به علت تحریکات رژیم، ناوشکن آمریکا هرلحظه آماده حمله به کشورمان است ۱

پیش گفتار:

در تاریخ گذشته ایران درچند نوبت تحریکات بی خردانه و خیانت بار افراد نادان و ناآگاه رژیم و یااطرافیان آنان و یا نادانی های دیگر فاجعه مصیبت بار جنگ و خونریزی را به درون کشورمان کشانده و منجر به کشتار، ویرانی، و یا تجزیه بخش بزرگی از ایران شده است:

۱-یزدگرد سوم-

غفلت و کوتاهی یزدگرد سوم ۱۲ ساله در شناخت دشمنان هم مرز ایران، موجب رشد وگرد هم آمدن تازیان بیابان گرد شد تا آنجا که به ایران یورش آوردند و برای بیش از ۱۴ سده کشورمان رازیر سلطه و تخریب تدریجی و فساد فرهنگ و آداب رسوم نیاکان ما شدند.

۲- رستم فرخ زاد

رستم فرخزاد از زمستان سال ۶۲۶ ترسایی فرماندهی سپاه ایران برای جنگ با تازیان را برعهده گرفت، ولی تا تابستان آن سال در اردو و چادرخود بماند، و به فال گرفتن، و کارهای دیگر پرداخت.

در این مدت، تازیان سرگرم گردآوری سپاه و تمرین جنگی شدند، و خود را هرچه بیشتر آماده ساختند. تا آن که جنگ در گرمای سوزان تابستان آغاز شد. هوای منطقه جنگی بسیار گرم، تا ۵۰ درجه سانتیگراد می رسید، و با بادهای صحرایی، و با گرد و خاک همراه بود. هوای داغ داب برای تازیان ببا داشن شمشیر و لباسی مندرس  و نازک سیار عادی ولیکن برای سپاهیان ایران با آن زرپوش و لباس سنگین رزمی  تحمل ناپذیربود

 ۲- شاه سلطان حسین صفوی

این شاه خرافاتی بی لیاقت، نادان، و زنباره،که در درون حرمسرا بزرگ شده بود و کمترین آگاهی از وضع کشور و کشور داری نداشت برای جلوگیری از سپاه محمود افغان و زمان بهترآغاز جنگ، به استخاره و مشورت با آخوندها می پرداخت، و با توصیه های نادرست آنان،کشورمان را دستخوش نا امنی، کشت و کشتار، چند پارچگی، و غارت و یغماگری نمود.

از پادشاهان دودمان صفوی، تنها شاه عباس بزرگ بود که با وجود مدهبی بودنش، هرگز به آخوند جماعت اجازه نداد در کار مملکت دخالت کنند. به همین علت، این شاه توانمند و گرانقدر توانست ایران را به بزرگترین مرحله تاریخی خود برساند که دست کمی از دوران پر عظمت ساسانیان نداشت.

از پادشاهان دودمان صفوی، تنها شاه عباس بزرگ بود که با وجود مدهبی بودنش، هرگز به آخوند جماعت اجازه نداد در کار مملکت دخالت کنند. به همین علت، این شاه توانمند و گرانقدر توانست ایران را به بزرگترین مرحله تاریخی خود برساند که دست کمی از دوران پر عظمت ساسانیان نداشت.

 ۳- سلطان محمد خوارمشاه

 هنگامی که نمایندگانی به عنوان سفیر حسن نیت و بازرگانان از سوی چنگیز خان در دو نوبت به دربار سلطان محمد خوارزمشاه آمدند، در هر دو بار به وسوسه مادر خیانت پیشه شاه آنان را سر بریدند و اموالشان را تصاحب شدند. نتیجه این که لشکر چنگیز خاک ایران را به توبره کشانید، و شهرهای بسیار بزرگ ایران مانند نیشابور ویا در بلخ سوزاندند و مردم را از دم تیغ گذراندند. از خون آشامی و جنایت بیکران چنگیز و لشکریان او، قتل عا م هشتصد هزار نفر از مردم نیشابور در یک روز، ویرانی کامل شهر و آب بستن بر روی آن بود.

یگانه سردار دلیر و بیباک ایران از سلسله خوارزمشاهی سلطان جلال الدین فرزند دلیر سلطان محمد خوارزمشاه بود. قوم وحشی و آدم کش مغول که بر اثر خیانت مادر سلطان محمد به ایران سرازیر شدند، تنها فردی که در جلو آنان ایستاد و مبارزه کرد سلطان جلال الدین بود. سرانجام این پادشاه جوان و دلیر برای آن که به دست آدم کشان چنگیز اسیر نشود، خود و خانواده اش را به رودخانه زدد و غرق کرد. درود بر سردارانی میهن پرست و دلاور چون سلطان جلال الدین خوارزمشاه

یگانه سردار دلیر و بیباک ایران از سلسله خوارزمشاهیان، سلطان جلال الدین فرزند دلیر سلطان محمد خوارزمشاه بود. قوم وحشی و آدم کش مغول که بر اثر خیانت مادر سلطان محمد به ایران سرازیر شدند، تنها فردی که در جلو آنان ایستاد و مبارزه کرد سلطان جلال الدین بود. سرانجام این پادشاه جوان و دلیر برای آن که به دست آدم کشان چنگیز اسیر نشود، خود و خانواده اش را به رودخانه زدد و غرق کرد. درود بر سردارانی میهن پرست و دلاور چون سلطان جلال الدین خوارزمشاه

۴- فروپاشی و تجزیه کشور به دلیل دخالت آخوندها:

بزرگترین بدبختی و بالاترین تخریب و پس ماندگی کشور ما براثر دخالت و نفوذ آخوندها، در زمان فتحعلی شاه قاجار بود. فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده، و حساب نشده به جنگ روس ها  پرداخت  وطی دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمان،  بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز وبارور مارا از دست داد.

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد که مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد  مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، آخوندهای فرومایه و وطن فروش فتحعلی شاه را در فشار گذاشتند که چنان چه او آماده کارزار با روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد.

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

ناوهای جنگی آماده حمله در مرزهای آبی جنوب

تحریکات و کارهای تروریستی رژیم  جنگ را به در خانه آورده است. هم اکنون بزرگترین ناو جنگی آمریکا در آبهای جنوب آماده حمله به ایران است. عامل تحریک و قرار دادن کشورمان درآستانه جنگی بزرگ و وحشتناک در درجه نخست سپاهیان بی خرد و وطن فروش است که همواره با تیراندازی ها و تجاوز به کشتی های بزرگ آمریکا و اروپا در آبهای آزاد، موجب تحریک و عصبانیت مسئولین آمریکا شده و آنان را آماده تلافی نموده اند.

در درجه دوم خود علی خامنه ای است که ماشین بی ترمزی سوار شده و بیخردانه در جاده ای سرازیر با شتابی نا گفتنی به جلو می راند. این مرد نادان و وطن فروش که فاقد کمترین احساس و عواطف انسانی است، با کارهای تروریستی در چند نقطه جهان و دخالت و دشمنی در عراق، سوریه، افغانستان، و یمن کشورهای عربی کناره خلیج فارس و عربستان ، ناسزاگوئی او به آمریکا و جسارت به پرچم آنکشور و دشنام و تهدید اسرائیل، آنان را نیز در صف دشمنان قرار داده که همگی به سرپرستی آمریکا آماده انتقامند و هر لحظه بیم آن میرود که ناوگان عظیم آمریکا در مرزهای آبی جنوب، ایران را  زیر آتش بمباران خود قراردهد. آتش جنگی که سرتاسر خاورمیانه و همه کشور ما را خواهد سوزاند و خاکستر نمود. بیگمان در این مصیبت بزرگ از ایران لاشه ای ویران  و پاره پاره چون سوریه کنونی نخواهد ماند.

نقشه ایران در زمان فتحعلیشاه و نقشه بخشهای جدا شده و سرانجام نقشه ایران کوچکی که باقیمانده. همه این اتفاقات شوم تاریخی به دلیل خیانت آخوندها و دخالت آنان در امور سیاست در زمان قاجاریه بود.

نقشه ایران در زمان فتحعلیشاه و نقشه بخشهای جدا شده و سرانجام نقشه ایران کوچکی که باقیمانده. همه این اتفاقات شوم تاریخی به دلیل خیانت آخوندها و دخالت آنان در امور سیاست در زمان قاجاریه بود.

از آنچه گذشت:

اگر علی خامنه ای یک جو شرف و انسانیت و یک ذره شعور داشت پیش از آن که نادانی های او و تحریکاتش کشورمان را به آتش و خون کشاند روابط خود را با عربستان و کشورهای کناره خلیج فارس  و همچنین اسرائیل دوستانه می کرد و اعتماد آنان را به دست می آورد.همچنین جلو پاسداران افسار گسیخته را می گرفت تا از موشک پراکنی و تیراندازی  به کشتی های گوناگون خود داری کنند. کشورهای اروپائی و حتی چین که در راهگذر آبی جنوب دارای منافعند و کشتی های نفتی آنان روزانه از تنگه هرمز می گذرد چنانچه پاسداران بیخرد سدی و مانعی در جلو آنها به وجود آورند بی درنگ بمباران مناطق ایران آغاز می گردد و آتش جنگی بزرگ همه خاورمیانه  را فرامیگیرد.

نکته پایانی:

به دلیل تحریکات احمقانه سپاه پاسداران و تهدید های خصمانه یکی دو تن از فرماندهان بی سواد و جاه طلب ارتش، رزمناو های آمریکا آماده به دستور از آمریکا برای بمباران کردن مواضع ایران در خلیج فارس وپرواز هواپیماهای بمب افکن آنان در سراسر خاک ایران است. ملت ایران باید جلو این تحریکات و جاه طلبی رژیم کلاش  ولایت وقیح بایستد و به آخوندها و سپاه پاسداران بی سواد و کله پوک بفهماند که موقعیت ایران صلح با همه کشورهای جهان است و نه جنگ!!.

  • Firoze

    شمارى از اعمال جمهورى اسلامى را از ابتداى حکوت ننگینش، خدمت شما عرض مى نمایم: شکنجه، تجاوز، اعدام، قتل و سربه نیست کردنِ مخالفان، سرکوب وحشیانه ى اعتراضات مردمى و صنفى، انجام اعمال تروریستى و بمب گذارى و نسبت دادن آن به ضدانقلاب و مخالفین، حمایت از تروریست هاى حوثى و حزب اله و حشد الشعبى و تمام شیعیان تروریست، غارتِ نفت و گاز و خاکِ ایران، ارتکاب جنایت و اعمال تروریستى و تفرقه اندازى در منطقه و سایر کشورهاى دور و نزدیک، ایجاد اغتشاش و آشوب در مراسم حج، آزاد گذاشتن دستِ نیروهاى خودسر و بسیجى و نظامى و انتظامى در سرکوب مردم ، پاشیدن اسید به صورت زنان و دختران ایرانى، فساد در تمام ادارات و ارگان ها و سازمان ها و تمام دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى، بدون استثنا، آسیب زدن به طبیعت و منابع طبیعى ، اهمیت ندادن به حقوق حیوانات، تحریک صدام حسین به جنگ و شروع و ادامه ى جنگِ هشت ساله ى بى حاصل و پیامدهاى ناگوار آن بر کشور، رواج دروغ و ریا و فریبکارى و چاپلوسى و بدفرهنگى در کشور، رواج انواع مواد مخدر در میان جوانان، انتقال و ترانزیت مواد مخدر به اروپا، حمایت از باندهاى مافیایى در اروپا و آمریکاى لاتین، دادنِ آموزش ها و تعلیمات نادرست و تندروانه ى مذهبى به کودکان و نوجوانان ، رواج خرافات در جامعه، و اینست اوضاعِ ما.