بایگانی

هم وطن، از چه نشسته ای که گرگان در کمین پاره پاره کردن میهن اند؟۲

نگهداری از مرز و بوم کشور به همانگونه سخت و دشواراست که نگهداری چمدانی پول در میان دزدان و غارتگران. کشورما در گذشته بارها مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته. در برابر این حملات گرگ آسا، شاهانی مانند شاه عباس، نادرشاه، توانستند بخشهای پاره پاره آن را از دهان گرگان طمع کار و گرسنه باز پس گیرند.

شراره های خشم مسلمانان افراطی، جهانی را به آتش کشاند۸

هرباور دینی برای باورمندان آن ارزنده و گرامی و احترام آمیز است. انسان ها حق دارند تا به هردین و مسلکی روی بیاورند ولی نمی توانند به عنوان اسلحه برای نابودی هم نوعان خود از آن بهره بگیرند. دین و هر باوری وقتی خوب است که بتواند بر خشم و عصیان، و بی دادگری ما دهنه زند و ما را آرام و سبکبال سازد.