بایگانی

شعارجانم فدای رهبر از سوی مزدوران و چاقوکشان رژیم در استانبول به چه معناست؟!۲۶

در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ اوباشان و مزدوران وحشی رژیم در شهر استانبول و در برابر سفارت آذربایجان گرد هم آمده علیه دولت آذربایجان عربده کشیدند، و به دادن شعار «جانم فدای رهبر» پرداختند. آیا می توان تصور کرد که گردهمایی مزدوران و تروریست های اسلامی آنهم در ترکیه، و علیه کشوری دیگر به چه معنی است؟.