بایگانی

سوگواری روزهای تاسوعا و عاشورا، نشانه اوج بی فرهنگی، و عقب ماندگی ملت ایران است۹

مملکت در دست جنایتکاران آخوند جماعت که از سادگی و نادانی ملتی همیشه بهره برده است، از چند سده پیش تا کنون وبال گردن اجتماع ایران است. ملت ایران به همه ساز این گروه بیکاره و آماده خور رقصید و داستان های مسخره و سرتا پا دروغ آنان را باور کرد وآخوند توانست از مردم سواری گرفته کشور را غارت کند.