بایگانی

بحران در صدا و سیما؛ رئیسی که به دفترش نمی رود!۰

در حالیکه اوضاع صدا و سیمای خامنه ای چه از نظر بیننده و چه از نظر مالی بسیار خراب است و بسیاری از برنامه ها تعداد سازندگانش از بینندگانش بیشتر است! می بینیم که رئیس این سازمان وابسته به خامنه ای چندان میلی به حضور در دفتر خود ندارد. نوروز گذشته یکی از ساکت ترین و نا موفق ترین نوروزهای تلویزیون خامنه ای بود و بنظر می رسد هنرمندان هم چندان میلی به کار در این دستگاه را ندارند و دل بکار نمی دهند.