بایگانی

باسیاست خصمانه خامنه ای شاه دیگر قاجار، کردستان عزیزمان را از دست خواهیم داد۴

تا زمانی که سرنوشت کشورمان در دست یک دیکتاتور نفهم و خودکامه بوده و ملت کمترین سهمی در تصمیم گیری و اداره آن نداشته باشند باید انتظار فروپاشی آن کشور را داشت. تصمیم گیری یک جانبه و دخالت نداشتن مردم در حفظ و حراست کشور در زمان یزدگرد سوم راه نفوذ عرب وحشی بیابانگردبه درون مرزهای ایران را بازکرد.

تخریب و ویرانگری آثار تاریخی، و فرهنگی به وسیله رژیم اسلامی۲

تازیان شهر عظیم تیسفون را به کلی ویران و غارت کردند، پیران را کشتند، به زنان تجاوز نمودند که پیامد آن تولد چند صدهزار نوزاد بی پدر در سا؛ اول بود، آنگاه، دختران را به کنیزی، و جوانان را به بردگی بردند. رژیم جهل وجنایت نیز همان روش را در تخریب کامل مملکت انجام می دهد. شما لیست آن را اینجا می بینید.

آیا ما نگهبان و پاسدار فرهنگ تازیانیم، و یا سرزمین خودمان؟۲۲

جنایت کاران تازی با بی رحمی و وحشیگری سرپوشی بر روی تاریخ و فرهنگ ما گذاشتند، و تاریخ و فرهنگی ساختگی و بی محتوا، به حلق ما فرو کردند. تا جایی که نسل های بعدی، به این آموزه های چندش آور و مسخره خوی گرفتند، و از آن خود دانستند. ما روزشمار ایرانی را فراموش نموده، و به جای آن سالنامه عربی انتخاب کردیم.

علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان۴۶

با فروپاشی دودمان ساسانیان تازیان توانستند ایران را چپاول و ویران کنند. از عمر پرسش شد با اسیران ایرانی چه خواهید کرد؟ پاسخ داد مسلمانان ما، آن ها را تا زنده هستند می خورند، زمانی که ما مردیم، فرزندانمان کودکان آنان را تا زنده اند خواهند خورد و خوردن و له شدن ایرانیان توسط تازیان هنوز ادامه دارد.

آیاسوزاندن قرآن گناه است، یانه؟۸۲

سوزاندن قرآن یاهرکتاب دیگر، کار ناپسندی است، همان گونه که سوزاندن و ریختن کتاب ها به رودخانه دجله و فرات، با یورش تازیان در ایران انجام گرفت. یا آتش زدن کتاب خانه های نهاوند، جندیشاپور، خراسان بزرگ، فارس، پارسه، و دیگر شهرهای بزرگ ایران، و اسکندریه هرکدام زشت و از بربریت تازیان بود.