بایگانی

گروه فمن در سراسر جهان، با سینه های برهنه به مبارزه با خرافات گرایان پرداخت!۶۵

گروه فمن در حمایت از امینه تايلر، به اعتراضی شگفت انگیز بر ضد قوانین زن ستیز اسلام، در سراسر جهان دست زد. این گروه روز چهارم آوریل را "روز جهاد با سینه های برهنه" اعلام کردند. آنگاه در پی دستگیری آمنه فعال حقوق زنان به مسلمانان هشدار داد: "سر برهنه پستان های ما از سنگ های سنگسار شما کشنده تر است."