امت خردباخته ایران مملکتی را به یک غاز به آخوندهای جنایتکارشارلاتان فروخت ۴

پیش گفتار:

در کجای دنیا و در چه زمانی از تاریخ گذشته تا کنون سوای کشور بخت برگشته ما دیده شده که ملتی این چنین کر و کور و لال اختیار جان، مال، ناموس و سرنوشت کشوری ثروتمند و پهناوری را با دست خود به یک مشت آخوند جنایتکار و دزد و شارلان بسپارد و خود گیسه گدائی در دست گرفته نوکری و مزدوری آن لاشخوران را پذیرا شود؟!.

اگر تازی متجاوز توانست در کشور ما نفوذ کند و مملکت ما را غارت کرده و نیاکان ما را به بردگی و هرزگی کشاند همان بیعرضگی و کر و کور و لال بودن نیاکان ما در برابر دشمن متخاصم بوده است. و اگر در زمان فتحعلیشاه خائن و وطن فروش جنگ بی اساس و بی دلیل ایران و روس آغاز شد و کشورمان را پاره پاره کرد، باز هم ناشی از کر و کور و لال بودن مردم آنروز و دور ماندن از حق و حقوق فردی و ملی آنان بود.

اعدام های در ایران شبانه روزی است. سال گذشته در دولت مهر و محبت آقای روحانی ۹۷۷ اعدام علنی و شمار بیشماری غیر علنی در گوشه و کنار و درون زندان ها پس از شکنجه و زجرهای روانی و فیزیکی انجام شده که در نتیجه رژیم ایران گوی سبقت را از جهانیانبرده است. بنبراین، تصمیم گرفته شد که جایزه نوبل سال ۲۰۱۵ به ابر جنایتکار سال آقای روحانی داده شود. جایزه بزرگتری برای آقای خامنه ای به عنوان ابر جنایتکار قرن گرفته شده که روی استالین، پینوشه، و هیتلر را سپید کرده است.

اعدام های در ایران شبانه روزی است. سال گذشته در دولت مهر و محبت آقای روحانی ۹۷۷ اعدام علنی و شمار بیشماری غیر علنی در گوشه و کنار و درون زندان ها پس از شکنجه و زجرهای روانی و فیزیکی انجام شده که در نتیجه رژیم ایران گوی سبقت را از جهانیان برده است. بنابراین، تصمیم  بر این گرفته شد که جایزه نوبل سال ۲۰۱۵ به ابر جنایتکار سال آقای روحانی داده شود. جایزه بزرگتری برای آقای خامنه ای به عنوان ابر جنایتکار قرن پیشنهاد شده زیرا که نامبرده روی استالین، پینوشه، و هیتلر را سپید کرده است.

اگر در آغاز این انقلاب شوم  ننگین و خانمان بر انداز جنگ ناخواسته ای میان ایران و عراق در گرفت ونزدیک یک میلیون از جوانان ما به روی مین رفتند و بیش از یک میلیارد دلار خسارت بر ما وارد آمد باز هم نشانه بیعرضگی و کرو کور و لال بودن هم میهنان ما بود که از آنان بخاری بیرون نیامد و آخوند پشمالو و غارتگر را بر کول و پشت ما سوار کرد.

با چهره زیبای رژَیم فاشستی اسلامی بیشتر آشنا شوید

عملکرد سرتاپا جنایتکارانه و غارتگری های این رژیم در ۳۷ سال گذشته نشانه کمال بی خردی و کر و کور و لال بودن هم میهنان ما است. خسارت فرهنگی و انسانی که این آخوندهای جنایتکار از سه دهه گذشته بر میهن ما وارد ساختند جبران ناپذیر و امکان رفع و نابود کردن آن برای دست کم یک سده آینده نیست. تغییر نامها و رواج دادن فرهنگ تازی و فرار از آداب، آئ‍ین، رسوم، زبان، واژه ها و به طور کلی فرهنگ اصیل و زیبای فارسی بزرگترین خسارت معنوی است که بر ما وارد شده و ما را از کشورهای همسایه که هم خونی و هم نژادی با ما داشته اند هرچه بیشتر دور و منزوی ساخته است. به طور کلی با این رژیم ضد انسانی و دشمن دیرین ملت و فرهنگ ما، ما از هردیدگاهی بازنده و از میدان انسانیت و تمدن جهانی به دور گشته ایم.

رژیمی که از رستم، سهراب، شاهنامه، حافظ، سعدی، خیام، و دلاوران جنگجوی تاریخمان جدا شده و در غم حسین، علی، عباس، و… دشمنان دیرین گذشته به سوگواری و زاری خواندن نشسته و یا شهر بزرگ و نامی “سناباد” را به افتخار گور یک تازی دشمن ایران مشهد نامگذاری کرده، به جای آن که توس خاک مقدس آرامگاه فردوسی بزرگ را مرکز استان و حتی پایتخت ایران قرار دهد، همه چیز و همه جا را به نام تازیان آدم کش و غارتگر به ثبت رسانده است، باز هم جای اندوه و تأسف است و باید برای تاریخ لجن مال شده کشورمان به سوگ نشست.

سرانجام این ملت در خواب به کجا خواهد رسید؟

این امت بی محتوا چاره ای جز دریوزگی و گدائی پیش آخوند جنایتکار ندارد و سرنوشت شوم تر ازاین در انتظار او و فرزندانش است. به راستی باید به حال چنین ملت درمانده و همه چیز باخته گریست و در نابودی و ورشکستگی کشوری آباد و سرفراز زانوی غم بغل گرفت و به زاری نشست. بیگمان فرزندان و نسل های آینده این آب و خاک تف و لعنت و نفرین خود را نثار ما در این زمان که این چنین بی غیرت و ناکارآمد مانده ایم خواهند نمود.

جنایت های بیکران رژیم ضد انسانی

از ۳۷ سال پیش ما شاهد زد و بندها، زندانی، شکنجه، تجاوز به زنان در زندان های بیشمار و حتی در مراکز پلیس و نیروهای انتظامی این رژیم آدمخوار بوده ایم. ذکر شمار انسان های فرهیخته و بزرگواری که به دستور و خواست این رژیم به راههای گوناگون تا کنون از پای در آمده اند محتوای یک و یا دو کتاب بزرگ است.  تنها برای نمونه در سال ۱۳۹۴ گذشته آمار اعدام های اعلام شده در دولت تدبیر و خرد روحانی آخوندی جنایتکار مانند همه آخوندها، ۹۷۷ نفر بوده و این جدا از کشتار مخفیانه و بی درد سر رژیم به راههای گوناگون دیگر است.

آقایان احمد شهید و کریستف هاینز نمایندگان سازمان ملل در بخش حقوق بشر آن سازمان که در حقیقت سوای حرف زدن و آمار دادن  تا کنون کمترین دفاعی از حقوق انسانی در آن سازمان دیده نشده کشتار بی همتای مخفیانه  و شبانه روزی رژیم آدمخوار ایران را به مراتب بیش از آمار رسمی انتشار یافته رژیم می دانند. از دیدگاه دولت آمریکا و دولت کشورهای اروپایی نیز هرچه قدر آشوب، کشت و کشتار، نکبت و بدبختی و در لجن غوطه ور‌شدن این کشورهای عقب مانده جهان سومی بیشتر به نفع و سود آنان بوده و ملت های ما بیشتر و آسانتر می توانند بدانان سواری دهند.

تحمیق ملت به خواب رفته

هم اکنون در سرتاسر کشور، در شهرهای بزرگ و کوچک، حتی در بخشها و دهات بیشمار آخوندهای بیشرف و فرومایه به بالای منبر رفته و در سرپوش گذاشتن روی خرد و اندیشه ملت غافل و ناآگاه و تحمیق او داد سخن می دهندو کسی را یارای اعتراض و یا حتی پرسش منطقی از این شارلاتان های زمان نیست. سخن پراکنی این که زمین لرزه ( زلزله) و یا نیامدن باران و خشکسالی به دلیل گناه انسان هاست،

آقای هالو در مورد علت زلزله اشعاری سروده که در این وی دی یو می شنوید.

و همچنین آیت الله مجتهد تهرانی آخوند بیسواد و دهان گشاد دیگر دلیل زلزله را زنای زنان می داند.این آخوند فرومایه نمی داند و نمی خواهد بداند که زنا در نزد زنان خرافاتی اسلامی و خانواده های آخوندها و شهرهای مذهبی به مراتب بیشتر از میان زنان عادی اجتماع و شهرهای غیر مذهبی است. این آخوندهای فرومایه و پرمدعا بر روی منبر و برای خردباختگان و ناآگاهان اجتماع در باره همه گونه مسائل علمی، تکنیکی، فرهنگی، تاریخی، هنری، زناشوئی، و هرموضوع دیگر با پرروئی و گستاخی داد سخن می دهند و ملت به خواب رفته و خردباخته هرگز از آنان دلیل و توضیحی نمی خواهد.!

آیت الله مجتهد تهرانی دانشمند کم نظیر بشریت و ستاره درخشان آخوندهای پشمالوی ایران نیز پس از سالها تحقیق و دم تکان دادن  در حوضچه خالی از علم و سواد قم، به این نتیجه رسیده که پیدایش زلزله به دلیل زنای زنان است. ما که در کشورمان میان مردم عادی به آخوند نچسبیده زنایی ندیدیم شاید در میان فامیل و بستگان این آخوند زنا زیاد دیده شده باشد. ولیکن چرا تا کنون با وجود آنهمه زنای زنان در قم زلزله ای پیدا نشده است.؟!

 از آنچه گذشت:

گویا مردم کشورمان از دیر زمان تا کنون همیشه به خواب غفلت فرو رفته و هیچگاه در برابر جنایتکاران و غارتگران مزدور کشورمان از خود ایستادگی و یا حتی اعتراضی نشان نداده است. این بدان میماند که ملت ما همواره کر وکور و لال بوده و اجازه داده تا دشمنان این آب و خاک بر جان و مال و ناموسمان تسلط یابند و به غارتگری و چپاول ثروت های ملی امان پردازند. یورش تازیان ۱۴ سده پیش و دست انداختن بر همه هستی های کشورمان و به دریوزگی و گدائی، بردگی، و روسپیگری کشاندن نیاکان ما همه و همه دلیل بر کر و کور و لال بودن نیاکان ما بوده است.

این بی توجهی و بی اعتنائی در برابر دشمنان سرکش و جنایتکار این کشور همواره در هر دورانی از تاریخ ادامه داشته است. پاره پاره شدن سرزمین پهناور ما در زمان فتحعلیشاه قاجار فرو مایه و وطن فروش نیز با بی توجهی و نادانی ملت به خواب رفته و کر و کور و لال ان زمان انجام گرفت.انقلاب لعنتی سال ۵۷ نیز براساس بی خردی و در خواب بودن ما ملت کر و کور و لال انجام گرفت و ۲۰۰ سال سرنوشت کشورمان را از دایره  تمدن و انسانیت به عقب راند.

نکته پایانی:

اگر گفته شده ملت کر و کور و لال ایران، هیچگونه قصد توهین و اهانتی در کار نبوده است. در حقیقت این کوتاهی و بی توجهی و شاید هم بیعرضگی ما را می رساند که در برابر اهریمنان و دشمنان آدمخوار کشورمان لب به سکوت می بندیم و به همه ساز آنان می رقصیم. آن چنان ضعف و ناتوانی و بیعرضگی در برابر آنان نشان می دهیم که آنان به راحتی بر جان، مال، و ناموسمان سوار مسلط می شوند و آنچنان که می بینیم ملتی را به دریوزگی و گذایی می کشانند. در یورش تازی ۱۴ سده پیش هم همان اتفاق افتاد که در سال ۱۳۵۷ بر ماگذشت.

 • ایرانی

  مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررگ بر جمهوری قالطاق و دزد اسهالی
  مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررگ بر خامعنی مزدور و دزد
  ریدم تو قبر بنیانگذار جمهوری قالطاق اسهالی

 • Amir Asr

  باز هم تکرار مکررات! دوست عزیزی که در امنیت وآزادی آمریکا و یا یک کشور پیشرفته با برخورداری از اینترنت پر سرعت به حماسه آفرینی از جبهه کامپیوترتون ادامه میدید حاضرید کمکی در خور توجه به زندانیان سیاسی همین رژیم و خانواده های دردمندشان بکنید؟ رفتن به ایران وکمک مستقیم به همان مردم بقول شما کور و کر و لال پیشکشتان.شب خوش!

 • علی

  دختر ها که میوابن حکم الهی نیست فقط جنسیت اقایون از بین ببرن پسرها گناه کار به دنیا میان دخترها پاک خدمت که نمیکنن کارشون پشت کامپیوتر و تلفن راحت ساعت کاریشون کم .فقط جنسیت پسر حکم الهی دختر داره عمل مرتکب میشه یانه .دختر لخت میشه میده حکمش چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حکم دارن اصلا دخترا اصلا ؟؟؟؟؟اصلا قانون داریم چرا بدون خدمت اسپورت گواهینامه کار راحات ساعت کاری کم دارن .چادری ها هم که تزریق کن بلا مناز هست پشت صحنه به تزریق میبرن هر سری نتونن اعدام کنن بیخود قران به اتش نمیشن که حکم الهی فقط برا پسراست دترا اصلا دادگاه نمیرن تو ناز نعمت هستن اصلا قصد ندارن اصلا هفت دولت ازادن .موجودیتشون زندانی اعدام کردن پسر هاست همین اجرای حکم سید علی دست شکسته هست نه خدا خدا دختران گناه کار میبره پسر و دختر نداره .عظمت خداوند جنسیت نداره هر گناهی گناه هست چه پسر دختر مشروب بهداشتی همه جای دنیا استفاده میشه حتی روس های کثیف مینوشن فقط ایرانی ها عقب افتاده ملا پرست

 • حمیدرضا

  چقدر زیباست فلسفه ی ظالم و سالم….شماها خیلی خوش باورین اگه فکر میکنین اون اشتباهی که شاه کرد این لاش خورا تکرارش میکنن….خدا شاهده که تو نطفه خفمون میکنن،زیادم عجیب نیست،هممون میدونیم اینا قبل این حکومت همیشه گشنه بودن و توسری خور و…حالا تصور کنین چنین جانورهای مفت خور و جنایتکار به راحتی کنار میرن،شک ندارم تو خوابشونم این همه عشق و حال و قدرتمند شدن رو نمیدیدن،شک نکنین که اگر روزی زورشون نچربید به دشمن فرضیشون،همه رو با هم نابود میکنن…همه میدونیم اگه بخوایم راجب این حیوون های آدم نما کلی بحث کنیم،هفته ها باید بنویسیم و بگیم.من خودم بشخصه خییلی از این انگل ها کینه و تنفر دارم،ولی باور کنین ده برابر این تنفر رو به بزرگان و قدیمیامون دارم،خیلی دوست داشتم الان بودن و ازشون میپرسیدیم چرا???آخه احمقا چرا? دیگه چی میخواستین از این زندگی لعنتی?چی میخواستین که با جنگ و خونریزی مملکت رو از دست هموطنتون درآوردین و بعدش دودستی تقدیم عرب ها کردین?آخه جهالت تا چه حد??!!چجوری خواسته یا ناخواسته سرنوشت نوه و نتیجه هاتون رو سپردین دست یک مشت عرب مفت خور شیاد و خونخوار و گرگ صفت???! همه اینروزا بند کردن به خدا…که نیست و اونم ظالمه و…بابا من کاری به محمد و کتابش و عیسی و….ندارم ،این عقلی که به ما داده بزرگترین نعمتشه،اگه قرار بود خدا همه رو خودش خوشبخت کنه دیگه زندگی معنی نداشت،پس اینجوری باهامون معامله کرده…ما خودمون زندگیمون رو میسازیم…از ماست که بر ماست،گاهی وقت ها یک تصمیم غلط چنان تبعیاتی به همراه داره که فکرشم نمیکنیم…پس بجای گیر دادن بهش،بیاین دلشو بدست بیاریمو دعا کنیم ی معجزه ای پیش بیاره که حداقل نتیجه و آیندگانمون مثل ما نشن،ما که خودمون نسل سوخته هستیم و هیچ راهی برامون نمونده که این فلاکت و مردگی رو تبدیل کنیم به یک زندگی هرچند عادی….به امید اون روز😐