را ازآن با خبر می ساخت را از یاد نبرده ایم. همچنین، کریمخان زند که عنوان شاهی را نپذیرفت تا موجب ظلم و ستمی نشده باشد.
اگر شاه و حکمرانی مال و اندوخته ای آنهم از خزانه دولت که بخشی از ثروت ملی به شمار می آمد به تصرف خود درمی آورد برای مدت زمانی نزد خود وخانواده اش نگاه می داشت و سرانجام آن آمانت به خزانه ملی برگردانده می شد. چنانکه نادرشاه و یا سلطان محمود غزنوی فتوحات جنگی خود رابدون تصرف شخصی به خزانه ملی سپردند و تا کنون بیشتر آنها درامان مانده است. تنها از دوران قاجاریه ببعد بود که به دلیل مسافرت ها، و رفت و آمدها به کشورهای اروپایی دست درازی و دزدی شاهان از خزانه ملی و فروش امکانات کشور آغاز شد و شاهان در زمره غارتگران کشور درآمدند.

نکته پایانی:

خامنه ای که به غلط و از روی نادرستی سمت فرمانروایی این کشور را اشغال کرده، تا کنون با جنایات زیاد و غارتگری های فراوان از جانی ترین و دزدترین فرد شناخته شده تاریخ ایران و در ردیف پینوشه، استالین، و دهها برابر بدتر از صدام نام گرفته است. اکنون سخن ما با این جلاد بزرگ تاریخ ایران اینست: “ آقای خامنه ای، آیا در این واپسین عمر نمی خواهید به جبران جنایات، دزدی ها، و غارتگری های خود و فامیلتان اندکی به خود آمده زندانی ها را آزاد کرده، و مال های سرقت شده را به خزانه ملت و املاک تصرف شده را به صاحبانشان برگردانید؟ آیا می خواهید بنام جلاد بزرگ تاریخ کشورمان سر به درون خاک برید؟”.

 • ancheh reza bayad begouyad

  http://www.iranpressnews.com/source/204580.htm

  نشریه کنگره: همین امسال کار ملایان را تمام کنید

  روزنامه انگلیسی: زمان حمله آمریکا به پاسداران

  نسخه کامل گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی: گروه‌های خواستار تغییر رژیم باید متحد شوند

  ————————————————————————————————————

  متحد شوید ! همه با هم ! سبز و سرخ و سیاه !

  این حرف ها دو زار نمی ارزد

  این انتظاری بیهوده است . بارها امتحان شده . فراماسونری مارکسیست های روسی که خودش را قلابی اپوزیسیون جا زده ، دار و دسته خط امام ، ملی مضحکیست های مارکسیست اسلامی ، اتحاد جمهوری خواهان که همان فداییان خلق است خود را قلابی اپوزیسیون جا زده اند ، عده ای روزنامه نگار ، فعال سیاسی ، حقوق بشری قلابی که ماموران حزب توده ، فدایی ، ساواما و ک گ ب هستند به دنبال یک بازی شکنجه شده و دستگیر شده و …. فراری از رژیم آمده اند به غرب خودشان را سرنگون طلب جازده اند . همه اینها در اصل حامی رژیم در خط روسیه و ضد امریکا و اسرائیل و ترکیه و اوکراین هستند . همه اینها حامی روسیه ، اسد ، قذافی ، صدام ، میلو شو یچ هستند . جناب شاهزاده اگر میخواهی پیروز شوی مثل خمینی به توده مردم تکیه کن که ضد
  روسیه ، ضد عرب و عرب پرستان ، به خشم آمده از سالوسان دین کار سیاسی ، ضد حیف و میل اموال ایرانیان برای روسیه و سوریه و لبنان هستند . مردمی که شاه را به عنوان متحد امریکا رژیمی مقبول تر از صدام و قذافی و اسد و کوبا و ج ا میدانند .
  مردمی که به فرهنگ غرب با دیده احترام مینگرند .
  مردمی که اسرائیل را دوست میپندارند ،
  برای تعطیلات به جای ترکمنستان و کوبا و سوریه میروند ترکیه .
  حالا که ترکیه دشمن اصلی و پایدار داعش است بر خلاف روسیه و ج ا و عربستان و پاکستان و مصر که با ان بازی میکنند .
  زمان ان است که از ترامپ ، فاراژ ، لوپن درس بگیرید . زمان مستی اسب ها فرا رسیده . ناسیونالیسم امروز ریشه قوی برای هر حرکتی است . مثل خمینی بگویید همه با من ! منتظر نمانید چریک هایی که سیاه کل را به وجود آوردند و با خمینی هم کاسه شدند و امروز همه در غرب برای ج ا و
  روسیه جاسوسی میکنند بیایند با شما متحد شوند برای منافع ملی !
  مملکت اینها روسیه است . عنتر ناسیونالیسم روسی دین اینها است .
  میبینید هر وقت کم می آورند موسوی را میکنند قهرمان ! اپوزیسیون ! دوباره بازی حصر و غیر حصر .
  بنی صدر در حصر رسانه ای اینها است و موسوی هر وقت لازم بداند بیانیه میدهد اما هرگز علیه روسیه و اشغال ا یران چیزی نمیگوید . مگر خمینی وقتی به سران رژیم شما هشدار میداد به آنها نگفت آقای ژنرال شما نمیخواهی آقای خود باشی ؟ شما میخواهی از گروهبان آمریکایی دستور بگیری ؟ دیدی که موفق شد و ژنرال های شما به پدر تاجدارتان خیانت کردند .
  شما اکنون باید روسی بودن و نوکر روسیه بودن این رژیم و سران سپاه را به رخ آنها بکشی . هر کار دیگری بکنی نصیحت تاریخی پدر را که گفت ارتجا ع سر خ و سیاه با هم متحد هستند در نابود کردن ایران ندیده گرفته ای .