بایگانی

سرور آیةالله مصباح! آیا تحقیق درباره ی «با کدام پا وارد مستراح شویم» علم است؟۴

آقای مصباح یزدی که از متهمان قتلهای زنجیره ای دهه هفتاد است بعنوان یک معلّم و مدرس سخنانی را بر زبان راند که نگارنده را از هوش و دانش ایشان نا امید ساخت. در این نوشته گذری داریم به سخنان آیةالله و تحقیقات علمی ایشان درباره مریخ! و در پایان هم نتیجه گیری ایشان که پس باید به پژوهش در علوم دینی پرداخت.