بایگانی

بابک زنجانی چرا؟ مجتبی خامنه ای کانون همه فسادها است که باید اعدام شود۶

سکوت رمز سلامت است در ایران همیشه رسم بر این بوده که آفتابه دزد را مجازات کنند و دزد حجره و انبار را آزاد گذارند. ‍زندانی ها و اعدام ها همیشه بر اساس ضعیف کشی و پرده پوشی بر روی حقیقت بوده است. به همین دلیل در کشور ماتم زده ما نه تنها سکوت علامت رضاست، بلکه سکوت رمز سلامت، و در امان بودن است.

سکوت ملت ایران در برابر جنایات رژیم و فروپاشی کشور گناهی است نابخشودنی۲۰

چه کسانی در این زمان قابل انتقادند؟ مسئولیت جامعه امروز و فردای ایران بر عهده جوانان است. زیرا جوانانند که می توانند سرنوشت کشور رادر دست خود گیرند. امروزه با وجود اینترنت و دیگر امکانات ارتباطی و تماس آسان با کشورهای گوناگون، جوانان می توانند آگاهانه رژیم غیر انسانی را از اسب قدرت به زیر آورند.