بایگانی

امریکا از نام ساختگی برای خلیج فارس استفاده کرد ولی رژیم ایران پاسخی نداد۱

استفاده از این واژه ساختگی وسیله وزیر امور خارجه امریکا نه تنها به نفرت و خشم مردم ایران از امریکا دامن می زند ، نشاندهنده این است که مرزهای سیاسی و فرهنگی ایران بخاطر ضعف دیپلماتیک رژیم خائن جمهوری اسلامی ، روز بروز بیشتر به خطر افتاده است.این رژیم آخوندی است که مرتبا بر طبل جنگ با امریکا کوبیده است و شعار داده است. غم غزه و لبنان است که ما را بجایی رسانیده است که وزیر خارجه امریکا برای شاد کردن شیوخ ثروتمند سعودی نام خلیج فارس را جعل می نماید. کسی که خودش به فکر خود و منافعش نیست ، چه دلیلی دارد که دیگری برایش دل بسوزاند؟!

ماجرای ایرانی نبودن گروهی از مقامات اول رژیم۱۲

زیباترین نویسه ها درباره ایرانیان را دشمنان یونانی این چنین نوشته اند: "ایرانیان مرزهای خود را به روی همه باز نگه داشتند و از بابل و سومر و هند و یونان صنعتگران و دانشمندان به سوی ایران در سفر بودند. خط خود را از بابل گرفتند. هنر و صنعت دیگران را برداشته و با تغییر و ویرایشی نو به جهان عرضه نموند.