بایگانی

افزایش خشونت در جامعه از هم گسیخته؛ قوزی بالا قوز دگر۹

با یک نگاه به حوادث روزنامه های کشور می بینیم که هر روز چند مورد قتل، نزاع خیابانی، تجاوز به نوامیس مردم، کودک آزاری و...به چشم می خورد. مردم این زد و خورد، و کشت و کشتار را می بینند و بی اعتناء از برابر آن گذر می کنند!. آیا حس مسئولیت اجتماعی و حس انسانیت در ما نمرده است؟. آیا جامعه ما به کدام سوی در حرکت و پیشروی است؟!.