بایگانی

خودداری رژیم اسلامی از درمان آیت الله کاظمینی با هدف نابودی وی۲

آیت الله کاظمینی تنها روحانی است که تا کنون در برابر رژیم ایستاده، و خواهان بازگشت آنان به خانه و مسجد و دست برداشتن از غارتگری، چپاول کشور، و جنایت های بیشمار آنان است. قطٰعاً اگر یک فرد عادی اجتماع این چنین مخالفت با رژیم را داشت رژیم او و اجدادش را تاکنون به باد فنا داده و پیکرش را چال کرده بود.