رجز خوانی علم الهدی مزدور خراسان ۰

پیش گفتار:

خامنه ای، جنایتکار قرن برای خود شماری مزدور به نام امام جمعه ها برگزیده که همگی در جاسوسی و تحمیر و خردزدایی مردم کم سواد و نا آگاه با همه نیرو و توان خود در تلاشند و جیب خلق الله و امت به خواب رفته و شعور باخته را به نام دریافت نذورات، خمس، و زکات و دهها کوفت و زهر مار دیگر را خالی می کنند.

هرهفته میلیون ها تومان از سوی امت به خواب رفته در گورستان تازیان گور به گور شده در سرتاسر ایران ریخته می شود که این پولهای بادآورده به وسیله مزدوران جلاد بزرگ (امامان جمعه ) جمع آوری  و به مرکز خلافت جلاد اعظم فرستاده می شود. امت شهید پرور و آخوند نواز هم با شکم گرسنه سر به بالش می گذارد و با گرفتن روزه های مستحب به جان آخوندهای متجاوز و غارتگر دعا کرده، و شکر خدای بزرگ را به جای می آورد.

این توده انبوه اسکناس از سوی امت به خواب رفته و خردباخته درون ضریح رضای عرب ریخته شده که در توبره گشاد خامنه ای جنایتکار وصدها آخوند مزدور درگاه خلافت فرو می رود. امت خردباخته خاکستر نشین می شود و آخود کلاش و کلاهبردار بر اسب قدرت و زقعگوئی به تاخت و تاز می پردازد.

این توده انبوه اسکناس از سوی امت به خواب رفته و خردباخته درون ضریح رضای عرب ریخته شده که در توبره گشاد خامنه ای جنایتکار وصدها آخوند مزدور درگاه خلافت فرو می رود. امت خردباخته خاکستر نشین می شود و آخود کلاش و کلاهبردار بر اسب قدرت و زقعگوئی به تاخت و تاز می پردازد.

علم الهدی مزدور خراسان

علم الهدی را باید پرچمدار جهالت و نادانی نامید. زیرا این خردباخته، گوی حماقت و نفهمی را از دیگرآخوندهای مزدوران ولی فقیه برده و استانی را به لجن کشیده است.  او مسئول درآمدهای کلان ( پس از درآمد نفت) از حاتم بخشی زائران گور رضای عرب می باشد که چنانکه در پیش گفته شد، در نهایت بخش بزرگی از آن را به جیب خامنه ای، آخوند ۵ تومانی ریخته و بازمانده آن را میان آخوندهای هم قطار و گرداگرد خود  پخش و توزیع می کند.

کشور ژاپن را خردمندان، اندیشمندان و میهن پرستان آن اداره می کنند، در حالی که رهبران و اداره کنندگان مملکت ما از عقب افتاده ترین، بی سوادترین و وطن فروشان، غارتگران و جنایت کاران تشکیل می شود. نتیجه این که ژاپن همه روزه سرسام آور به جلو می رود و افتخاری در جامعه بین المللی برای خود کسب کرده است، اما ما مردم در خواب و خردباخته زیر ارشاد جلادان دشمن خونی ایران همه روزه بیشتر و بیشتردر لجن و کثافت فرو می رویم.

کشور ژاپن را خردمندان، اندیشمندان و میهن پرستان آن اداره می کنند، در حالی که رهبران و اداره کنندگان مملکت ما از عقب افتاده ترین، بی سوادترین و وطن فروشان، غارتگران و جنایت کاران تشکیل می شود. نتیجه این که ژاپن همه روزه سرسام آور به جلو می رود و افتخاری در جامعه بین المللی برای خود کسب کرده است، اما ما مردم در خواب و خردباخته زیر ارشاد جلادان دشمن خونی ایران همه روزه بیشتر و بیشتردر لجن و کثافت فرو می رویم.

گفتار مشمئز کننده مزدور خراسان
از مغز تهی و درون شکم علم الهدی آخوند بی شعور مزدور خراسان ، گهگاهی تراوشاتی می کند که بی گمان موجب شادمانی و خرسندی امت سربه هوا و خردباخته اسلامی را فراهم می سازد. چند نمونه آن از این گونه است:
۱-انگلیس دانشگاه را برای مقابله با حوزه ایجاد کرده است!!.
۲- امیرکبیر با تأسیس دانشگاه خیانت کرد!!

این آخوند با این عمامه بزرگ و قیافه مکار، همه ی توان خود را برای احمق جلوه دادن خود بکار برده است. البته او مانند دیگر امامان جمعه عمداً خود را احمق جلوه می دهد تا خامنه ای باهوش و مدبّر جلوه نماید!!!

نتیجه سوار شدن مشتی آخوند جنایتکار و مفتخور بر دوش و شانه امت به خواب رفته و خردباخته کشورمان مفتخوری هایی است که نمونه آن دین تصویر دیده می شود.

نتیجه سوار شدن مشتی آخوند جنایتکار و مفتخور بر دوش و شانه امت به خواب رفته و خردباخته کشورمان مفتخوری هایی است که نمونه آن دین تصویر دیده می شود.

به تازگی نیز بیانات خردمندانه ای  در نماز جمعه ابراز داشته که چند نمونه کوتاه شده آن بدینگونه است:
۳- “ خواهران و برادران این انقلاب نیامد تا نظامی را ایجاد کند که مردم غذا بخورند، یک عده کاسبی کنند و یک عده وزارت و مدیریت، انقلاب آمد تا مدیریت جهان را عوض کند و ما الگوی مدیریتی در مقابل دموکراسی ۲۵۰ ساله شکست خورده و فرسوده لیبرالیسم به جهان نشان دهیم.”
به راستی وقاحت و بی شرمی تا چه اندازه!!. این آخوندک پشمالوی بی خرد بر روی خوراک و غذای مردم  خط بطلان می کشد و به دنبال تغییر مدیریت جهان است.

در زمانی دیگر بیان داشت :
۴-“  انقلاب اسلامی برای این آمد که نشان دهد در قالب مدیریت الله زندگی بشر قابل تامین است، انقلاب آمد تا ما زمینه ظهو امام زمان را فراهم کنیم، هر توقع دیگری غیر از این از انقلاب داشتن نابجا و ضد اصول است.!!!.
”داستان مسخره امام زمان ساخته و پرداخته آخوندهای بی شرافت است که حتی برای کودکان دبستانی هم ارزشی نداشته و موجب خنده و مسخره آنان خواهد شد.

این آخوند با این عمامه بزرگ و قیافه مکار، همه ی توان خود را برای احمق جلوه دادن خود بکار برده است. البته او مانند دیگر امامان جمعه عمداً خود را احمق جلوه می دهد تا خامنه ای باهوش و مدبّر جلوه نماید!!!

این آخوند با این عمامه بزرگ و قیافه مکار، همه ی توان خود را برای احمق جلوه دادن خود بکار برده است. البته او مانند دیگر امامان جمعه عمداً خود را احمق جلوه می دهد تا خامنه ای باهوش و مدبّر جلوه نماید!!!

از آنچه گفته شد:

علم الهدی پرچمدار جهالت و بی خردی و مزدور جلاد بزرگ خامنه ای است که ما او را به نام؛ “ مزدور خراسان” در نوشته های خود نام می بریم.گهگاهی این  آخوند مزدور از خود بیاناتی ابراز می کند و سخنانی بر زبان می آورد که موجب شرمندگی و افسوس هر انسان خردمند و وارسته است. جملاتی مانند ما به دنبال تغییر مدیریت جهانیم و نه تغذیه مردم!!!، و یا آن که “  امیرکبیر با تأسیس دانشگاه خیانت کرد!! “ از تراشات مغز پوک این آخوند است.