بایگانی

سیاست کثیف است! ادامه مرگ مشکوک مقامات سیاسی و نظامی ایران۲

یکی از روشهای رژیم اسلامی از آغاز تا کنون حذف نیروهای خودی متمرّد به روشهای مختلف است. درگیریهای درونی گرگها معمولا باعث خوشحالی ماست و با خود می اندیشیم یک گرگ کمتر اما به این سادگی هم نیست. یکی از آخرین موارد آن بروز درگیری و به رگبار بسته شدن خودروی آخوند محمدی گلپایگانی و مصدومیت وی و چند محافظ است که منجر به مرگ سپاهی حسن اکبری شده است. روش ترور برای حذف افراد خودی و نخودی در رژیم بسیار قدیمی است و در این مقاله به تعدادی از پرونده های مرگهای مشکوک سران نظام می پردازیم.