بایگانی

هشت ماده خوراکی بَرای پیشگیری از اَنواع سرطان را بشناسیم۰

در طی این مقاله دَه ماده خوراکی را که به پیشگیری از سرطان کمک می کنند معرفی نموده تا خوانندگان محترم این موارد را به برنامه غذایی شان بیافزایند. این نگاشته را با کسانی که دوست شان دارید و سلامت شان برای تان اهمیت دارد، به اشتراک بگذارید.

بیماری های گوناگون و مرگ تدریجی، در زیر هوای آلوده و کشنده۲

به دنبال پوشش لایه های زخیم هوای آلوده و سمی در بالای سر شهرهای بزرگ ایران، مقامات غافل و بی تفاوت رژیم که در این سه دهه در خواب غفلت فرو رفته اند به ناچار برای چند روز به بستن و تعطیل مدارس و جایگاههای عمومی و بیرون کردن مردم از شهرها پرداختند. اینگونه واکنش ها در حقیقت راه حل اساسی و دائمی نیست،