بایگانی

آقای حسن فریدون! قهرمان ملی ما عبّاسعلی خلعتبری است نه شما۷

ملت ما به کدام سوی می رود؟ ایرانیان همواره در شناسایی قهرمانان خود در اشتباه بوده اند. روزگاری بابک خرمدین و یا کسروی را خائن دانستند ولی کوچک خان جنگلی را قهرمان ملی. و یا امثال شریعتی خیانتکار و ضد ایرانی را قهرمان ملی و فرهنگی دانستند! اینست روزگار ما! روزگار مردمان خواب و نان به نرخ روز خور!