بایگانی

اسلام، بزرگ ترین شر در تاریخ بشر‎۶

تا پیش از زایش اسلام در ایران امپراتوری توانمند ساسانیان پا به پای امپراتوری روم در حال پیشروی بود. بنابراین توازنی بین شرق و غرب برقرار بود. ولی پس از یورش مسلمانان متجاوز به کشور های خاورمیانه و سرنگونی فرمانروایی ساسانی، این توازن از میان رفت و همین خود مایه فزونی توان غرب و تسلط آنان بر ما شد.