بایگانی

دولت در تبعید، یا نشست وامانده های اصلاح طلب و جداشده از رژیم در واشنگتن۴

هنگامی که شیری غران و قدرتمند ضربه می خورد و لنگ و ناتوان می ماند از گزند هیچ جانوری حتی شغال و کفتار هم در امان نیست. سرگذشت کشور شکست خورده و به ذلت نشسته ما نیز همین است. تا آن جا که هر کشتی به گل نشسته و کیسه دوزی دندان های خود را برای دریدن و بلعیدن این کشور ناتوان تیز کرده است.