باسیاست خصمانه خامنه ای شاه دیگر قاجار، کردستان عزیزمان را از دست خواهیم داد ۴

پیش گفتار؛

تا زمانی که سرنوشت کشورمان در دست یک دیکتاتور نفهم و خودکامه بوده و ملت کمترین سهمی در تصمیم گیری و اداره آن نداشته باشند باید انتظار سرشکستگی ملت و فروپاشی آن کشور را داشت. این را تاریخ ۱۵۰۰ ساله ایران به خوبی نشان داده است. تصمیم گیری یک جانبه و دخالت نداشتن مردم در حفظ و حراست کشور در دوره پایانی چراغ عمر سلسله ساسانی به ویژه یزدگرد سوم که فردی ضعیف الحال و بی اراده بود راه نفوذ و دخالت موجی عرب وحشی بیابانگرد را به درون مرزهای ایران بازکرد.

علت اصلی فروپاشی سلسله ساسانی

 در دوران سلطنت شاهان ساسانی مانند همه دوران بدبختی ملت ایران، حکمرانان محلی بی اراده، بدون قدرت و بیدفاع در برابر نقشه های پلید راهزنان و پا برهنه های بیابانگرد بودند.   دربار شاهنشاهی در شهر هفت دروازه تیسفون پر از جواهرات، زیبائی ها و اندوخته و ثروت بود. درحالی که مردم دیگر نقاط ایران در فقر و فلاکت دست و پا می زدند. کارشان کشاورزی و دامداری بود و بسختی می توانستند قوت و روزی چند ماه از سال خود را فراهم آورند.

آنان نیز از دست اسپهبدان و حاکمان محلی در امان نبودند. زیرا مقدار زیادی از اندوخته و فراورده های کشاورزی و دامداری خود را به ناچار به گردن کشان و مفتخوران حکومت محلی می دادند.

رستم فرخ زاد و شاه سلطان حسین که با اشتباهات و ضعف خود موجبات بهم پاشیدگی و شکست ایران شدند.

رستم فرخ زاد و شاه سلطان حسین که با اشتباهات و ضعف خود موجبات بهم پاشیدگی و شکست ایران شدند.

در حقیقت پایتخت شاهان ساسانی به ویژه برای وابستگان شاه ساسانی بهشت برین و پراز نعمت، آسایش و رفاه بود در حالی که ملت ایران در گدائی و دریوزگی به سر می بردند. اینها عواملی بود که پای راهزنان بیابانگرد عرب در دوران یزدگرد بی اراده و ضعیف الحال به درون مرزهای ایران بازکرد. مردم نیز نه وسائل و آموزش مبارزه داشتند و نه روحیه و دلخوشی دفاع از میهن. شهر بزرگ و کم نظیر تیسفون سرشار از همه امکانات باورنکردنی چشم بیابانگردان عرب را خیره نمود و آنان را به سرعت و با همه توان و نیرویشان به سوی خود کشاند تا آنجا که جنایت هاو غارتگری هائی نمودند که در تاریخ کمتر دیده شده است.

پیامد فروپاشی کشور در زمان یزدگرد ساسانی

همانگونه که گفته شد باشکست ی‍زدگرد پادشاه بی عرضه و ضعیف النفس ساسانی، کشور عظیم و پهناور ایران به دست لاشخوران بیابانگرد عرب افتاد. این قوم وحشی نه تنها  مردم کشورمان را استثمار کردند، بلکه با ازمیان بردن فرهنگ و آداب ایرانی و ترویج فرهنگ و منطق وحشیانه خود نسل ایرانی را از تاریخ، زبان، و فرهنگ خود دور داشتند. ایرانیان مسخ شده ازآن زمان به بعد به جای برگزاری جشن ها و مراسم شاد ایرانی، به برگزاری اعیاد تازی پرداختند.

 سوگواری هم که در فرهنگ ما تقریباً وجود نداشت سرتاسر تاریخ و سالنامه ما را فراگرفت و ما را ملتی غمزده، مصیبت دیده، و همیشه عزادار ساخت. تاریخ کهن و درخشان پیش از تازیان فراموش شد و به جای جشنها و شادی ها، مرگ حسین و علی اصغر و مانند آن جای گرفت. ملت ایران خرسندی و شادمانی خود را از دست داد، کار و کوشش و تلاش در زندگی و سربلندی کشور را فراموش کرد و به نصیب و قسمت، دعا و استخاره و نذر و نیاز و دخیل بستن پناه برد.
به جای آن که به درمان و بهبود بیمار خود پردازد، برای بهبود او به گور و قبر مردگان عرب پناه بود و چون بیمارش بدون درمان واقعی بهبود نیافته در گذشت، آن را مشیت و خواست الهی نامید و کوتاهی و بی خردی خود را نادیده گرفت.

فروپاشی کشور در دوران فتحعلیشاه قاجار:

بزرگترین بدبختی و بالاترین تخریب و پس ماندگی کشور ما براثر دخالت و نفوذ آخوندها، در زمان فتحعلی شاه قاجار بود.

خیانت-بیشمار-آخوندها-به-ایران:

 فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده، و حساب نشده به جنگ روس ها  رفت،  و طی دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمان، بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز و بارور مارا از دست داد. [۱]

نقشه ایران در زمان فتحعلیشاه و نقشه بخشهای جدا شده و سرانجام نقشه ایران کوچکی که باقیمانده. همه این اتفاقات شوم تاریخی به دلیل خیانت آخوندها و دخالت آنان در امور سیاست در زمان قاجاریه بود.

نقشه ایران در زمان فتحعلیشاه و نقشه بخشهای جدا شده و سرانجام نقشه ایران کوچکی که باقیمانده. همه این اتفاقات شوم تاریخی به دلیل خیانت آخوندها و دخالت آنان در امور سیاست در زمان قاجاریه بود.

با آن که فتحعلی شاه آماده به آغاز جنگ دوم با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، روحانیان اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد. [۲]

بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد [۳]. آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند.

سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند.

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد که مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

فتحعلی شاه خردباخته مذهبی که در طلسم آخوندها چنان اسیر شد که مملکت ما را به باد داد. در سراسر تاریخ چند هزار ساله ایران که بررسی کنیم، شاهی تا این اندازه به مملکت ما خیانت نکرده است. از آن زمان تا کنون، کشورمان همچنان در حال فرو پاشی است.

امکان فروپاشی مجدد کشور:

باسیاست های خصمانه خامنه ای که می توان عملکرد او را مانند فتحلیشاه قاجار دانست، باردیگر فروپاشی کشور مانند گذشته هرلحظه امکان پذیر است. نگارنده لازم می داند که زنگ خطر را به صدا در آورده و ملت بی تفاوت و ناآگاه خودمان را از خواب غفلت بیرون آورد.

دشمنی های ممتد و روزانه خامنه ای ضد ایران و ایرانی به آمریکا، اسرائیل، و عربستان موجب گردیده که عربستان و اسرائیل و همچنین عربهای کناره خلیج فارش تحت حمایت و خواسته آمریکا به گرد هم آمده و جبهه متحدی را علیه ایران تشکیل دهند. بنابراین، دشمن در پشت در خانه میهن است و هرآن با آغاز جنگ منطقه ای ایران مورد تعرض و تجاوز کشورهای عربی و متحد قدرتمندشان اسرائیل قرار می گیرد.

جدا کردن کردستان عزیزمان از پیکر میهن:

یکی از برنامه های خیانت و دشمنی آمریکا، اسرائیل، و کشورهای عربی جدا کردن کردستان از پیکر میهن عزیزمان است. رژیم لعنتی ولایت فقیه هرساله با  برنامه ریزی همه لاتها و آدم کشهای خود را در خیابان های تهران راه آنداخته  و با کمال هرزگی و جسارت حیوانی فریاد مرگ بر اسرائیل، آمریکا و به تازگی عربستان  از حلقوم کثیف خود رها می سازند و لحضه به لحظه بر دشمنی و کینه توزی آنان نسبت به ما می افزایند.

بنابراین، آنان که عرق وطن دارند ودلشان به حال ملت مظلوم و زجر کشیده ایران در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله سلطه عرب بر ایران می سوزد، باید با تمام قدرت به پا خیزند صدا و عربده لاتها آدم کش ولایت فقیه که به کشورهای دیگر جسارت و توهین می نمایند در گلو خفه کنند تا باردیگر مانند دوران فتحعلیشاه قاجار خائن کشورمان تجزیه نشود و بخشی ازآن  از پیکد میهن جدا نگردد.

شیخ فضل الله نوری هم یکی از خیانت کارانی بود که تخم رژیم اسلامی به نام مشروعیت را کاشت، و این اندیشه ضد ملی و ضد مردمی را برای نخستین بار در سر آخوندهای دیگر پیاده کرد. علی شریعتی بی سواد و خردباخته، و خمینی جنایتکار دنباله رو افکار شیطانی این شیخ خیانتکار بودند.

شیخ فضل الله نوری هم یکی از خیانت کارانی بود که تخم رژیم اسلامی به نام مشروعیت را کاشت، و این اندیشه ضد ملی و ضد مردمی را برای نخستین بار در سر آخوندهای دیگر پیاده کرد. علی شریعتی بی سواد و خردباخته، و خمینی جنایتکار دنباله رو افکار شیطانی این شیخ خیانتکار بودند.

از آنچه گذشت:

سرتاسر تاریخ ایران از ۱۴۰۰ سال پیش تاکنون پراز خیانت شاهان بی کفایت و تجاوز تازیان  بیابانگرد و آخوندهای بی شرافت است که تفاله های تازیان در این کشورند. در حقیقت فروپاشی و افول ستاره و بخت کشورمان از دوران یزدگرد سوم پادشاه بی لیاقت ساسانی آغاز شد. دورانی که تازیان بیابانگرد خونخوار به دوران مرزهای ایران نفوذ کردند. آنان در یورش وحشیانه خود به شهر پرعظمت و کم نظیر تیسفون  همه جواهرات و انداخته های  ثروت شاهان ایران را سوار بر شتر از ایران بیرون بردند.

این بیابانگردان دختران پارس را نیز به اسیری گرفته و به عنوان کنیز در بازارهای  مکه و مدینه به فروش رساندند. در همان زمان، این وحشی های بیابانگرد به  دختران و زنان شهر تیسفون تجاوز کردند.بتا آنجا که یش از صد هزار زن و دختر تیسفون در همان سال اول آبستن شدند و کودکانی حرامزاده به وجود آوردند.

نکته پایانی:

دوران پر از خیانت و ضد ایرانی  شاهان بی لیاقتی مانند فتحعلیشاه که مملکت ما را به باد داد بازهم در دوران سیاه و تاریک حکومت آخوندی در حال تکرار شدن است. گرد هم آوردن لاتها و چاقوکش های ولایت در خیابان های تهران  در چند نوبت از سال و فریاد و دشنام دادن به اسرائیل، عربستان، و آمریکا، آنان را بایدیگر متحد  و هم پیمان ساخته و این دشمنان ساخته و پرداخته ولایت فقیه هم اکنون در بیرون دروازه کشور آمادگی یورش به میهنمان و جداکردن بخشی از آن  مانند کردستانند. بنابراین، وظیفه جوانان برومند میهن است که صدای کریه و زشت آخوند را در حلقوم خفه کنند و از پاره شده و فروپاشی کشور مانند دوران سیاه فتحعلیشاه قاجار جلوگیری نمایند

 • doganeh.rousi@farsi.media.com

  کثیفتر از نابخردی ملاها و دشمن تراشی آنها برای مردم ایران در جهت منافع روسیه و بی سیاستی قاجارها و صفویه و دخالت ملاها و مغ ها در سیاست های شاهان , اقدام هماهنگ فراماسونری مارکسیست های روسی نفوذی در رسانه های فارسی , در تحریف تاریخ و پاک سازی کون روسیه در حمله به خاک ایران با بهانه های مسخره به قصد رسیدن به آبهای گرم و اکنون طرح ایران برانداز اورو آسیا است .

  چقدر خامی میخواهد و یا مزدوری که این حرکت خائنانه توده ایها ، فدایی ها ، مارکسیست های اسلامی ، ملاهای روسی را نبینی و در دام امثال عباس میلانی بیفتی که تاریخ را مزدورانه به نفع حزب توده و شوروی دگرگون میکند و خزیده در دانشگاه آمریکایی استانفورد در غیاب تاریخ نویسان واقعی به آمریکایی ها دروغ روسی می خوراند. و دخالت آشکار آنها در ساقط کردن دولت مستقل محمد مصدق را لاپوشانی کرده و گناه ساقط کردن دولت ملی مصدق ( قبل از کودتای آسان و ارزان امریکا و انگلیس) را به گردن خود مصدق و ملت ایران میاندازد . تو گویی شوروی ها بوق بودند و گذاشتند امریکا با ده میلیون دلار پشت مرزهای آنها رژیم عوض کند ! در حالیکه جهان را د رپرتگاه یک جنگ اتمی در خلیج خوک ها قرار دادند برای حفظ دیکتاتور جنده خانه ساز کاسترو و یا لجاجت در حفظ اسد جنایتکار شیمیایی که به نخی آویزان است. ابراهیم نبوی که عمری را به خدمت و وارونه کردن حقایق تلف کرده حالا در اقدامی مشابه گناه کودتا علیه بنی صدر و رای مردم را گردن بنی صدر می اندازد و وقیحانه میگوید بنی صدر خودش خودش را حذف کرد !

  خاطرات رفسنجانی که از روز اول میخواست بنی صدر را ساقط و با تحریکا ت و باند بازی با کیانوری دنبال روسی کردن ایران بود را مثل نوکری خرفت و احمق ندیده میگیرد .

  جای قربانی و قاتل ، متهم و شاکی را عوض کردن از حقه های مارکسیست های روسی و اسلامیست ها مارکسیست بوده و هست .

  شما در فضول محله با یک گردش عجیب به نوکران مارکسیست های روسی و روحانی و خامنه ای و سپاه تبدیل شده اید . تکرار مزخرفات پیک نت و اخبار روز و زیتون و ملی مضحکی ها شما را تبدیل به فریب خوردگانی کرده که به مثابه داستان (خر و صاحب خر ) و شعار خر برفت و خر برفت و خر برفت و با رندان روسی که مملکت ما را از دریای خزر ( نفت و گاز شمال ) تا کردستان و آذربایجان و خوزستان در تیر رس زمین خواری و اشغال قرار داده و اگر امریکا کوتاه بیاید همه اش را با جاش میخواهند بالا بکشند , سرود فریب و خیانت می خوانید

  طرح اورو -آسیا ( پوتین دوگین ) را ملاها و قاجار و صفویه و مصدق و شاه و من و شما ننوشته ایم . بزرگ کردن اعمال نابخردانه چند تا ملای بی خاصیت و یا دو تا شاه بی عرضه به قصد بی گناه نشان دادن متجاوز بزرگ استعماری به سرزمینهای مجاور و غیر مجاور یک خیانت بزرگ است .

  همه ما ها یا قربانی مفلوک این طرح هستیم یا مزدور و کمک کننده به اجرای ان . ترسیم چهره لطیف یا بی تقصیر از روسیه پوشاندن پنجه های گربه در پارچه مخملی است . ماهیان و پرندگان کوچکی مثل ما از این لطیف سازی خائنانه جز مرگ نصیبی ندارند

  به هوش باشید و آنچه را ماموران و جاسوسان روسی تبلیغ میکنند قر قره نکنید

  روسها بزرگترین و خطرناکترین دشمن تاریخی ملت ایران بوده و هستند . سیصد سال در کنار انگلیس ولی موفق تر از آنها . چون مارکسیست های روسی و شاهان واداده و وطن فروش صفویه و قاجاریه همیشه ابزار کار آرای روسیه بوده و هستند .
  انگلیس هر جا را که ترک کرد دموکراسی گذاشت و پیشرفت اما روس ها چون زالو شیره همه را مکیدند و دیکتاتوری ، جنایت ، فحشا ،تروریسم و موشک پرانی به جا میگذارند

  شما یک کشور را نشان دهید که روس ها آنرا اباد کرده باشند و یا از دموکراسی و آزادی و قانون گرایی و حقوق بشر برخوردار !

  یک کشور !

  فقط یکی !

 • souri.kardane.iran

  نماینده دوما پیشنهاد کرد سربازان روسی در ایران مستقر شوند
  http://www.peykeiran.com/Co…

  توافق روسیه با برخی شورشیان سوری بر سر مناطق امن
  http://www.dw.com/fa-ir/fp-bm/a-39804240

  ارتش روسیه با مردم ناراضی سوریه توافق کرده است !

  اینرا مارکسیست های روسی میفهمند ؟

  نه !

  اما اپوزیسیون واقعی ایران اگر حتا یک اپوزیسیون واقعی میهن پرست و مستقل وجود داشته باشد چی ؟

  میبینیم!

  حالا که پوتین قصد اشغال نظامی ایران مثل سوریه و تبدیل ان به ملک محروسه خودش ( جنده خانه ایرانی روسیه ) را آشکار کرده ، البته وقتی رهبر دولت اشغالی روسی و سپاه قزاق روسیه در ایران ( سپاه پاسداران ) و مجلس و قوه قضا ئیه روسی برادران دزد لاریجانی و شارلاتان بی خاصیت اطلاعاتی حسن چاخان تدارکاتچی روسیه با نام مستعار بی معنی رئیس جمهور سر از پا نمی شناسند در تحویل مملکت به کشور امپریالیستی متجاوز با پرونده صد ها تجاوز تاریخی به همسایه و غیر همسایه و مشتی آخوند همسو با استعمار انگلیس و روس در گذشته و روسیه در حال حاضر در افیون دین عقب مانده توجیه گر خود که همسو با مارکسیسم روسی افیون روشنفکران و سیاستمداران و احزاب و روزنامه نگاران و دانشجویان ایرانی و ابزار توجیه سلطه روسی در قریب به صد سال گذشته است ، در سکوت به سر میبرند و چشم به این تجاوز با توهم تجاوز امریکا و اسراییل بسته اند اینکه به زودی ایران سوریه و جنده خانه جدید روسیه خواهد شد اصلا دور از انتظار نیست

  روشنفکر و سیاستمدار ایرانی مثل ان پسر بچه است که اسلحه به کمر داشت و مورد تجاوز یک مرد قرار داشت و وقتی از او پرسید که تفنگ برای چیست با غرور گفت برای وقتی که کسی بخواهد خیانت کند ! مرد در حالیکه به تجاوز ادامه میداد گفت ما که خیانت نمی کنیم .
  ان مرد پوتین و ان اسلحه مارکسیسم روسی است آمیخته با توهم مبارزات مارکسیستی روسی با امریکا و اسرائیل که هرگز با ایران نجنگیده اند . خنده دار اینکه ویتنام اکنون به کاخ سفید چشم دوخته برای بهروزی و پوتین شبها را صبح میکند به عشق خیالی گوشه چشم ترامپ به او .

  اکنون پوتین در حال تجاوز آشکار به ایرانیان است و رهبر دشمن شناس ان به دنبال موهومات جاسوسان روسی ( حزب توده ، فدایی ) و فریب خوردگان و فاحشه های سیاسی روسیه ( نهضت آزادی و ملی مذهبی و اسهال طلبان و سبز ها ی سیاه سرخ فام ان در توهم اینکه اگر کسی خیانت کند ! مغفول مفعول به فروش همه چیز مشغولند تا به خیال توهم آلود خود حرکتی کنند تا توهم سیاه خود ساخته از کابوس امریکا و اسرائیل را اندکی آرام کنند ) از توهم دشمنی امریکا و اسرائیل لحظه ای خوابش نمیبرد بدون آنکه بداند خودش این دشمنی تخیلی را ایجاد کرده بدون هیچ دلیلی .

  صدایی از هیچ سگی در نمی اید

  وطن به آخر ساسانیان باز گشته و منتظر تلنگر مشتی عرب پا برهنه صحرایی است که فرو ریزد و یا زمان چنگیز و محمود افغان و تیمور لنگ. نه خیلی بدتر . به آخر شاه سلطان حسین .

  دروغ و فریب و فساد و نفوذ و سلطه مطلق روسیه و دشمن تراشی ابلهانه باند روسی حاکم همه درها را به نفع روسیه و سوری کردن ایران بسته و تنها در پشتی باز است که روسها مثل آب اماله می آیند و میروند و به آخوندها میگویند ما که خیانت نمیکنیم مواظب امریکا و اسرائیل و ترکیه باشید.

  جاسوسان روسیه همه جا به همت فلاحیان ها و رفسنجانی ها و موسوی ها و بهزاد نبوی ها و سعید امامی ها و حجاریان ها نفوذ داده شده اند ( البته سر نخ دست ک گ ب و از طریق حزب توده بوده )

  نگاهی به سخنان شرم آور فلاحیان به یکی از همین نفوذی ها کفایت میکند یا وزیر اطلاعات احمدی نژاد که گفت در غرب ده هزار امنیتی دارد .

  فلاحیان میگوید ما روزنامه نگار و خبر نگار داریم همه جا ! حقوق روزنامه نگاری که چیزی نیست

  خوب حدس بزنید چه کسانی را میگوید ؟ کدام رسانه را میگوید ؟ اینکه کاری ندارد !

  همه رسانه های فارسی و همه احزاب و تشکیلات و انجمن ها و کانون ها در اختیار این مزدوران روسیه است . کار آنها نرم سازی تجاوز روسیه و کشیدن کاندوم بر سر کیر پوتین برای پاک کردن رد پای تجاوز است .

  شما فکر میکنید دوچه ولله و رادیو فردا و رادیو زمانه و صدای امریکا و بی بی سی فارسی برای موشک پرانی سپاه قزاق و شرارت های فقاهت اسلامی چرا باید تبلیغ کنند در حالیکه به کوچکترین اقدامات فردی مثل اردوغان حمله های سادیستی میکنند

  کدام دیکتاتور تر و فاسد تر و جانی ترند ؟

  اردوغان ؟ یا خامنه ای و اسد ؟

  حالا روزنامه های آمریکایی هم به صف تبلیغات برای یک پاسدار کله پوک خائن روسی که از سیاست هیچ نمیداند و در خیال صدام و اسد شدن زیر لحاف امنیتی پوتین شبها را صبح میکند و آتش بیار همه جنگ های شیعه و سنی به نفع روسیه در منطقه است مقاله چاپ میکنند . صد البته از سوی منابع جاسوسی روسیه .

  چون رئیس سازمان سیا خوب او را میشناسد و ریشه تروریستی روسی او را خوب افشا کرد و همین طور بازی فریب توده ای ( حسن – قاسم ) را خوب شناخت .

  حالا پیک نت بولتن مرکزی جاسوسان امنیتی روسیه در ایران برای رهبر شدن حسن البکر ایرانی تبلیغ میکند ! چون از دفتر پوتین به آنها ابلاغ شده او در مسکو پیش از انتخابات امتحان پس داده . رئیسی مردود شد در ملاقات با افسر پوتین . حالا یک امین در پس تره کی و ببرک میخواهد بیاید و طرح جانشین او قاسم (حافظ اسدی و قذافی نژاد) است

  این خواب روسی یا با یک کودتای آمریکایی مثل ۲۸ مرداد آشفته میشود یا با هجوم یک اقلیت متمرکز با پشت کار مثل مجاهدین خلق با حمایت امریکا و یا بازگشت رضا پهلوی .

  چون :

  تخم انقلاب و قیام مردم برای دموکراسی و آزادی را حزب توده ، ملی مضحکی ها و موسوی چی ها با اسید خیانت سوزاندند

 • raz badbakhty iraniha

  توفان ترامپ؛ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟http://www.iranpressnews.com/source/209116.htm#

  جنگی در پیش است نه به این لحاظ که ترامپ چه می خواهد یا چه میگوید بلکه به این لحاظ که دو دیوانه روانی بر ایران و کره شمالی حکومت میکنند که اعتقاد استواری دارند که جز با جنگ دوام رژیم شان میسر نیست و این اعتقاد در زمان کلینتون و اوباما هم بوده و ربطی به ترامپ ندارد . پرداختن به ترامپ و وانمود کردن اینکه ترامپ جنگ طلب است یک افسانه روسی است که در رسانه های لبریز از جاسوسان روسیه و مارکسیست های روسی بر ان میکوبند چون ذاتا اینها ضد آمریکایی هستند و ضد اسرائیلی . ببینید چه گونه بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، صدای امریکا ، رادیو فردا ، رادیو زمانه شیپور وارونه میزنند و از لنین و چه گورا و کیم جنگ ها دفاع میکنند
  لنین ولیعهد زیر ۱۸ سال روسیه و خواهرانش را از راه دور محاکمه ، محکوم و اعدام کرد . (مثل خلخالی ). ۲۶ درصد حزب او در مجلس رای داشت تازه او رهبر حزب هم نبود . المانها او را از سویس با قطار آوردند در طول هزاران کیلومتر جبهه جنگ به روسیه و او عامل شر شد علیه انقلاب لیبرالی مردم روسیه به رهبری کرنسکی ( کرنسکی مثل با زرگان بود و لنین مثل توده ای و فدایی و کومله شورش مسلحانه کردند تا او را ساقط کنند ) و بعد با نیروی دریایی کودتا کرد اسمش را گذاشت انقلاب اکتبر . چه گوارا پزشکی بود که ۵۰۰ نفر را در کوبا بدون دادگاه کشت بدون محاکمه ، فیدل سیگاری به لبش گذاشت و گفت تا من این سیگار را تمام کنم کار ضد انقلاب را بسازید ( صد هزار رحمت به خلخالی و خمینی ) ، بعد هم رفت در بولیوی انقلاب صادر کند ( مثل محمد رینگو که رفت انقلاب صادر کند به لبنان و محتشمی پور که تروریست های لبنانی حزب الله را ساخت و الان هم اصلا نه تعقیب میشود نه زندان و انقدر شورش را در آورد تا کاسترو او را در جنگل های بولیوی ترور کرد ( مثل فدایی ها که رفقای خودشان را که هم عقیده نبودند ترور کردند و خسرو روزبه که رفقای توده ای خودش را که دگر اندیش بودند میکشت و تقی شهرام که رفقای مجاهد خودش را در مجاهدین – سازمان پیکار و بعد حزب کمونیست کارگری ، ترور کرد و جسد آنها را آتش زد و مثل خمینی که همه همراهان خودش را ترور کرد و تبعید و اعدام تا خودش را حفظ کند ) تاریخ مارکسیسم لبریز از فساد و کشتار و ترور و جنگ و شیمیایی و کودتا و اشغال و صدور انقلاب و …. است . آخوندها شیاطینی بودند که با این شیطان روسی هم خوابه شدند پس از توطیه های ترکمن صحرا و حمله به پادگانهای نظامی اول انقلاب در کردستان و جیره خواری عزالدین حسینی آخوند صدامیست کمونیست و توطیه سردسته جنایت کاران حزب توده و آخوند پاتریس لومومبا خوئینی ها و جاسوس حزب توده در ملی مضحکی دکتر پیمان و بهزاد نبوی جاسوس شوروی در دولت موسوی و توطیه اشغال سفارت امریکا توسط چند تا عمله اکره روس مثل عباس دیوار بالاکش عبدی ، خواهر مری ، …. و منفجر کردن بهشتی و فراری دادن رفسنجانی عملا کنترل کامل حکومت ملاها را در دست گرفتند . وقتی جبهه ملی علیه لایحه ضد انسانی قصاص راهپیمایی اعلام کرد . فدایی ها ، توده ایها ، کمونیست ها ، کانون نویسندگان ، همه اینهایی که الان فقط به انقلاب فرهنگی گیر میدهند و فقط به کشتار ۶۷ ( نه ۵۷ تا ۶۰ ) کجا بودند ؟ (انهم تقلیل داده اند به سروش ! چون مثل بنی صدر فک مارکسیست ها و مارکسیست
  های اسلامی و دین اسلام متحد اینها را پایین آورد . خطای او و خطای بنی صدر
  در برابر این مارکسیست ها مثل پارک کردن در محلی که نباید پارک کرد در
  برابر عبور از چراغ قرمز و تصادف و کشتن دیگران است .) همه پشتیبان خمینی ضد امپریالیست بودند . حزب توده میگفت سپاه را به سلاح سنگین مجهز کنید و ارتش را منحل . فدائیان دنبال مبارزه با بازرگان و بنی صدر بودند به عنوان خطر بورژوازی آمریکایی ! و دنباله رو کیانوری . امیر انتظام را جاسوس سیا خواندند و خواهان اعدام او بودند .

  گلسرخی اینها می خواست ولیعهد را که بچه خرد سالی بود بدزدد ( آدم ربایی که میگفت به اسلام ارج مینهد و مولا علی را نخستین سوسیلیست جهان میدانست )

  الان هم همه اینها پشتیبان همین رژیم جنگ طلب نوکر روس هستند
  تحریف تاریخ از اصول اولیه مارکسیست های روسی است . جنجال و وارونه سازی حقایق تاریخی اصل دوم و نوکری برای روسیه در همه حال اصل سوم مانیفست کمونیست ها است .
  هر مملکتی مارکسیست دارد پیشرفت نمیکند
  هر مملکتی مارکسیست دارد نوکر روسیه است
  هر مملکتی مارکسیست دارد پر از فساد و دروغ و تحریف و فریب است
  هر مملکتی مارکسیست دارد کودتا و دیکتاتوری های مدام العمر و وحشی دارد .
  هر مملکتی مارکسیست دارد دنبال نیروی اتمی و شیمیایی است
  اینها اتفاقی نیست

 • farib,khordegane.kurd@russia.n

  کرکوک؛ یک مُعامله چندجانبه با چندین عوارض
  منصور امان

  ———

  روسیه مثلا بیطرف است ؟ نفوذ روسیه روی فقهات اسلامی و حشد الشعبی و حالا بده بستان آنها با عربستان و میلیتاریسم ویرانگر و فروش مو شک های بی ثبات کننده منطقه به همه ( ملا ، ترکیه ، عربستان ، سوریه ) نشان از چی دارد ؟ شما یا خرید یا خودتان را به خری زده اید . نقش روسیه را اگر وارد معادلات منطقه کنید کاملا میفهمید که ملاها ، دولت عراق ، اسد ، کردها نقشی جز سرباز پیاده ندارند
  اینها مهره شطرنج هستند
  روسیه با امریکا معامله کرده و سوریه را از منطقه نفوذ سپاه و خامنه ای و حزب الله تخلیه میکنند و ممکن است اسد را هم بگایند . به جای ان فعلا ترتیب کردها را میدهند که هم عراق و هم ترکیه راضی باشند و هم به فقاهت ابله روسی در ایران یک آب نبات داده اند تا در عراق ترقه بازی کند و عاشورا برگزار کند و دلش خوش باشد که نیرویی در منطقه است . اما نیروی اصلی هنوز از نظر نظامی ترکیه و پاکستان و از نظر اقتصادی عربستان و شیخک های دیگر هستند .
  منافع روسیه ورشکسته در منطقه در همین حد پایگاه طرطوس و یک دولت بعثی ضعیف در سوریه و روابط جنسی سیاسی با عربستان و تا حدودی با دولت عراق از طریق ملاها و بازی با ترکیه و نظام رو به تلاشی ملا های روسی به عنوان سگ پاچه گیر مجانی روسیه میماند . بگو آب نبات . روسیه نمی تواند با استفاده از اقتصاد قوی امریکا اقتصاد الیگارشیک مافیایی فاسد خودش را مثل چین رونق دهد . نارضایتی از پوتین بالا میگیرد حتا در میان الیگارش ها و جوانان .
  همه چیز حساب شده و به سمت اهداف تعیین شده میرود . شما و ملاها دلتان را خوش کرده اید به اینکه ترامپ چی گفت ، مرکل چی جواب داد ، یا اروپا نحتر است یا امریکا . همه این حرفها شاش خر است . هزران بر ثابت شده با تروریسم و جنگ و موشک و ماجراجویی حتا با پشتیبانی روسیه و چین و امید به تفاوت های منافع اروپا با امریکا به هیچ کجا نمیرسید . هیچ کس نرسیده . فقط احمق های نوکر روس در پیک نت ، ملاهای روسی ، کره شمالی ، سپاه روسی و شریعتمداری ( روح خبیث دو جنایت کار روسی کیانوری و طبری) و گوسفندهای ملی مضحکی به این مزخرفات دل خوش میکنند
  خوب نگاه کنید ببینید کره جنوبی آیا با این مزخرفات شده کره جنوبی ؟ ویتنام و کوبا چرا دست ازا این بازی که به نظر شما پر منفعت است ، کشیدند ؟ خر هم میفهمد . ف م سخن و حزب توده و چند تا ملا روسی مثل خویینی ها و محتشمی پور و چند تا سپاهی فاسد بیسواد مثل قاسم این چیزها از مغزشان بزرگتر است . خاتمی کس خل دیوانه هم جز خایه مالی از خامنه ای کار دیگری بلد نیست . مشتی ابله همه جا را پر کرده اند . مطهری تروریست حالا فهمیده حسن چاخان از احمدی نژاد نوکر پوتین هم کمتر و بی عرضه تر است . من کی گفتم دلتان را به این آدم بی خاصیت خوش نکنید .

  شما که زمان احمدی نژاد شعار سقوط غول اقتصادی امریکا را در اخبار روز و بقیه وب سایت های روسی میدادید و از بازگشت مارکس به غرب دروغ سر هم میکردید ، حالا بورس های آمریکای شمالی دارند غوغا میکنند . بیلیون ها دلار تولید کرده اند ، بیکاری در کمترین مرز است . روسیه و کره شمالی و ملاها به فلاکت افتاده اند . خوب مگر مرض دارید دروغ به خورد خودتان و کردها و ملاها میدهید ؟ بابا رها کنید این کشور ما را . بدون مارکس و لنین کشور ما گلستان میشود . همه بدبختی ما این ته مانده کثیف استعمار روسی است یعنی مارکسیسم روسی . هر کشوری مارکسیست ندارد و ضعش از ما بهتر است . حتا آنهایی که روزی مارکسیست روسی بودند و حالا بریدند و دندان مارکسیسم را کشیدند شانس بهتری از ما دارند . باور کنید روزی که جاسوسان روسیه در ایران را بگیرند آغاز رونق و توسعه و شکوفایی مملکت ما است