کارآفرینی برای نصّاب ماهواره با نابودی صدهزار گیرنده وسیله سردار نقدی! ۱

چرا مذهب تاب تغییر را ندارد؟

در دویست سال گذشته بارها چیزهای مختلف وسیله آخوند و مزورانش حرام اعلام شده است. شاید باورش سخت باشد ولی این امت مسلمان حتی درباره سوار شدن به اتوبوس و نجس بودن و نبودن آن از ملایان اظهار نظر خواسته اند! ملّای بیسواد هم بدون اینکه چیزی از دنیا بداند با باد معده اش نظر داده است. مثلا آب لوله کشی را مدتها نجس می دانستند! یا واکسیناسیون و تزریق دارو . دادن حق رأی به زنان وسیله خمینی یک خطر برای اسلام معرفی شد و افتضاح ۱۵ خرداد را ببار آورد که امروز بعنوان مبدأ انقلاب ننگین اسلامی شناخته می شود!

یشان برای نصابهای ماهوره کار آفرینی نموده اند و با انهدام صدهزار گیرنده ماهواره نشان دادند که رزق و روزی قاچاقچیان ماهواره و نصّابها در اولویت کارهای بسیج و نیروی انتظامی است! ایشان همچنین آمار را وارونه نمودند و با عوامفریبی فرمودند که 70 درصد مردم ماهواره را مضر می دانند! البته نفرمودند که بیش از 70 درصد مردم مشتری روزانه برنامه ماهواره هستند و دکان صدا و سیمای خامنه ای دیگر خریداری ندارد!

یشان برای نصابهای ماهوره کار آفرینی نموده اند و با انهدام صدهزار گیرنده ماهواره نشان دادند که رزق و روزی قاچاقچیان ماهواره و نصّابها در اولویت کارهای بسیج و نیروی انتظامی است! ایشان همچنین آمار را وارونه نمودند و با عوامفریبی فرمودند که ۷۰ درصد مردم ماهواره را مضر می دانند! البته نفرمودند که بیش از ۷۰ درصد مردم مشتری روزانه برنامه ماهواره هستند و دکان صدا و سیمای خامنه ای دیگر خریداری ندارد!

اما چرا مذهب با هر چیز تازه و بدیع مخالف است؟ یکی از ایرادات مذاهب و ایدوئولژیها همانا ایستایی آنهاست. مذهب همواره ادعا می کند که می داند. کمتر شده است که مرجع تقلیدی درباره چیزی اظهار نظر نکند. مسلمانان بخصوص مدعیند که دین اسلام کتمل است و همه نیازهای بشری در اسلام و قرآن آمده! ادعایی که تنها ادعاست و فقهای اسلام ۱۴۰۰ سال است که بدون مبنای علمی و حقیقی حکم صادر می کنند.

ادعای اسلام کامل بودن است و فقها مجبور هستند با فقه و فتوا ، این دروغ را ماله بکشند! راه دیگری نیست. اما علم همواره می گوید که کامل نیست و همین باعث تغییرات و پیشرفتهای شگرف علمی شده است. فقها در همان سال یکم هجری گیر کرده اند ولی دانشمندان روز بروز بر دانش و آگاهیشان افزوده می شود.

این ایستایی مذهب و ایدوئولژیها سرانجامی مگر واپسگرایی ندارد. مردم آرام آرام با عقلشان متوجه اشتباه فقیه می شوند و مثلا به فقیه یادآور می شوند که آب لوله کشی و یا ویدئو عقلاً ایرادی ندارد! فقیه هم به تبع جامعه آنرا می پذیرد. اینگونه بود که خمینی دسّاس در سال ۱۳۵۷  حق  رأی برای زنان را نیز پذیرفت، بهانه ای آغازگر اعتراضات انقلاب بود!

حقیقت این است که پس از بیست سال از ورود گیرنده دیجیتال ماهواره ، این دستگاه کاملا همه گیر شده است و بیش از 75 درصد مردم ایران چه مذهبی و چه غیرمذهبی ،چه شهری و چه روستایی از این گیرنده ها استفاده می کنند. بر پایه آمارگیری میدانی آشکار شده است که تنها گروه زیر خط شدید فقر از داشتن ماهواره محرومند و هیچ رابطه ی معنی دار میان مذهب و داشتن و نداشتن ماهواره نمی توان یافت.

حقیقت این است که پس از بیست سال از ورود گیرنده دیجیتال ماهواره ، این دستگاه کاملا همه گیر شده است و بیش از ۷۵ درصد مردم ایران چه مذهبی و چه غیرمذهبی ،چه شهری و چه روستایی از این گیرنده ها استفاده می کنند. بر پایه آمارگیری میدانی آشکار شده است که تنها گروه زیر خط شدید فقر از داشتن ماهواره محرومند و هیچ رابطه ی معنی دار میان مذهب و داشتن و نداشتن ماهواره نمی توان یافت.

پریروز تلویزیون و رادیو حرام بود، دیروز ویدئو و امروز ماهواره !

پیرترها شاید بیاد دارند که با آمدن رادیو و تلویزیون آخوند دیدن و شنیدن آنرا حرام اعلام نمود و حتی برخی اعلام کردند که خانه ای که رادیو یا تلویزیون داشته باشد ، اجنه وارد آن می شوند! بالاخره آخوند از خر شیطان پایین آمد و آرام آرام رادیو و سپس تلویزیون حلال شدند! پس از دسته گل ۱۳۵۷ تا مدتها تکلیف سینما مشخص نبود. سینماهای فراوانی بدستور خمینی آتش زده شده بود و مردم منتظر بودند ببینند تکلیف چیست! نکته لطیف این است که ما کاری به خمینی و عکس العملش نداریم و فقط نگران گوسفندانی هستیم که در آن روزگار منتظر حکم آقا درباره سینما و ویدئو و چیزهای دیگر بودند و بسیاری تا امروز هم از ملّا انتظار دارند درباره فن آوریهایی نظیر ماهواره نظر بدهد.  یکی از چالشهای پنهان سالهای گذشته دوربین مدار بسته بوده است که فقیهان هنوز درباره آن نظر متفاوت دارند و بالاخره معلوم نیست  که حلال است و یا حرام!

حکومت اسلامی یعنی همین! اینکه برای دوربین مداربسته ، ماهواره و کمربند ایمنی ماشین هم حکم از یک آخوند لازم باشد، اینکه یک عده گوسپند منتظر فتوای آخوند باشند بجای آنکه عقل خود را بکار بیاندازند!

حکومت اسلامی یعنی همین! اینکه برای دوربین مداربسته ، ماهواره و کمربند ایمنی ماشین هم حکم از یک آخوند لازم باشد، اینکه یک عده گوسپند منتظر فتوای آخوند باشند بجای آنکه عقل خود را بکار بیاندازند!

حکومت اسلامی  یعنی همین! اینکه برای دوربین مداربسته ، ماهواره و کمربند ایمنی ماشین هم حکم از یک آخوند لازم باشد، اینکه یک عده گوسپند منتظر فتوای آخوند باشند بجای آنکه عقل خود را بکار بیاندازند!

دولت روحانی و نظر درباره ماهواره

حقیقت این است که پس از بیست سال از ورود گیرنده دیجیتال ماهواره ، این دستگاه کاملا همه گیر شده است و بیش از ۷۵ درصد مردم ایران چه مذهبی و چه غیرمذهبی ،چه شهری و چه روستایی از این گیرنده ها استفاده می کنند. بر پایه آمارگیری میدانی آشکار شده است که تنها گروه زیر خط  شدید فقر  از داشتن ماهواره محرومند و هیچ رابطه ی معنی دار میان مذهب و داشتن و نداشتن ماهواره نمی توان یافت. در خانه بسیاری از سران دولت هم می توان ماهواره را دید و بسیاری از تکیه کلامهای ماهواره به تلویزیون و رادیو هم منتقل شده است. پس ماهواره بدون حکم آخوند و رژیم اسلامی در بیشتر خانه ها راه یافته است. طبق معمول این آخوند است که از جامعه عقب افتاده و بالاخره مجبور خواهد شد در برابر خواست مردم کوتاه بیاید و یا سکوت اختیار کند.

بالش جهل سردار نقدی

سخنان عجیب و نا درست سردار جنایتکار نقدی همواره گزنده و در عین حال مضحک بوده است. این آقا همان کسی است که اعلام کرد نداآقاسلطان فیلم بازی کرده و بعد به یونان فرار نموده است! این سردار اسلام یا خائنی هرزه است و یا اینکه بالش نرم جهل را برای چرت زدن انتخاب نموده!

سخنان عجیب و نا درست سردار جنایتکار نقدی همواره گزنده و در عین حال مضحک بوده است. این آقا همان کسی است که اعلام کرد نداآقاسلطان فیلم بازی کرده و بعد به یونان فرار نموده است! این سردار اسلام یا خائنی هرزه است و یا اینکه بالش نرم جهل را برای چرت زدن انتخاب نموده!

سخنان عجیب و نا درست سردار جنایتکار نقدی همواره گزنده و در عین حال مضحک بوده است. این آقا همان کسی است که اعلام کرد نداآقاسلطان فیلم بازی کرده و بعد به یونان فرار نموده است!  این سردار اسلام یا خائنی هرزه است و یا اینکه بالش نرم جهل را برای چرت زدن انتخاب نموده!

در آخرین عمل خنده آور ایشان برای نصابهای ماهوره کار آفرینی نموده اند و با انهدام صدهزار گیرنده ماهواره نشان دادند که رزق و روزی قاچاقچیان ماهواره و نصّابها در اولویت کارهای بسیج و نیروی انتظامی است! ایشان همچنین آمار را وارونه نمودند و با عوامفریبی فرمودند که ۷۰ درصد مردم ماهواره را مضر می دانند! البته نفرمودند که بیش از ۷۰ درصد مردم مشتری روزانه برنامه ماهواره هستند و دکان صدا و سیمای خامنه ای دیگر خریداری ندارد!

 • ایرانی

  مرگ بر جمهوری دزد اسهالی
  مرگ بر بسیجی کونی
  مرگ بر آخوند
  مرگ بر اصل ولایت وقیح
  تو رژِیم قلابی آخوندی دزدی و اختلاس حلال است .