بایگانی

آقای بنی صدر صد در صد، آنقدر گذشته خود را پرده پوشی نکنید، آخر همیشه خورشید زیر ابر نمی ماند۲۹

به گفته آقای رأفت آقایان بنی صدر و دکتر یزدی در پاریس سخنان خمینی را به نفع و مصلحت خود طور دیگری برای خبرنگاران ترجمه می کردند. آقای بنی صدر یک آخوند زاده، با تحصیلات اقتصاد اسلامی که آقای خمینی آن را متعلق به «خر» می دانست، ادعا دارد خمینی را نمی شناخته. آیا ایشان مشکل مغزی دارد، یا مردم خرند؟!.