بایگانی

گسترش خرافات، بهترین راه بقا و جاودانی رژیم است۱

شوربختانه خرافات دامنگیر بشر است و در همه جوامع، حتی کشورهای پیشرفته نیز به چشم می خورد. خرافات که بی تردید پوچ نگری به واقعیات زندگی به شمار می آید، سپری است که در برابر خرداندیشی انسان قرار گرفته است. بسیاری از مردم در هراجتماعی خرافاتی اند و به چیزهای موهوم و حتی مسخره نیز اعتقاد دارند،