بایگانی

کارنامه ۳۲ سال جهل و جنایت، چپاول، کشتار، و تجاوز رژیم ضد بشری علیه ملت ایران۱۰

تجربه تلخ رژیم اسلامی نشان می دهد که رژیمی این چنین بی فرهنگ، فرومایه، کوردل و جنایت کار در تاریخ چند هزار ساله کشورمان وشاید کشوری دیگر در تاریخ جهان سراغ نداشته ایم. این رژیم مظهر سیاهی، ناپاکی، دروغ، فساد، تقلب، و آهنگ مرگ و نیستی برای مردم، تاریخ، فرهنگ، وهمه ارکان کشورمان بوده و هست.