بایگانی

آیا برای ورزشکاران کشور آخوند زده ما در المپیک، چیزی سوای خودخوری و شرمساری میماند؟۵

مسابقه های المپیک نه تنها یک زورآزمایی جهانی است، بلکه می تواند نمودار پیشرفت و شکوفایی هرکشور باشد. ولی از کشوری کهن چون ایران با داشتن دیرینه چالش و تلاش با دیگر دیگر کشورها، شرکت دادن شماری اندک در المپیک، آنهم در وضعی ناهنجار و از هم گسیخته، در برابر شکوه وعظمت دیگران، موجب نهایت سرشکستگی است.