بایگانی

آیا تنها داشتن مدرک دانشگاهی می تواند سبب خوشبختی جوانان شود؟۰

پدران و مادران ایرانی باید بیاموزند که به خواسته های فرزندان شان احترام گذاشته و اجازه دهند آنان علایق شخصی و استعداد های شان را دنبال کنند، والدین ایرانی باید یاد بگیرند که آن ها شانس زندگی کردن را داشته اند و اکنون نوبت فرزندان آنان است تا راه زندگی خود را بر اساس استعداد های شان انتخاب کنند.