بایگانی

گسترش خرافات، بهترین راه بقا و جاودانی رژیم است۱

شوربختانه خرافات دامنگیر بشر است و در همه جوامع، حتی کشورهای پیشرفته نیز به چشم می خورد. خرافات که بی تردید پوچ نگری به واقعیات زندگی به شمار می آید، سپری است که در برابر خرداندیشی انسان قرار گرفته است. بسیاری از مردم در هراجتماعی خرافاتی اند و به چیزهای موهوم و حتی مسخره نیز اعتقاد دارند،

نخست علت درد راباید شناخت، تا بتوان به درمان آن پرداخت۲۲

چرا بانوان کشورمان درد تازیانه های زن ستیزی اسلام را بر پیکر خود احساس نمی کنند، و بازهم در مجلس خردزدایی آخوند شرکت می کنند؟.چرا ما این چنین بی فرهنگ و بی بن و بوته شده ایم؟. چرا غیرت، و شرافت انسانی را از ما گرفته اند؟. پس آن بالندگی، و افتخارهای تاریخی کجا رفت؟. آیا یک جو غیرت در ما وجود دارد؟.