بایگانی

وای به حال آخوندها اگر خامنه ای جزایرمان را بخشیده باشد۱۸

رژیم های اشغالگر رژیم هایی که در یک کشور شکل می گیرند و یا کشوری را تحت اشغال خود در می آورند، بیشتر آن کشور را از آن خود دانسته و گرچه ممکن است در اداره آن روش دیکتاتوری داشته باشند و تبعیض هایی نیز نسبت به مردم به کار برند، ولی در نهایت در نگهداری و حفظ یک پارچگی آن می کوشند.

سیاست غلط و ضد ایرانی رژیم، موجب از دست رفتن هرچه بیشتر خاک ایران خواهد شد۲۰

کرکری و روضه خوانی آخوند ۵ تومانی و ابراز عقیده بی خردانه چند شاخ شکسته درون سپاه، بسیجی می تواند فجایع و خسارات جبران ناپذیر دیگری برکشورمان وارد سازد. پس هم وطن بیایید باهم یکی وهمراه باشیم تا این مزدوران نتوانند با جدا کردن هرمزان و خوزستان از پیکر میهنمان، عهد نامه ترکمانچای دیگری را امضاء کنند.