بایگانی

بازکردن بخیه بخاطر بی پولی! ژرفای سیاه انسانیت در ایران۱

با نگاه به افول اخلاق و انسانیت در سالهای پس از انقلاب ، متوجه خواهیم شد که بالاتر از سیاهی هم رنگ هست! بخصوص در بیست سال گذشته ، انسانیت از جامعه ایران رخت بر بسته است. چیزی که جای انسانیت را گرفته است پول پرستی و مقام است. مقامت اگر آبدارچی بانک هم باشد در ایران امروز قابل پرستش هستی. اما اگر معلمی با هزاران دانش آموز در 40 سال زحمت باشی ، کسی ارزنی ارزش هم برایت قائل نیست. خدای واقعی جامعه امروز ایران پول است و خدای قرآن و اسلام هم ابزاری است برای فریب و دروغ .