بایگانی

خانم ها بهتر است درون آشپزخانه بمانند وگرنه به هر سازی برقصند، آخوند هوسران را به تحریک وا میدارند۷

بد حجابی خانم ها گزارشی در France 24 به چاپ رسیده که گویای حقیقت تلخی است از بی ارزش بودن مقام زن از دیدگاه آخوند. این رسانه می نویسد که چگونه پس از انتصابات ریاست جمهوری حتی از پوشش جوراب تیره بلند که سرتاسر پای خانمها را می پوشاند و جایی برای چشم چرانی آخوند نمی ماند نیز ایراد می گیرند.