بایگانی

ما کجای کاریم؛ ملتی نجیب یا ترسو؟ مظلوم، یا بی عرضه؟، خادم، ویا خیانتکار؟۱۱

تاریخ پر سوز و گداز کشورمان نشان می دهد که در برابر تجاوز بیگانگان و بیگانه پرستان، چندان ایستادگی نکردیم. درنتیجه یورش گران فرصت یافتند تا نفس تازه کنند و مانند موریانه به درون لانه وکاشانه امان رخنه نموده،خودمان را از خانه بیرون رانند. به عبارتی آن قدر به میهمان رو دادیم که سر انجام صاحبخانه شد.