بایگانی

حسین رزمجو دوست شریعتی و هم پالکی خامنه ای فردوسی را یک شیعه افراطی می داند!۲۱

حسین رزمجو که با حضور در حوزه علمیه مشهد ادر خدمت افرادی بی سواد و ضد مردمی چون مرتضی مطهری، محمد تقی شریعتی، محمدرضا حکیمی و خامنه ای، تحصیل آخوندی کرده، بر اساس گزارش روزنامه جوان تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، فردوسی را شیعه متعصبی می داند که به دلیل سنی بودن سلطان محمود غزنوی دربار او را ترک کرده است.