بایگانی

تهران، خالی از سکنه و در زیر پای گدایان و مزدوران ساندیس خور بیگانه۷

همان گونه که انسان در حال غرق شدن، به هربوته و یا ریسمان پوسیده ای آویزان می شود، رژیم های خودکامه نیز آن چنان در تنگنا قرار می گیرند که برای مشروعیت دادن به خود به هر ترفند دست زنند. رژیم اسلامی نیز برای خالی نبودن صحنه از نوکیسه هایی برای روز قدس و نشست کشورهای غیر متعهد دعوت نموده است.