بایگانی

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش سوم۲۶

دربخش نخست، به نکاتی چند از گفتگوی نادرست شاهزاده با مجله فوکوس اشاره رفت. در بخش دوم، خدمات و کارهای ارزنده رضاشاه و همچنین عملکرد نادرست او به نگارش در آمد.در این بخش به دلیل های برکناری رضا شاه، برگزیدن شاه، و آغاز دیکتاتوری و رشوه دادن به آخوندها، به کوتاه اشاره گردید. بخش های دیگر، بقیه داستان.