بایگانی

اگر احمدی مقدم ۲۴ ساعت زیر شکنجه کهریزک طاقت آورد و دم نزد، به منتقدان خرده بگیرد!۲

اسماعیل احمدی مقدم با اعتراض به برکناری رئیس پلیس فتای تهران گفت: "متاسفانه باب شده هر اتفاقی می‌افتد می‌گویند باید استعفا بدهند و کنار بروند. اما این که فردی که گناهی نکرده را برای کاهش فشار افکار عمومی برکنار کنیم. درست نیست چرا که باید بررسی کنیم مقصر و قاصر کیست و با وی برخورد قاطعی صورت گیرد."