هفتم اسفند روز خیانت و همکاری امت خردباخته با رژیم کشتارگر است ۸

پیش گفتار:

کشورهایی که مردم آن با عقل و درایت و خردمندی  رژیم های خود را مورد پرسش و آزمایش قرار می دهند و عملکرد و کارهای آنان را سنگین سبک می نمایند، هرگز اجازه نخواهند داد که فرصت طلبان و یا وطن فروشانی با سرزمین و مردم آنان بازی کنند. به عنوان نمونه، فرانسه و شاید کشورهای دیگری نیز باشند که هرکدام از دولتمردان و یا افراد پارلمان آن کشورها کار خطایی انجام دهد که در راستای منافع ملی و مردمی آن کشور نباشد به اعتصاب و اعتراض دسته جمعی می پرازند و آن فرد و یا‌ آن گروه را ناچار به عقب نشینی و پس گرفتن حرف خود می کنند.

رأی دادن، یعنی آخوند را سرپا نگه داشتن و بر صندلی قدرت و زورگویی نشاندن است.

رأی دادن، یعنی آخوند را سرپا نگه داشتن و بر صندلی قدرت و زورگویی نشاندن است.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه آخوندهای جنایتکار فرزندان و اقوام خود را بدون داشتن کمترین نشانه ملی و ایرانی و یا سواد و اطلاعات کافی  با پارتی بازی و زور و قلدری وارد مجلس خران رژیم می کنند. ننگ بر امتی که نفهمیده و نسنجیده به این حیوانات رأی دهد.

کوتاهی ملت خردباخته در گذشته

چهارده سده پیش یک مشت عرب بیابانی با تعداد  انگشت شماری شتر سوار و شمار محدودی عرب پیاده با نیزه و شمشیرهای کهنه و از کار افتاده خود به مرزهای امپراتور بزرگ و پهناور شاهنشاهی ایران نزدیک شدند و با نیزه و تیرهای فرسوده خود به جنگ با ارتش بزرگ و کاملن مجهز شاهنشاهی ساسانی پرداختند. از آنجا که همت، یک رنگی، دلسوزی، و میهن پرستی در این ارتش عظیم ایرانی نبود سپاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی به دست شماری عرب بیابانگرد شکست خورد و شهر عظیم و بزرگ تیسفون که مجموعه ای از هفت شهر زیبا و کم نظیر در جهان آن روز بود تسلیم و به پای عرب های پابرهنه بیابانی افتاد.

opposition-agianst-iranian-government

ملت فراموشکار و بی تفاوت به گفتار بزرگان جهان توجه ندارد ولیکن گوشش به گفتار زهر آلود آخوند پشمالوی جنایتکار بیشتر آشناست.


آنگاه قتل عام مردم بیگناه و بی دفاع شهر آغاز گشت. بیش از یک صد هزار دختران  و پسران جوان به اسارت درآمده و پای برهنه به مکه و مدینه انتقال یافتند و به عنوان کنیزی و نوکری در بازارهای مکه و مدینه به فروش رفتند و به چند صد هزار دختران و زنان تیسفون از سوی عرب های پابرهنه و تشنه لب تجاوز شد و بیش از سیصد هزار نوزاد حرام زاده در آنسال به دنیا آمد.
کوتاهی ملت خردباخته پس از انقلاب
اندکی پس از انقلاب منحوس ۱۳۵۷، جوخه های اعدام در سرتاسر کشور به کار افتاد. جوانان، میهن دوست، نویسندگان، سیاستمداران، و امرای ارتش آزادی خواه و وطن پرست به جوخه های اعدام سپرده و یا به دار آویخته شدند. با آنکه در آنزمان دور ضعف و ناتوانی رژیم جهنمی اسلامی بود و رژیم قدرت مقاومت و پایداری در برابر کوچکترین اعتراض و خیزش مردمی نداشت، ولیکن ملت به خواب رفته و بی اعتناء به سرنوشت کشور و مردم ایران، در هرحال سکوت کردند و با شرکت آنان روز به روز بر پایه های ظلم و شقاوت رژیم کشارگر افزاده گشت.

sheep-vote-at-elections-in-iran

ملتی که گوسفند وار بهپای صندوق رأی می روند، در حقیقت جوانان کشور را دست بسته بهپای چوبه دار می برند.


با این کوتاهی و بی تفاوتی مرردم، رژیم توانست روز به روز با به کار گرفتن و استخدام لاتها و چاله میدانی های جنوب تهران، و یا جوانان عربده کش و گردن کلفت و محروم دهات ایران، گروههای آدمکشی و تروریستی سربازان در خدمت آخوند و بسیجی های آدم کش را به وجود آوردند. امروزه دیگر دفع شر و رهایی از ظلم و ستم این رژیم آدمخوار بسیار مشکل و هزینه بر دار است. چنانچه ملت خردباخته و بی تفاوت میهنمان روزی به خود آید و همگی در برابر این رژیم آدمکش بایستد، امکان موفقیت و پیروزی و رسیدن به آزادی و دموکراسی برای مردمدربند و ناتوان کشورمان به وجود خواهد آمد.وفرنه این بندگی و خفت و خواری می تواند سالهای سال دیگر ادامه داشته باشد.

iranians-will-not-participate-in-the-upcoming-elections

جمعه هفتم اسفند روزی است که یا ملت گوش به فرمان آخوندهای جنایتکاربه پای صندوق رأی می رود، به هم میهنان و کشور خود خیانت می کند، جوانان را به چوبه دار می بندد و یا در خانه می ماند و آخوند جنایتکار را از کرسی قدرت به پایین می آورد.


روز شومی دیگر در تاریخ کشورمان
جمعه هفتم اسفند را باید روز همکاری و همدستی ملت به خواب رفته با رژیم خونخوار اسلامی دانست. زیرا می توان انتظار داشت که میلیون ها ملت در بند و اسیرکه در غل و زنجی آخوند گرفتارند با اراده و خواست خود به پای صدوق های افتضاحات رفته و باردیگر به وجود و قدرت و عظمت آخوند رأی خواهند داد. آنان به جلاد بزرگ و راهزن کم نظیر تاریخمان علی خامنه ای رأی خواهند داد.
آنان به چوبهای دار، شکنجه و تجاوز به زندانیان رأی خواهند داد و بندهای اسارت و بردگی خود و هم میهنانشان را محکم تر و سفت تر خواهند نمود. آنا به بی عقلی و بی شعوری رأی داده و برای چهار سال دیگر رژیم ضد انسنان، وطن فروش، و آدم کش را بر سرپا و قدرت نگاه خواهند داشت. نفرین و شرم بر مردم بی تفاوت و وطن فروش، نفرین و شرم باد بر طرفدار و حمایت کننده آخوند.

iranian-elections

گروهی که گوسفند وار بارها و بارها به گفتار آخوندهای بی شرافت و جنایتکار به پای صندوق رأی رفتند، این ناانسان های روی تصویر را بر ملت و کشورمان تحمیل نموده و باعث جنایات و دزدی های و غارتگری های فراوان شدند. آیا این تجربه تلخ گذشته کافی نیست که ما به حرف آخوند اعتنایی نکنیم؟!.


از آنچه گفته شد:
چهارده سده پیش یک مشت عرب بیابانی با تعداد  انگشت شماری شتر سوار و شمار محدودی عرب پیاده با نیزه و شمشیرهای کهنه و از کار افتاده خود به مرزهای امپراتور بزرگ و پهناور شاهنشاهی ایران نزدیک شدند و با نیزه و تیرهای فرسوده خود به جنگ با ارتش بزرگ و کاملن مجهز شاهنشاهی ساسانی پرداختند.
از آنجا که همت، یک رنگی، دلسوزی، و میهن پرستی در این ارتش عظیم ایرانی نبود سپاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی به دست شماری عرب بیابانگرد شکست خورد و آنگاه شهر عظیم و بزرگ تیسفون که مجموعه ای از هفت شهر زیبا و کم نظیر در جهان آن روز بود تسلیم و به پای عرب های پابرهنه بیابانی افتاد.

iran-executes-its-citizens

اگر ذره ای وطن پرستی و نوعدوستی در ما است باید وجدانمان را ّقاضی کنیم و به صندوق های رأی نزدیک نشویم.

روز شومی دیگر در تاریخ کشورمان

جمعه هفتم اسفند را باید روز همکاری و همدستی ملت به خواب رفته با رژیم خونخوار اسلامی دانست. زیرا می توان انتظار داشت که میلیون ها ملت در بند و اسیرکه در غل و زنجی آخوند گرفتارند با اراده و خواست خود به پای صدوق های افتضاحات رفته و باردیگر به وجود و قدرت و عظمت آخوند رأی خواهند داد. آنان به جلاد بزرگ و راهزن کم نظیر تارخمان علی خامنه ای رأی خواهند داد. آنان به چوبهای دار، شکنجه و تجاوز به زندانیان رأی خواهند داد و بندهای اسارت و بردگی خود و هم میهنانشان را محکم تر و سفت تر خواهند نمود.

اینها یک مشت لات هایی اند که در خدمت آخوند به خیانت به کشور و هم میهنان خود پرداخته و در رأی دادن شرکت می کننند.

اینها یک مشت لات هایی اند که در خدمت آخوند به خیانت به کشور و هم میهنان خود پرداخته و در رأی دادن شرکت می کننند.


نکته پایانی:
ملت ایران اگر کمترین احساس هم نوعی داشته و وجدان و شرافت انسانی خود را به کار برد، پس از ۳۸ سال اشتباه پی در پی و رژیم آدمخوار ولایت وقیح را بر سر پا نگه داشتن، امروز جمعه هفتم اسفندماه برای نخستین بار تصمیم می گیرد که از برپایی هرچه بیشتر تیرهای اعدام و تشکیل جوخه های اعدام آخوند بیشرف و جنایتکار جلوگیری کرده و مانع هرچه بیشتر  شکنجه و تجاوز به زندانیان میهن پرست شود.
به گفته دیگر بین راه خدمت و راه خیانت به ملت دربند تنهاچند قدم فاصله است، راه خیانت راه رفتن به سوی صندوق های افتضاحات فرمایشی جلاد بزرگ خامنه ای، و راه خدمت راه مردم و میهن پرستی است و آن دور شدن از هرگونه شرکت در رأی دادن و نزدیک شدن به صندوق افتضاحات می باشد که بیگمان راه بردگی و خفت و خواری هرچه بیشتر ملت در بند خواهد بود.

iran-letter

این نامه نشان می دهد همانگونه که قصاب قبل از آنکه سر گوسفندی را از تن جدا کند کمی به او آب می دهد و او را گمراه می سازد. آخوند نیز برای گمراهی امت خردباخته پیش از افتضاحات مجلس نپرداختن قبض های گازو برق را نادیده می گیرد ولیکن پس از رأی دادن امت گوسفند وار به سراغ بدهکاران رفته و در صورت نیاز برق و گاز آنان را قطع خواهد کرد.

 • ایرانی

  مررررررررررررررررررررررگ بر جمهوری قالطاق و دزد اسهالی
  همه رو زور زورکی مجبور میکنن برن رای بدن . مرگ بر آخوند . مرگ بر اصل ولایت وقیح

 • کوروش

  خاک بر سر این ملت خر و گوسفند که هیچی نمی فهمن والا خر و گوسفند شرف دارن به این ملت نفهم و عقب افتاده

 • یک مسلمان ایرانی

  بسم الله الرحمن الرحیم
  فارغ از سطح پایین فرهنگ شما که با توجه به این نوشته مردم ایران را از هیچ توهینی در امان نزاشتید باید محض اطلاع بگم که انقدر حرف و توهین ها و سخنان شما نخ نما و مسخره شده که خدا را شکر مردم همچنان با ایمان پای صندوق های رای رفتند
  به امید هدایت شدن گمراهان به راه حق و صراط مستقیم

  • کوروش

   خفه شو ساندیس خور دوزاری / برو بمیر گوساله تخم تازی اسلام پرست /عوضی اینو بدون که یک ایرانی هرگز نمی تونه مسلمون باشه و یک مسلمون نمی تونه ایرانی باشه

   برو کمی تاریخ کشورت رو بخون بدبخت / به امید روزی که جاهلان و نادون هایی مثل تو سر به راه بشینو از تازی پرستی و اسلام پرستی دست بردارین

  • محمد

   به نظر بنده ملت ایران ملتی است شایسته تحمیق و ریشخند چرا که اگر هر نفر روزی نیم خط مطالعه داشت ، اکنون بجای ۳۳ میلیون احمق رای دهنده ۳۳ میلیون فرهیخته داشتیم ۰ ۳۳ میلیون بی وجدان ۳۳ میلیون چاپلوس ۳۳ میلیون دزد و ۳۳ میلیون حرامزاده

  • Az

   بسمه تعالی
   دوست عزیز و مسلمان
   به شما توصیه می کنم برو عراق و یا سوریه زندگی کن. چون اونجا گروه داعش حکومت ناب محمدی رو تشکیل دادن و قوانین اسلامی رو کامل و دقیق اجرا میکنن. مردم ایران دین زده شدن و ایران دیگه بدرد تو نمی خوره.

  • sohrab

   aksareh melateh Iran agar kamey kherad dastand 4ta akhond ke ta diroz to hozeha kon koney meykardan va to maghzeshonam yek nozad rideh nemeytonestand savareshon beshand in ahmaghieh doste Aziz na ieyman

 • Farzad

  man Ridam to entekhabat va to Dahaneh namzadhayeh entekhabati