بایگانی

گزارشی خواندنی از حماقتی بنام “جشنواره فیلم فجر”۳

این کار احمقانه رژیم که ابتدا به فیلمی پروانه نمایش در جشنواره را می دهد و سپس آن را از گرفتن جایزه منع می نماید، نشان از بی برنامگی و پراکندگی آرای زورمداران رژیم است.هرچند این بی مهری به فیلم مذکور از آخور رهبر آب می خورد و ایشان خود را نخود هر هنر و هر علمی می داند. فیلمی موردپسند هست یا نیست!.