با خیانت کارانی که موجب تجزیه، ویرانی، وعقب ماندگی کشورمان شدند آشنا شوید ۶

پیش گفتار:

نگهداری از مرز و بوم کشور یک وظیفه بسیار مقدس همگانی، و کوتاهی یا دشمنی با آن در پیشگاه تاریخ و در نزد نسل های کنونی و آینده، فراموش ناشدنی است. آنان که در برابر یک پارچگی و نگهداری منطقه جغرافیائی میهنمان کوتاهی کردند، و یا موجب از  دست  رفتن بخشی از خاک کشورمان شدند، خائن بالفطره نام دارند و گناهشان نابخشودنی خواهد بود

برای آن که بدانیم در چه موقعیتی قرار گرفته ایم، دوستان و دشمنان ما چه کسانی اند، و چرا مملکت ما این چنین خوار و ذلیل و عقب مانده است، باید تاریخ کشورمان را به خوبی بشناسیم و بدانیم.بنابراین، نخستین وظیفه هر ایرانی آنست که تاریخ کشورمان را با دقت و کمال و تمام بخواند.

و اگر نیاکان ما تاریخ خود را می دانستند ما هرگز در طی ۱۴ قرن زیر سلطه تازیان بیابان گرد قرار نمی گرفتیم و اگر نسل ما در تاریخ ۱۳۵۷ تاریخ را خوانده بود، با اطمینان می توان گفت که آخوند پلشت پست فطرت و ضد ملی و مردمی را می شناخت و دیگر امثال خمینی ها، علی شریعتی ها، بنی صدرها و خائنین دیگر راهی در سرنوشت مملکت ما نداشتند…

از پادشاهان دودمان صفوی، تنها شاه عباس بزرگ بود که با وجود مدهبی بودنش، هرگز به آخوند جماعت اجازه نداد در کار مملکت دخالت کنند. به همین علت، این شاه توانمند و گرانقدر توانست ایران را به بزرگترین مرحله تاریخی خود برساند که دست کمی از دوران پر عظمت ساسانیان نداشت.

از پادشاهان دودمان صفوی، تنها شاه عباس بزرگ بود که با وجود مدهبی بودنش، هرگز به آخوند جماعت اجازه نداد در کار مملکت دخالت کنند. به همین علت، این شاه توانمند و گرانقدر توانست ایران را به بزرگترین مرحله تاریخی خود برساند که دست کمی از دوران پر عظمت ساسانیان نداشت.

خیانت کارانی که موجب جدا شدن بخشهای میهنمان شدند

در سراسر تاریخ کشورمان شاهان بی عرضه و بی لیاقت ویا آخوندهای بی فرهنگ و ضد ایرانی بودند که نتوانستند و یا نخواستند از سرحدات کشورمان نگهداری و نگهبانی کنند و در نتیجه پرداخت تاوان آن کوتاهی و بی عرضگی به نسل های بعدی واگذار گردیده است.  در این جا به چند نمونه مهم و سرنوشت ساز آنها اشاره می شود:

۱-یزدگرد سوم-

غفلت و کوتاهی یزدگرد سوم در شناخت دشمنان کنارهمرزهای ایران، موجب رشد وگرد هم آمدن تازیان بیابان گرد شد تا آنجا که به ایران یورش آوردند و برای بیش از ۱۴ سده کشورمان رازیر سلطه و تخریب تدریجی و فساد فرهنگ و آداب رسوم نیاکان ما شدند. در دوران پیش از یزدگرد تازیان بیابان گرد بارها به مرزهای ایران یورش آورده بودند. اگر یزدگرد دید و شناخت خوبی از پیسینیان خود داشت می توانست یورش تازیان را پیش بینی کرده و پیش از هر اقدام وحشیانه آنان، دفع خطر کند.

۲- رستم فرخ زاد

رستم فرخ زاد از زمستان سال ۶۲۶ ترسایی فرماندهی سپاه ایران برای جنگ با تازیان را برعهده گرفت، ولی تا تابستان آن سال در اردو و چادرخود بماند، و به فال گرفتن، و کارهای دیگر پرداخت.

در این مدت، تازیان سرگرم گردآوری سپاه و تمرین جنگی شدند، و خود را هرچه بیشتر آماده ساختند. تا آن که جنگ در گرمای سوزان تابستان آغاز شد. هوای منطقه جنگی بسیار گرم، تا ۵۰ درجه سانتیگراد می رسید، و با بادهای صحرایی، و با گرد و خاک همراه بود.

رستم فرخ زاد و شاه سلطان حسین که با اشتباهات و ضعف خود موجبات بهم پاشیدگی و شکست ایران شدند.

رستم فرخ زاد و شاه سلطان حسین که با اشتباهات و ضعف خود موجبات بهم پاشیدگی و شکست ایران شدند.

 ۳- شاه سلطان حسین صفوی

این شاه خرافاتی بی لیاقت، نادان، و زنباره،که در درون حرمسرا بزرگ شده بود و کمترین آگاهی از وضع کشور و کشور داری نداشت برای جلوگیری از سپاه محمود افغان و زمان بهترآغاز جنگ، به استخاره و مشورت با آخوندها می پرداخت، و کشورمان را دستخوش نا امنی، کشت و کشتار، چند پارچگی، و غارت و یغماگری نمود. سرانجام خود و خانواده اش یکی پس از دیگری به دستور محمود قتل عام شدند. اگر نادرشاه افشار، نادر دلاور و یکه تاز نبود هیچکس و هیچ قدرتی نمی توانست مملکت از دست رفته را به ما بازگرداند.

۴- سلطان محمد خوارمشاه

 هنگامی که نمایندگانی به عنوان سفیر حسن نیت و بازرگانان از سوی چنگیز خان در دو نوبت به دربار سلطان محمد خوارزمشاه آمدند، در هر دو بار به وسوسه مادر خیانت پیشه شاه آنان را سر بریدند و اموالشان را تصاحب شدند. نتیجه این که لشکر چنگیز خاک ایران را به توبره کشانید، و شهرهای بسیار بزرگ ایران مانند نیشابور ویا در بلخ سوزاندند و مردم را از دم تیغ گذراندند. از خون آشامی و جنایت بیکران چنگیز و لشکریان او، قتل عا م هشتصد هزار نفر از مردم نیشابور در یک روز، ویرانی کامل شهر و آب بستن بر روی آن بود.

دردناک تر از این جنایت بزرگ چنگیز خان آن که نسل کنونی ایران حتی برای ۵ دقیقه هم شده، در سال به عمق این فاجعه و ضایعه تاریخی و کشتار چنین انبوه بزرگی از نیاکان ما نیست ولیکن هرساله به یاد اصغر و حسن و حسین تازی که دشمنان اصلی و قسم خورده کشورمان بودند و مصیبت ۱۴۰۰ ساله را برایمان رقم زدند، به اندوه و سوگواری می نشنیند و دو ماه از وقت عزیز و گرانمایه و سرمایه ملی کشورمان را به باد می دهند.

یگانه سردار دلیر و بیباک ایران از سلسله خوارزمشاهی سلطان جلال الدین فرزند دلیر سلطان محمد خوارزمشاه بود. قوم وحشی و آدم کش مغول که بر اثر خیانت مادر سلطان محمد به ایران سرازیر شدند، تنها فردی که در جلو آنان ایستاد و مبارزه کرد سلطان جلال الدین بود. سرانجام این پادشاه جوان و دلیر برای آن که به دست آدم کشان چنگیز اسیر نشود، خود و خانواده اش را به رودخانه زدد و غرق کرد. درود بر سردارانی میهن پرست و دلاور چون سلطان جلال الدین خوارزمشاه

یگانه سردار دلیر و بیباک ایران از سلسله خوارزمشاهیان، سلطان جلال الدین فرزند دلیر سلطان محمد خوارزمشاه بود. قوم وحشی و آدم کش مغول که بر اثر خیانت مادر سلطان محمد به ایران سرازیر شدند، تنها فردی که در جلو آنان ایستاد و مبارزه کرد سلطان جلال الدین بود. سرانجام این پادشاه جوان و دلیر برای آن که به دست آدم کشان چنگیز اسیر نشود، خود و خانواده اش را به رودخانه زد و غرق کرد. درود بر سردارانی میهن پرست و دلاور چون سلطان جلال الدین خوارزمشاه

۴- دوران کنونی

چنانچه از گذشته دور در تاریخ فاصله بگیریم و به دوسده کنونی بازگردیم، خیانت هائی بس بزرگ از سوی شاهان بی عرضه و خرافاتی قاجار زیر سلطه و وسوسه آخوندهای خیانتکار ضد ایرانی صورت گرفته که موجب تجزیه و ویرانی ایران بزرگ آن زمان شده است. به مناسبت اهمیت موضوع  باردیگر در این جا به شرح کوتاه آن پرداخته می شود:

فروپاشی و تجزیه کشور به دلیل دخالت آخوندها:

بزرگترین بدبختی و بالاترین تخریب و پس ماندگی کشور ما براثر دخالت و نفوذ آخوندها، در زمان فتحعلی شاه قاجار بود.

فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده، و حساب نشده به جنگ روس ها  پرداخت  وطی دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمان،  بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز وبارور مارا از دست داد.

بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، آخوندهای فرومایه و وطن فروش اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد.

بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد . آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند. سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند .

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد که مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد  مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

با آن که در این زمان، آلکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود وبه دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران می گشت وبه اندیشه جنگ نبود و فتحعلی شاه  نیز آمادگی آغاز جنگ  با روسیه نداشت، و لیکن زیر بار فشاربیش از اندازه آخوندها، به جنگ تن در داد و در نتیجه وسوسه و دخالت آنان بستن دوعهد نامه ننگین ترکمانچای و گلستان و جداشدن بهترین بخش های خاک ایران به شرح زیر بود:

۱- گرجستان درسال ۱۸۰۱

۲- قرارداد گلستان در سال ۱۸۱۴

۳- قرارداد ترکمان چای درسال ۱۸۲۸

۴- تاشکند درسال ۱۸۶۵

۵- قزل سو درسال ۱۸۶۹

۶- خیوه درسال ۱۸۷۳

۷- قزل آروات درسال ۱۸۷۷

۸- عشق آباد درسال ۱۸۸۱

۹- جداشدن هرات از ایران درزمان محمد شاه

۱۰- ازدست دادن افغانستان در زمان ناصرالدین شاه

نقشه ایران در زمان فتحعلیشاه و نقشه بخشهای جدا شده و سرانجام نقشه ایران کوچکی که باقیمانده. همه این اتفاقات شوم تاریخی به دلیل خیانت آخوندها و دخالت آنان در امور سیاست در زمان قاجاریه بود.

نقشه ایران در زمان فتحعلیشاه و نقشه بخشهای جدا شده و سرانجام نقشه ایران کوچکی که باقیمانده. همه این اتفاقات شوم تاریخی به دلیل خیانت آخوندها و دخالت آنان در امور سیاست در زمان قاجاریه بود.

۵- آخوندهای خیانت کار دیگر

از آخوندها ی خیانتکاردیگر به ویژه دروران مشروطیت و پس از آن، می توان شیخ فضل اله نوری، مدرس، آیت الله سید نورالدین الهاشمی الحسینی و آیت الله کاشانی را نام برد. این آخوندهای خیانتکار، عمومن وابسته و نوکر انگلیس ها بودند و به فرمان دربار انگلیس و به نفع آنان در ایران دست به هر اقدامی میزدند.شیخ فضل الله نوری هم یکی از خیانت کارانی بود که تخم رژیم اسلامی به نام مشروعیت را کاشت، و این اندیشه ضد ملی و ضد مردمی را برای نخستین بار در سر آخوندهای دیگر پیاده کرد. علی شریعتی بی سواد و خردباخته، و خمینی جنایتکار دنباله رو افکار شیطانی این شیخ خیانتکار بودند.

شیخ فضل الله نوری هم یکی از خیانت کارانی بود که تخم رژیم اسلامی به نام مشروعیت را کاشت، و این اندیشه ضد ملی و ضد مردمی را برای نخستین بار در سر آخوندهای دیگر پیاده کرد. علی شریعتی بی سواد و خردباخته، و خمینی جنایتکار دنباله رو افکار شیطانی این شیخ خیانتکار بودند.

شیخ فضل الله نوری هم یکی از خیانت کارانی بود که تخم رژیم اسلامی به نام مشروعیت را کاشت، و این اندیشه ضد ملی و ضد مردمی را برای نخستین بار در سر آخوندهای دیگر پیاده کرد. علی شریعتی بی سواد و خردباخته، و خمینی جنایتکار دنباله رو افکار شیطانی این شیخ خیانتکار بودند.

آخوندهائی مانند شیخ فضل الله با پیشرفت وآزادی خواهی ومیهن دوستی، همواره در نبرد وچالش بوده اند، هم چنین آخوندهای نجف مانند ملا کاظم خراسانی، حاج شیخ عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی و شماری دیگر، هم چنین سید محمد طباطبائی وسید عبدالله بهبهانی ، با دموکراسی به معنای واقع ومشروطیت با قانون اساسی بی قید وشرط، عملا موافق نبودند.

آنان همگی در نهایت،  خواستار مشروطه زیر چتروپوشش اسلامی به نام مشروطه مشروعه بودند.  درست مانند همین رژیم منحوس اسلامی که خمینی پایه ریزی کرد و هم اکنون ۱۰-۱۲ هزار آخوند بی سر و پا و فرومایه بر ما سوارند و حکومت می کنند.

۶- جدا شدن بحرین از ایران

جدائی بحرین از ایران را می توان از نقطه ضعف و کوتاهی محمد رضا شاه دانست.گو این که سیاستمداران آن روز با این اقدام ضدملی شاه اعتراض کردند، ولیکن او خودکامانه گوشش به کسی بدهکار نبود. همانگونه که با روش خودپسندانه و دیکتاتوری مملکت دا به دست آخوند بی سر و پائی چون خمینی سپرد، مردم ایران را بدبخت، کشور را عقب مانده، و خانواده خود را سرگردان و یا نابود ساخت.

نقشه استان بحرین و ایران در سال ۱۳۴۰ شمسی. به دلیل نقطه ضعف شاه، انگلیس ها طبق روال  همیشگی که با همکاری روسیه موجب پاره پاره شدن ایران در زمان فتحعلیشاه شدند،  با جاسوسی و سیاست بازی خود موجب جدا شدن این استان که در سراسر تاریخ بخشی از ایران بوده، شدند. تلاش بسیاری از سیاستمداران از جمله اسدالله علم که شاه را از این  تصمیم ضد ملی باز دارند، بی نتیجه ماند.

نقشه استان بحرین و ایران در سال ۱۳۴۰ شمسی. به دلیل نقطه ضعف شاه، انگلیس ها طبق روال  همیشگی که با همکاری روسیه موجب پاره پاره شدن ایران در زمان فتحعلیشاه شدند،  بار دیگر با جاسوسی و سیاست بازی خود موجب جدا شدن این استان که در سراسر تاریخ بخشی از ایران بوده، شدند. تلاش بسیاری از سیاستمداران از جمله اسدالله علم که شاه را از این  تصمیم ضد ملی باز دارند، بی نتیجه ماند.

۶-ظهور و آمدن خمینی

خمینی– خمینی یک آخوند جاه طلب، و خودکامه  ولی ناشخته و سرگردان در مرز عراق و کویت بود که دریک خلاء سیاسی به کمک بنی صدر فرصت طلب و وطن فروش به فرانسه برده شد و موجبات شاخته شدن او در مهافل جهانی را فراهم ساخت. کمک آمریکا و کشورهای اروپایی برای اسلامی کردن کشورهای خاورمیانه، نی در این خیانت بزرگ شایان توجه بود.

اگر این نا انسان، و این نامرد روزگار یک جو شرف و انسانیت داشت، با آن پیشواز باشکوهی که از او پدید آمد، ومردم پاکباز و مالامال از بزرگی و مهربانی او را از روی دست جا به جا نمودند، وظیفه داشت که دست تک تک مردم را بوسیده و تازنده بود خدمتگذار مردم باشد.

خمینی که می توانست همانند گاندی، نلسون مندلا، و یا آتاتورک، پدر و محبوب کشورمان برای نسل های آینده ثبت تاریخ گردد، اکنون با زشتی و با نفرین چون جنایت کارانی مانند راسپوتین، پینوشه، استالین، و صدام نام برده می شود. خیانتی که خمینی به مردم، کشور و تاریخ و فرهنگ ما نمود، در تاریخ کم پیشینه، و پیامد آن ورشکستگی کشور، و جدا رانده شدن آن از صحنه سیاست و اقتصاد جهان است.

آقای بنی صدر هم یکی از کسانی بود که چهره دیگری از خمینی به مردم نشان می داد. بنی صدر یکی از عوامل مهم شناخته شدن و رسیدن خمینی به قدرت بود. او که به خواست و اراده خمینی به قدرت رسید، تا آن زمان هرچه را خمینی می گفت، بدون کمترین انتقادی می پذیرفت و انجام می داد. تصور آقای بنی صدر آن بود که وقتی بر صندلی ریاست جمهوری می نشیند، دیگر خواسته های ضد انسانی خمینی بر او کارگر نیست. در هرحال، آقای بنی صدر نیز در خیانت و بویژه کشتار خمینی شریک بود.

بنی صدر هم یکی از کسانی بود که چهره دیگری از خمینی به مردم ما نشان داد. بنی صدر یکی از عوامل مهم شناخته شدن و رسیدن خمینی به قدرت بود. او که به دلیل خوش خدمتی اش به خواست و اراده خمینی به قدرت رسید، تا آن زمان هرچه را خمینی می گفت، بدون کمترین انتقادی می پذیرفت و انجام می داد. تصور آقای بنی صدر آن بود که وقتی بر صندلی ریاست جمهوری می نشیند، دیگر خواسته های ضد انسانی خمینی بر او کارگر نیست. در هرحال،  بنی صدر نیز در خیانت و بویژه کشتار خمینی شریک بود.

خمینی جوانان و نوباوگان پاک و بیگناه را با روضه خوانی و وعده بهشت دروغین، به قتلگاه برد و سر به نیست کرد. جنگ را هم تا ۸ سال ادامه داد، آن گاه در حال شکست و پس نشینی، از همه غرامات و صدمات جنگ نیز گذشت.

کرکری خواندن خمینی علیه آمریکا موجب گردید که آمریکا دکل سکوی نفتی ایران در خلیج فارس را بمباران کند. خمینی چه جبرانی توانست بکند که هیچ، ولی اکنون نزدیک چهار دهه است که نفت منبع زیرمینی ما را  دولت امارات که در منبع زیر دریا با ما شریک است، می برد، و خم به ابرو نمی آورد.

۷- آخوندهای خیانت کار زمان خمینی

از آخوندهای خیانتکار و جنایت پیشه ضد ایرانی این می توان  دوران  آیت الله مطهری، صادق خلخالی، و هادی غفاری را نام برد. خیانت ها و جنایات ضد انسانی و ضد ملی این سه آخوند فرومایه نیز نزد ملت ایران شناخته شده و جای هیچگونه انکار نیست.

۸- نطفه حرام خمینی

خامنه ای را باید نطفه حرام خمینی نامید. کسی که بیش از دوسده به تاراج  بیت المال و ثروت کشور پرداخت، خود را به دامان روسها انداخت، بخشی از سرحدات و آبهای دریای خزر را بنا به خواسته روسها به کشورهای دیگر داد، سهم ایران از دریای خزر از ۵۰٪ به ۱۳٪ کاهش یافت. دشمنی خامنه ای با آمریکا و انگلیس حسادت و کینه توزی آنان به ویژه انگلیس دشمن دیرین ما را پرانگیخت.

تا آنجا که یک انگلیسی  به نام برنارد لوئیس ( Bernard Lwis) نقشه تجزیه خاورمیانه و جداشدن بخشهائی از ایران را ترسیم نموده تادولت متجاوز انگلیس بتواند همانند کشورهای کوچک عرب منطقه به آسانی بر آنان تسلط و حکم فرمائی داشته باشد.

همچنین گفته شده که دولت اسرائیل به دلیل دشمنی رژیم اسلامی با آن، و تحریک آمریکا و انگلیس در عربستان مشغول ساختن یک پایگاه نظامی  برای حمله به ایران است.

خمینی جنایتکار بزرگ قرن تاریخ ایران، نطفه حرام سه عنصر ناپاک و ضد ایرانی بود: ۱- شیخ فضل الله نوری، ۲- علی شریعتی، ۳- ابوالحسن بنی صدر. این سه نسناس ضد ایران و ایرانی موجب پرورش فکری و به قدرت رساندن خمینی ناپاک و نا انسان شدند. نفرین و لعنت بر هر سه آنان باد.

خیانت آمریکا:

از طرف سی آی ای (C.I.A)در زمان محمد رضاشاه همواره پول هنگفتی در اختیار آخوندها گذاشته می شد تا از استبداد در ایران پشتیبانی کنند و با میهن پرستان و طرفداران آزادی در جنگ و ستیز باشند.

نقشه شیطانی طرح شده از طرف انگلیس خیانتکار برای تجزیه خاورمیانه، جداکردن بخش هائی از ایران و تشکیل کشورهای کوچکی مانند کشورهای عربی کناره خلیج فارس تا انگلیس و آمریکا بهتر و آسانتر بر روی آنها نفوذ و حکمفرمائی داشته باشند. لعنت بر آخوند، لعنت بر خامنه ای جنایتکار که خود را به دامن روسها انداخته و دشمنی کشورهای غرب را برای سرنوشت تاریک ایران خریده است.

نقشه شیطانی طرح و پیشنهاد شده از طرف انگلیس خیانتکار و تفرقه انگیز برای تجزیه خاورمیانه، جداکردن بخش هائی از ایران و تشکیل کشورهای کوچکی مانند کشورهای عربی کناره خلیج فارس تا انگلیس و آمریکا بهتر و آسانتر بر روی آنها نفوذ و حکمفرمائی داشته باشند. لعنت بر آخوند، لعنت بر خامنه ای جنایتکار که خود را به دامن روسها انداخته و دشمنی کشورهای غرب را برای سرنوشت تاریک ایران خریده است.

از آنچه گذشت:

در سراسر تاریخ ایران شماری از سرداران و شاهان بی عرضه و بی لیاقتی بودند که موجب شکست ، ویرانی و تجزیه کشور شدند. در میان آنان می توان رستم فرخ زاد در سستی و اشتباه او دانست که در برابر تازیان ایستادگی نکرد و کشورمان را برای ۱۴ سده در زیر یوغ وحشیان تازی در آورد. شاهانی سلطان محمد خوارزمشاه نیز با کوتاهی و اشتباه خود و دادن قدرت و تصمیم گیری به مادر خیانتکارش موجب یورش چنگیز خان به ایران و قتل عام آنان در چند شهر بسیار بزرگ آن زمان مانند نیشاپور شد.

شاه سلطان حسین صفوی خرافاتی و بی عرضه نیز زیر یوغ و نوفوذ آخوندها مملکت را دو دستی به محمود افغان راهزن سپرد و موجب نابودی خود و خانواده اش شد. اگر نادر دلاور و وطن دوست نبود، هرگز کشورمان به ما باز نمی گشت.

آخوندهای بیشماری که مانند پشکل به دور فتحعلیشاه خرافاتی و بزدل قاجاجار و شاهان دیگر ضعیف النفس این خاندان گرد آمده بودند، با وسوسه و توصیه خود موجب جداشدن بخشهای بسیار بزرگ و آباد کشورمان از مام مینهن شدند. در دوران مشروطیت نیز آخوندهای خیانتکاری چون شیخ فضل الله نوری، آیت الله کاشانی، و مدرس و آخوند مآبی چون علی شریعتی هرکدام در فرسایش کشور و آماده کردن آن برای  به قدرت رسین خمینی جلاد و چندین هزار آخوند فرومایه و بی فرهنگ دیگر نقش و رل بزرگی داشته اند.

babak-khoramdin-imam-ali

نکته پایانی

خمینی یک شبه ساخته نشد بلکه او تتیجه و میوه گندیده و فاسد خیانت صدها آخوند و آخوندمآب ازدوران صفویه، دوران شاهان خرافاتی و وطن فروش قاجار، و دوران مشروطیت و حتی نفوذ و دخالت آخوندهای  دوران محمد رضا شاه بود.
اگر هرگونه زیان و صدمه ای از ۱۴ سده پیش تا کنون به مملکت ما وارد شده و به جای پیش روی عقب نشینی کرده ایم، علت آن را باید در دخالت مذهب وآخوند و آخوند صفت در سیاست کشور دانست.

بن مایه ها:

 شاه اسماعیل صفوی، مرشد سرخ کلاهان- نوشته پناهی سمنانی- چاپ سلمان فارسی- تهران ۱۳۷۴-  ص ۱۲۶
تشیع وقدرت درایران- نوشته دکتر بهزاد کشاورزی- پخش خاوران- چاپ نخست- پاریس ۱۳۷۹- ص ۸۶-۸۹
شیعه گری وامام زمان- نوشته دکترروشنگر- نشرنیما آلمان- چاپ ۳- ص ۱۲۰
نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران- نوشته دکتر م.یاوری-۱۳۶۰ – ص ۲۱-۲۳ –برگرفته از روضه الصفای ناصری- نوشته رضاقلی هدایت- ج ۹- ص ۶۹ و ص ۱۶۴۶ – سفرنامه ویلوک ۱۵ ژوئیه-
تاریخ کامل ایران- نوشته دکتر عبدالله رازی- انتشارات اقبال- چ۴- ۱۳۴۷- ص ۵۳
قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۸۲-۱۲۲
Daniel Drooze, The CIA’s Secret Iran Fund – Politics Today, March/April, 1980, P.11
مجله دنیا جلد نهم ص ۱۶۰

 • خسته

  پیشنهاد میکنم وقتی تب داری دست به قلم نشی دستت رو میشه معلومه الفبای تاریخ هم بلد نیستی فقط دو مورد میگم بلکم به فکر بری و یکم مطالعه کنی بحرین زمان مصدق السلطنه از ایران جدا شد وقتی در سال ۱۳۰۲ به عنوان وزیر امور خارجه بدون مشورت مجلس و مشیرالدوله نخست وزیر وقتر در نامه ای قوای انگلیس و به بحرین دعوت کرد و سنگ بنای جدایی بحرین و از ایران گذاشت دوم اینکه در حمله اعراب باید اوضاع ایران و در اون برهه مورد نظر قرار داد نه پادشاهی که چند ماه سر کار بوده و ظرف چند سال اخر ساسانیان چند پادشاه عوض میشه به علت اوضاع نابسامان و توطئه های داخلی در مورد فرخزاد ها هم به نظرم حرفت و پس بگیری سنگین تری قضاوت و میسپارم به خواننده ها ….

 • خسته

  تب داری

 • آرش

  از بین خیانتکاران به ایران و ایرانی چرا خیانت کارانی چون حزب کثیف توده، مجاهدین خلق بویژه مسعود رجوی چریک فدایی نهضت آزادی و روشنفکر نماهای کثیفی مثل بازرگان، یزدی قطب زاده سنجابی دوکتر !!!! سازگارا داریوش فروهر و …… را از قلم انداختید؟

  • ایرانی

   برای اینکه تو این سایت چیزی به نفعشون نباشه یا کامنتشو پاک میکنن یا سانسورش میکنن انگلیسیهای کثافت .. این آخوندای کسکشو این انگلیسیهای کسکش به جون ما انداختن خودشون نشستن اونور آب زرزر میکنن . تخم لاپاشون نیست بیان اینجا

 • پندار نیک

  اسلام ایران رو نابود کرد لعنت بر اسلام . کاشکی این مرتیکه تروریست بی همه چیز(پیامبر اسلام) الان بغل دستم بود تا حداقل یه پسگردنی بهش میزدم تا دلم یکم خنک میشد…

 • مهرداد

  اگر آخوند ها همین روند فعلی ذشمن تراشی و حماقت ها رو ادامه دهند جنگ داخلی و تجزیه ایران حتمیست.