بایگانی

از بی غیرتی و یا کودنی ما نیست که به تفاله هایی چون تازیان دشمنان این سرزمین ارج می نهیم؟۷۱

در تاریخ کشورمان از خون آشامی و جنایت های چنگیز، تیمور لنگ، کشتار اسکندر مقدونی، یورش ترکان آن سوی دریا، به درازا سخن رفته و کمترین پیش آمد و برخوردی به نگارش در آمده است. در جایی که یورش ددمنشانه، خونریزی و غارتگری۶ سده تازیان خون آشام و تفاله هایشان تا به امروز، با پرده پوشی آخوند از یاد رفته است