بایگانی

زمین لرزه ای دیگر همانند وجود آخوند، هم میهنانمان را به خاک و خون کشاند۷

کشور ما از سه دهه بیش تا کنون گرفتار زلزله بنیاد برافکن آخوند شده، و گهگاه نیز زمین لرزه دیگری مانند آنچه در آذربایجان خاوری روی داد، قوز بالاقوز دیگر نا به سامانی ها می گردد و مردم بی دفاع را به کام خود فرو می برد. به هر روی، این پیش آمد ناگوار موجب نهایت اندوه و تأثر هر ایرانی پاک سرشت است.