بایگانی

چگونه رژیم اسلامی روی کار آمد و چرا پایدار ماند؟!۷

از کوزه همان تراود که در اوست چرا عده‌ای از پیدایش و بقای حاکمیت اسلامی تعجب میکنند؟ آخوند‌ها خودشان نیامدند، آمریکا و انگلیس هم آنان را نیاورده. بلکه ذهن ناآگاه و اسلام گرای مردم آنها را به ایران کشاند! اگر همچنان سر کار هستند، برای آنست که (مسلمان ها) حضورشان را عادی می‌دانند و پذیرای آنانند!.