بایگانی

چاقو کشان ولایت در خدمت قالیباف، قصاب بزرگ شهر۲

رژیم ضد انسانی ولایت فقیه از روز نخست با کمک و همکاری اراذل و اوباش، لات ها، چاقوکشان، و بزن بهادرهای چاله میدان و دروازه قزوین به پا گرفت و توانست ملتی را رفته رفته به اسارت و بردگی خود درآورد. این جانوران ضد ایرانی و ضد انسان در رأس همه سازمان ها و گروههای کلیدی و مردم افکن رژیم دیده می شوند

تغییرنام ها وتفسیرواژه ها وعبارات۰

درنشست فرهنگی جمبول ممبول ذبح اسلامی تغییرنام های زیرانجام گرفت: دانشگاه به گورستان، زندان به دانشگاه ملت ایران به امت مسلمان ایران، وکشور  ایران به مملکت امام زمان، ومتعلق به نماینده برحق او، ولی فقیر درفرهنگ نامه فضول محله واژه ها ی زیربا ترجمه آنان دیده می شود: بهشت = وعده نسیه برای خوش باوران […]

اراذل واوباش۰

آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ایران در یک مصاحبه مدفوعاتی اطلاع داد که دولت وی در حال استخدام چند هزارازبرادران ذبح اسلامی ازنوع زورو (Zoro)  با پوشش نقاب تیره رنگ از نوار غزنه می باشد که به دستگیری ومجازات کردن بیش از ۶۰ میلیون اراذل واوباش ایران بپردازند.