عملکرد غیر قانونی دونالد ترامپ دشمنی علنی آمریکا با مردم ایران است ۲

پیش گفتار:

روابط واقعی کشورها بر اساس روابط ملت های آنست و نه دولت ها. دولت ها زود گذرند و اگر هم دوام هم داشته باشند سرانجام روزی برکنار می شوند و رژیم دیگری جایگزین آنها خواهد شد. ملتها رفتار و کردار و پیشینه دولت های دیگر درگذشته را چه خوب و یا بد فراموش نمی کنند.

مثال معروفی است که آب گردان به آفتابه می گوید:”دوسوراخی”!. حال این حکایت رئیس جمهور آمریکا شده. دولت آمریکا که خود لانه و پرورش دهنده تروریست و همه گونه اعمال تروریستی در جهان بوده و هست،  گستاخانه ملت ایران و چند ملت زجر کشیده دیگر را عامل تروریست می خواند. ایران و هرکدام از این کشورهای مورد اتهام و بدگوئی رئیس جمهور آمریکا، از  گذشته تاکنون با سیاست های غلط، غیر مردمی، و استثمار گرانه آمریکا بارها مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند.

دیکتاتوری آمریکا در جهان

آمریکا گذشته تاریک و سیاهی دارد که برگهای تاریخ جهان را تار و کبود ساخته است. از سال ۱۷۷۶، سال استقلال آن کشور، آ جمعاً تا کنون به ۷۰ و از سال ۱۹۴۵ تا کنون به ۵۰ کشورجهان تعرض سیاسی و اشغال نظامی داشته است.(۱بی تردید ملت های این ۷۰ کشور خاطره شومی از تجاوز و خالت های نظامی و سیاسی آمریکا داردند.

اشغال نظامی و تعرض سیاسی آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۵ در ۵۰ کشورجهان موجب مرگ ۸۲ میلیون انسان گردیده که می توانست اتفاق نیفتد و زندگی مردم ساده و آرام را دگرگون نسازد. بی گمان چندین قرن باید بگذرد تا زخم نسل های آینده این کشورها از خاطره زشت اشغال آمریکا التیام یابد و به تدریج بتوانند آن کشور سلطه گر را ببخشند و دشمنی و تجاوزهای آن را فراموش کنند. 

جنایت های آمریکا در کشورهای گوناگون مانند  اشغآل  شهر بزرگ و عظیم نیشابور به وسیله چنگیزخان و قوم مغول که سوای زنها و کودکان، یک میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار نفر کشته به جای گذاشت (۲) و خاطره شوم قساوت قلب و سبعیت قوم مغول هرگز حتی با گذشت زمان از ذهن و فکر ما ایرانیان بیرون نخواهد رفت.

پس از آن که انگلیسی ها با بی شرمی و وقاحت زنده یاد رضا شاه بزرگ را که خار چشم آنان بود، از سلطنت ساقط، و به جزیره موریس بردند، در سال ۱۳۲۰، برندگان جنگ جهانی دوم یعنی: آیزنهاور، چرچیل، و استالین به تهران آمدند، و در نبودن شاه، موافقت کردند که محمد رضا به جای پدر خود به سلطنت برسد. در اینجا نیز سرنوشت ایران با آیزنهاور و در حقیقت دخالت آمریکا در سیاست ایران بود که باید آن را تجاوز سیاسی نامید و ملت ما این تجاوزها و دخالت در امر سیاست کشورمان را هرگز فراموش نمی کند و نمی بخشد.

پس از آن که انگلیسی ها با بی شرمی و وقاحت زنده یاد رضا شاه بزرگ را که خار چشم آنان بود، از سلطنت ساقط، و به جزیره موریس بردند، در سال ۱۳۲۰، برندگان جنگ جهانی دوم به سرکردگی آیزنهاور و همراهی چرچیل، و استالین دشمنان تاریخی ملت و کشور ایران،ببه تهران آمدند و در نبودن شاه، موافقت کردند که محمد رضا به جای پدر خود به سلطنت برسد. در اینجا نیز سرنوشت ایران با آیزنهاور و در حقیقت دخالت آمریکا در سیاست ایران بود که باید آن را تجاوز سیاسی نامید و ملت ما این تجاوزها و دخالت در امر سیاست کشورمان را هرگز فراموش نمی کند و نمی بخشد.

تجاوز سیاسی آمریکا به ایران

آمریکا پس از انگلیس و روسیه در گذشته چندین بار به حریم سیاسی کشورما تجاوز کرده و هربار موجب شکست، کشتار، و عقب ماندگی این کشور شده است.
نخستین یورش نظامی آمریکا را می توان حمله مشترک آمریکا با ارتش‌های بریتانیا و شوروی  در کشاکش جنگ جهانی دوم،و به زیان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران بود.

پس از پایان جنگ،دوم جهانی نیروهای نظامی ارتش آمریکا و ارتش شوروی، همچنان در ایران باقی‌ماندند، که به تشکیل دو حکومت خودمختار و کوتاه‌مدت جمهوری مهاباد در کردستان پرداختند. تجاوز بزرگ آمریکا به همراهی دو شیطان بزرگ دیگر انگلیس و روسیه موجب برکناری رضا شاه بزرگ فرزند خلف ایران، به هم پاشیدگی سیاسی و عقب ماندن ایران ازچرخه پیشرفت جهانی بود.

در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران حرکت کردند. ما آنچه تا کنون رنج بردیم و زیان دیدیم به ترتیب از انگلیس، روسیه و آمریکا بوده است. این سه کشور همواره با سرنوشت و تاریخ کشورمان بازی کردند و سهم به سزایی در تخریب و ویرانی ایران داشته اند.

در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران حرکت کردند. ما آنچه تا کنون رنج بردیم و زیان دیدیم به ترتیب از انگلیس، روسیه و آمریکا بوده است. این سه کشور همواره با سرنوشت و تاریخ کشورمان بازی کردند و سهم به سزایی در تخریب و ویرانی ایران داشته اند.

کودتای ۲۸ مرداد

بی تردید کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی از شوم ترین و زشت ترین خاطره دخالت آمریکا در سرنوشت مردم و تاریخ کشورمان بود. این کودتای ننگین، مصدق مرد میهن پرست و انسان بزرگ ما را از کار بر کنار کرد و زندگی شخصی و سیاسی او را تباه کرد، روابط دوستی و همکاری میان شاه و مصدق را تیره و تار نمود، و از شاه فعال و وطن دوست عنصری دنباله رو، مطیع و بی اراده بار آورد.

این تصویری است از کودتای ننگین ۲۸ مرداد که طراحی و اجراء شده سی آی آی C.I.A آمریکا بود.

این تصویری است از کودتای ننگین ۲۸ مرداد که طراحی و اجراء شده سی آی آی C.I.A آمریکا بود.

شاه پاپت آمریکاو ژاندارم منطقه

در سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ که جهان خواران غرب مانند آمریکا و انگلیس و به ویژه آمریکا روی شاه، خانواده پهلوی، و دولتهای انتصابی شاه نفوذ بیکران داشتند و شاه را مانند پاپتی ژاندارم منطقه ساختند تا از منافع بی جا و بی   مورد آنان دفاع کند، اگر کمترین  احساس مودت و دوستی با ملت ایران داشتند شاه را از دیکتاتوری بی رویه و رفتار ضد انسانی و ملی او باز داشته و اندکی او را در راه میهن دوستی و دست او را در راه خدمت به  مردم محروم و درمانده کشورمان باز می گذاشتد. ولیکن نه تنها دولت آمریکا از شاه که فردی ملایم، مهربان، و میهن پرست بود دیکتاتوری بی توجه، بی رحم و بی تفاوت به ملت ساخت،

برنامه های بی نتیجه و تحمیلی آمریکا

برنامه های  بی محتوا و ناقص تحمیلی آمریکا به شاه نه تنها نتجه چندان مثبتی نداد بلکه پیامد های نادرست و بی نتیجه نیز به دنبال داشت. اگر این اصول انقلاب سفید تحمیلی به شاه مفید و ارزنده بود در خود آمریکا و یا یکی از کشورهای دیگر پیشرفته جهان به کار برده می شد. بدون تردید افتادن ایران به دست یک مشت آخوند پشمالوی بی فرهنگ و دور از هر انسانیت پیامد دخالت های انگلیس و به ویژه آمریکا در سیاست ایران بوده، و ملت ایران هرگز آمریکا و انگلیس را که موجب عقب ماندگی ایران شده است نخواهد بخشید.

انقلاب سال ۱۳۵۷

در سال ۱۳۵۷ ملت ایران به دلیل ۲۵ سال دیکتاتوری شاه که به وسیله دولت آمریکا بر شاه، خاندان سلطنتی و دولت های برگزیده شاه تحمیل شده بود، به پا خاست و به دنبال آزادی و دموکراسی بود. آزادی و دموکراسی که از سال ۱۳۳۲ با کودتای آمریکا و انگلیس به نیمه دموکراسی ایران پایان داده شده، و دیکتاتوری شاه بر ایران سایه افکنده بود.

دولت آمریکا به جای آن که شاه را تا اندازه ای از دیکتاتوری دور ساخته و او را به طرف ملت و خواسته های او سوق دهد، برعکس  زیر پای او را خالی کرد و با تشکیل کنفرانس گوآدالوپ به ریاست پرزیدنت کارتر  او را ناچار به ترک کشور نموده و با توطئه  بنی صدر، دکتر یزدی و قطب زاده سه فرد ضد ملی و ‍ضد مردمی و از وابستگان به آمریکا و کشورهای اروپایی، راه را برای اشغال ایران به وسیله آخوندهای بی شرافت و بی فرهنگ هموار کرد.

انقلاب مردمی سال ۵۷ پیامد نفوذ و دخالت آمریکا در ایران و دیکتاتوری شاه از سال ۱۳۳۲ ت ا ۱۳۵۷ (۲۵ سال) بود.

انقلاب مردمی سال ۵۷ پیامد نفوذ و دخالت آمریکا در ایران و دیکتاتوری شاه از سال ۱۳۳۲ تاسال ۱۳۵۷ (۲۵ سال) بود

قیام مردم در سال ۱۳۸۸

در سال ۱۳۸۸ ملت ایران پس از چند دوره دیکتاتوری شاه، و دیکتاتوری مذهبی فرصتی یافت تا باا ابعاد میلیونی به خیابان های تهران و شهرهای بزرگ دیگر آیند و علیه دیکتاتوری رژیم تظاهرات کنند و برکناری رژیم و یا پیش گرفتن روش دموکراسی در کشور را خواستار شدند.

در اینجا یک لحظه تاریخی بود که می توانست دولت آمریکا با پشتیبانی ملت ایران و طی چند سخنرانی رژیم دیکتاتور و ضد انسان ولایت فقیه را وادار به عقب نشینی کند ولیکن چنین اتفاقی نیفتاد و آمریکا ترجیح داد همچنان مانند گذشته ملت ایران زیر چکمه زورگویی و زیر نعلین دیکتاتوری آخوند بی شرافت باقی بماند. اینهم لکه سیاه دیگری بود که بر تاریخ آمریکا به جای ماند.

این یک صحنه از قیام مردم در سال ۱۳۸۸ علیه رژیم خونخوار ولایت فقیه نشان می دهد که چگونه مردم به وسیله آدم کشان رژیم سلاخی شده و انقلاب با کشتار زیادی در نطفه خفه شد.

این یک صحنه از قیام مردم در سال ۱۳۸۸ علیه رژیم خونخوار ولایت فقیه نشان می دهد که چگونه مردم به وسیله آدم کشان رژیم سلاخی شده و انقلاب با کشتار زیادی در نطفه خفه شد. انقلابی که اگر از جانب اوباما حمایت می شد به نتیجه می رسید.

گفتار کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا

سناتور تد کروز از نامزدهای جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری، در سخنانی حمایت نکردن دولت اوباما از اعتراضات سال ۸۸ ایران را بزرگترین اشتباه وی دانست و از مواضع او در عرصه سیاست خارجی بشدت انتقاد کرد. او گفت:
” این ماجرا به سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) مربوط است. در آن زمان، انقلاب سبز در ایران ظاهر شد اما رئیس جمهور اوباما به آن بی توجهی کرد و درنتیجه، فرصتی از دست رفت که براساس آن ممکن بود بجای رژیم حامی تروریسم و اسلامگرا و افراطی در تهران که شعار مرگ بر آمریکا سر می دهد، جریان دیگری به قدرت برسد.”

سناتور تد کروز افزود:

” آمریکا می توانست با مردم قیام کننده مسالمت جو  (در سال ۱۳۸۸)، همراهی کند که برخورداری از حمایت های آمریکا را فریاد می کردند. در آن زمان، تغییر رژیم با نیازهای شدید ما همطراز شده بود. اما رئیس جمهور اوباما، بجای ایستادن در کنار مردم ایران که می توانست وضعیتی شبیه خراب کردن دیوار باشد (اشاره به جمله معروف ریگان که به سران شوروی گفت این دیوار استبدادی را خراب کنید)، سکوت اختیار کرد و تصمیم گرفت بجای این کار، مذاکرات با ملاهای ایران را شروع کند.”

قانون جدید ویزا برای ایرانی تبارها

زشت ترین و کریه ترین جنبه سیاسی آمریکا علیه ملت ایران، پیشنهاد تصویت قانون ضد انسانی ویزای ورود به آن کشور علیه شهروندان ایرانی و ایرانی تبارها می باشد. ملت ایران به گواه تاریخ هرگز و در هیچ اقدام تروریستی در جهان دست نداشته است. اگر کارهای تروریستی مانند بمب گذاری مرکز یهودیان و یا چند کشور دیگر دیده شده، تنها کار و اثر رژیم ضد انسانی ولایت فقیه، دست پرورده و همانگونه که در بالا گفته شد حمایت شده غرب، به ویژه آمریکا است.

از آنجا که این ایرانیان به کشور مادری و یا اجدادی خود ایران  نیز عشق می ورزند و نمی توانند تاریخ افتخار آمیز و با شکوه آن با خدمات درخشانش به بشریت را فراموش کنند. آمریکا با چه بی توجهی و کم خردی توانست ملت بزرگ و بی گناه ایران را عمومن به مردم آمریکا بسیار علاقمندند و آنان را ستایش می کنند در کنار چند کشور محروم دیگر چون عراق، وسوریه، یمن، لیبی، و سومالی قرار دهد.

عاملین بمب گذاری در  آمریکا و نقاط دیگر

بمب گذاری سال ۲۰۱۱ در نیویورک و هرنوع بمب گذاری دیگر در مقر و جایگاههای منافع آمریکا و دو ماه پیش در پاریس همانطور که می دایم بیشتر از ناحیه مزدوران عربستان، پاکستان و گروههای اسلامی بزرگ شده و پرورش یافته در اروپا و یا گهگاگی احتمالن رژیم ضد انسان ایران بوده  و دست مردم ایران در هیچ کدام آنان دخالت نداشته است.

حالا با پیشنهاد تصویب نامه ویزای جدید، دولت آمریکا باردیگر بزرگترین دشمنی و خصومت خود را نسبت به مردم ایران و ۶ کشور دیگر نشان داده و زخم آن بر دل و جان شهروندان آنان خواهد ماند. هم اکنون شاید نزدیک به دومیلون ایرانی در آمریکا سکونت دارند و آنان در سمت مشاغل بزرگ مدیریت، سرمایه داری، آموزش، صنعت، طراحی، اکتشاف، هنر، و … بالاترین نبوغ و استعداد را از خود نشان داده و سهم بزرگی در آبادانی و پیشرفت آمریکا داشته اند.

 

کنگره آمریکا در حال تصویب قانون ضد بشری ویزا برای محدود کردن سفر ایرانیان به آن کشور است.

کنگره آمریکا در حال تصویب قانون ضد بشری ویزا برای محدود کردن سفر ایرانیان به آن کشور است.

عملکرد نادرست دونالد ترامپ با کشورهای دیگر

بدون هیچ تردیدی کشورهای دیگر مانند مکزیک، عراق، سوریه، یمن، و….که همانند ایران مورد بی محری و قضاوت عجولانه رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته اند هیچکدام تقصیر و گناهی ندارند. نخست آن که هیچکدام در عملیات تروریستی شرکت نداشته اند. دونالد ترامپ باید عملکرد رژیم تروریستی ولایت فقیه را از مردم ایران جدا کند. هیچکدام از عملیات تروریستی وحشیانه رژیم اسلامی و شعار زشت مرگ بر آمریکای او مورد تأیید مردم ایران نیست. ملت ایران از دوستداران همیشگی ملت آمریکا بوده و آنان را به دلیل راستگوئی و حقیقت جوئی اشان ستایش می کنند.

دیوار کشیدن به دور مکزیک نیز کار بسیار نا به جائی است. این عمل ما را به یاد دیوار برلین می اندازد که به دستور استالین، روزولت و چرچیل پایه گذاری شد و معرف نهایت ظلم و ستم و بی تفاوتی نسبت به حقوق انسانی شهروندان برلین بود.

کشوری مانند عراق نیز با حمله نظامی بیخردانه ….. از ۱۹۹۳ تا کنون روی آرامش ندیده و هزاران مردم بیگناه این کشور در آتش غضب چکمه پوشان و سیاست نادرست و تهاجمی آمریکا سوختند و از بین رفتند. همین موضوع در مورد سوریه نیز  ثابت و قابل بررسی است. یمن نیز زیر آتش ظلم و جنایت نخست عربستان سعودی که از دوستان آمریکا به شمار می رود و جنایاتش در جهان موجه و زیر سرپوش است و رژیم کذائی و جنایتکار ایران هم هواره چه در گذشته و چه در حال زیر پناه و پشتیبانی دولت آمریکا قرار گرفته است!.هم چنان می سوزد و رنج می برد.

این رفتار زشت و غیر انسانی رژیم جنایتکار ایران نسبت به پرچم آمریکا مورد نفرت و بیزاری هر ایرانی است. ملت ایران در زیر شکنجه و دیکتاتوری رژیم سفاک و آدمکش ولایت فقیه نمی تواند اعتراضی نسبت به هر مسأله انسانی و منطقی داشته باشد.

این رفتار زشت و غیر انسانی رژیم جنایتکار ایران نسبت به پرچم آمریکا مورد نفرت و بیزاری هر ایرانی است. ملت ایران در زیر شکنجه و دیکتاتوری رژیم سفاک و آدمکش ولایت فقیه نمی تواند اعتراضی نسبت به هر مسأله انسانی و منطقی داشته باشد.

از آنچه گذشت:

سیاست آمریکا در قبال مردم ایران همواره دیکتاتوری و دیکتاتور پروری وضدیت بوده است:
۱-نخستین یورش نظامی آمریکا را می توان حمله مشترک آمریکا با ارتش‌های بریتانیا و شوروی  در کشاکش جنگ جهانی دوم،و به زیان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران بود.

۲-در طی سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ دولت آمریکا از شاه که فردی ملایم، مهربان، و میهن پرست بود دیکتاتوری بی توجه، بی رحم و بی تفاوت به ملت ساخت ، او را ژاندارم منطقه و پاپت خود نمود و روز به روزفاصله او را از مردم دور نمود.
۳- پیامد ۲۵ سال دیکتاتوری تحمیل شده آمریکا به شاه و در نتیجه اثر شوم آن بر ملت ایران، قیام مردم در سال ۱۳۵۷ علیه شاه ایران دوست بود.

۴- دولت آمریکا بازهم به جای آن که شاه را متوجه اشتباهات و دیکتاتوری خود کند، در سال ۱۳۵۷ زیر پای او را خالی نموده و وسیله انتقال قدرت را به آخوندهای ضد انسان، ضد میهن و بی فرهنگ و شارلاتان را فراهم کرد. بیگمان هردودی که به چشم مردم ایران می رود نتیجه آتشی است که آمریکا و انگلیس برای کشورمان روشن کرده اند.

نکته پایانی:

طرح پیشنهادی ویزا برای ایرانیان و ایرانی تبارها که بسیاری از آنان در پیشرفت صنعت و تکنولوژی و چرخش چرخ اقتصاد آمریکا شرکت دارند یک تبعیض نژادی و دشمنی آشکار دیگر با ایرانیان است. مردم ایران ثابت کرده اند که از نجیب ترین و ملایم ترین مردم در طول تاریخ بوده اند و سوای بعضی دولت های ضد مردمی خود هرگز علیه شهروندان دیگر خصومت و دشمنی نداشته اند.

کارهای تروریستی در سطح جهان نیز تاکنون از جانب دست پروردگان دولت عربستان سعودی و مدارس مذهبی پاکستان تغذیه شده به وسیله عربستان، و شماری افراد خرد باخته مذهبی مساجد اروپا و یا رژیم ایران بوده، و کمترین ارتباطی با مردم ایران نداشته است.

بنا به شعر فارسی: “گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مشتری”. این نتیجه دموکراسی آمریکا و ارتباط دولت آن با مردم جهان است .از این روی، از آنچه گفته شد تصویب این قانون ضد انسانی علیه شهروندان ایرانی، چهره آمریکا را هرچه بیشتر زشت و کریه تر نشان خواهد داد.

(۱)- The US Has Invaded 70 Nations Since 1776
(۲) تحقیقات دانشمندان شناخته شده‌ای از قبیل و. و. بارتولد، عباس اقبال، ای. ب. پطروشفسکی، را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مأخذ مطالعه یورش چنگیزخان به نیشابوردانست.

 • سیاوش

  آقای ارژنگ:

  من زاده ایران هستم و از سال ۱۹۶۳ در آمریکا هستم. اینجا دانشگاه رفتم و همه هزینه زندگی و دانشگاه را اینجا کارکردم و خودرا بجائی رسانیدم که در نظر داشتم. چند سالی هم بعد از دانشگاه در ایران برای سایپا و ارج کارکردم. از سال ۱۹۸۸ دوباره به آمریکا برگشتم . ار سال ۱۹۹۳ شهروند رسمی آمریکا هستم. من اکثر مقاله های شمارا میخوانم و تا جائی که منطقی باشد آنهارا در تلگرام و فیس بوک میگذارم. در مقاله اخیر شما با عنوان “عملکرد غیر قانونی دونالد ترامپ دشمنی علنی آمریکا با مردم ایران است” ، چگونه شما تشخیص داده ئید که عمل رئیس جمهور آمریکا غیر قانونی است؟ شما در مورد قوانین آمریکا چقدر معلومات دارید که سخن ناسنجیده و نا بخردانه ای را که این روزها، هر کس برای خود نمائی و دشمنی با آقای ترامپ؛ (رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا) مطرح مینماید.
  شما اگر دنبال کارهای غیر قانونی دیگران هستید، شایسته است که اول آن سوزن را بخود و ایران بزنید که اگر وشاید اصلاحی در آن سرزمین آشفته وبی سامان و تروریست پرور پیش آمد آن گاه به کارهای غیر قانونی دیگران رسیدگی نمائید و جوال دوز را نصیب آنها بکنی!!!

 • Siros

  این روز هادر امریکا همه جا صدای اه وناله ونفرین کسانی بلند است، که طی سال
  های گذشته ندیده بودم برای کشتار کارگران در حادثه های کار ، برای اعدام جوانان بیگناه وگرفتار ، برای زندانیان سیاسی که شرف انسانی ایرانیان هستند، برای اعتراض به الودگی اب وهوا و پارازیت ، گرانی وحشتناک و تورم نابود کننده که بیش از ۵۰ در صد خانواده های مزد بگیران ایرانی را متلاشی کرده است، حرفی بزنند. این روز ها کسانی را می بینم به اعتراض و سر وصدا در امده اند که هرگز در یک تظاهرات برای دفاع از حقوق مردم وستم دیده گان دادخواه تظاهراتی راه بیاندازند. از این همه امکانی که در امریکا وجود دارد برای کمک به مردم ایران در برابر حکومت ادم خوار ولایت فقیه حتا درخاک امریکا کاری بکنند،
  اما حالا برای منافع بسیار حقیرانه فردی خودشان هم صدا با عوامل حکومت ولایت فقیه شده اند و از اینکه به کشور شیطان بزرگ به قول رهبرشان خمینی نمی توانند به طور موقت وارد شوند، می خواهند زمین وزمان را اتش بزنند. وکیل پیدا کرده اند ، میتینگ راه می اندازند، اما دریغ که حتا در این حضور های اینروزی شان که فقط برای منافع پست فردی اشان هست، کلامی از سرکوب مردم ایران ، کشتار کارگران اتش نشانی وپلاسکو، از خانم شهناز اکملی مادر مصطفا کریم بیگی از ارش صادقی وگلرخ ، از جوانانی که همین دیروز اعدام شدند، در ایران که مثلا میهن این ها هم هست ، حرفی بزنند یا پلاکاردی در دست بگیرند وخط خودشان را از خط جنایات حکومت جدا کنند.، چون هم خدا را می خواهند وهم خرما را ! فقط برای خودشان وگاه خانواده هایشان!می خواهند دلار چهار هزارتومان شده ببرند به ایران ودر انجا با این پول باد اورده به زنان ودختران محروم ایرانی فخر بفروشند وانها را مورد استفاده قرار دهند. اپارتمان بخرند، زمین بخرندو مالکیت خودشان را بر روی فقر وبدبختی محرومان جامعه در کنار حکومتیان بنا کنند. گاهی هم در محافل خصوصی یک نق روشنفکری بی خطر می زنند. چنین مردم خودخواه ومنفعت طلب وبی احساس نسبت به دیگر انسان ها را هر گز ندیده بودم ، این سطح از ریاکاری ووقاحت فکر نمی کنم در هیچ کدام دیگر از ادم های دنیا دیده شده باشد. مثل معصومه ابتکار که خودش خواهان اعدام وکشتار گروگان های امریکایی می شود و حالا پسرش در همان کشور شیطان بزرگ از تمام مزایای زندگی استفاده می کند. موجوداتی که اگر همت می کردند ودر برابر تبه کاری حکومت ولایت فقیه می ایستادند، لازم نبود ورود به امریکا را گدایی کنند. موجوداتی که فقط برای منافع حقیری که حتا انرا به خوبی نمی شناسند، حاضرند نوکری هر سیستمی را بکنند و به هر حقارتی تن بدهند. راستی مگر امریکا کشور بدی نیست؟ چرا حکومت ولایت فقیه برای انکه نوکرانش را فقط برای سه ماه می خواهند راه ندهند به مراجع جهانی می خواهد شکایت کند؟ این همه تناقض ودروغگویی وریا کاری در این ماجرا خودش را کاملا نشان میدهد ، که این معترضان وحکومت ولایت فقیه کاملا در یک راستا ی فریبکارانه ومنفعت طلبانه حرکت می کنند. هر گز از این معترضان فعلی ندیدم بر علیه سیاست های مداخله جویانه وتروریستی نظام ولایت فقیه ،اعتراضی کرده باشند. هر گز ندیدیم با این نیرویی که امروز بسیج کرده اند بر علیه سیاست های ضد حقوق بشری حکومت ولایت فقیه بر علیه انفجار ساختمان یهودیان در ارژانتین ، یا کشتار هم میهنانشان در این ۳۷ سال حرکت کنند.،که ده ها بار در مراجع جهانی این حکومت به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است ، چنین اعتراضات وشلوغ بازی هایی راه بیاندازند. را ستی ریاکار تر وخود خواه تر از این موجودات می توان مادون حیوانی را در جهان پیدا کرد؟ اگر این معترضان می خواهند که از احترام بین المللی برخوردارباشند ، اول باید تکلیف حکومتی را که انها را به این روز انداخته روشن کنند؟ وقتی عرضه ندارید جلوی ستمکاری حکومت خودتان بایستید و می روید پای صندوق های رای یک چنین حکومتی و به ان تاییدیه می دهید ، می خواهید که در این جهان پیچیده حرمتی داشته باشید؟ شما یا عامل حکومت هستید یا سوراخ دعا را گم کرده اید. آن چیز هایی که از حکومت امریکا می خواهید ، اگر از حکومت ضد بشر خودتان خواسته بودید ، الان ما این وضع را در میهن وبرای مردم محروم که از امکانات شما بهره مند نیستند ، نداشتیم. امکاناتی که بخشی از آنرا به واسطه به فقر کشاندن محرومان جامعه به دست اورده اید. به خودتان بیائید شاید این یک تلنگر وشانس تاریخی است که ما را از اضمحلال و پستی و بی شخصیتی بیرون بیاورد. شاید این تلنگر شما خود خواهان بی سرزمین را به خودتان بیاورد.