بایگانی

مقایسه شرافت یزید و رذالت خامنه ای در رفتار با اسیران!۱۸

خواندن سخنرانی بی پروای زینب در مجلس یزید، پس از واقعه عاشورا بسیار تکان دهنده است. نه به دلیل خشم و بی باکی زینب، زیرا که سخنرانی هر خواهر دردمند و دلشکسته ای این چنین خواهد بود. اما شگفت آور، حق آزادی بیان در دوره حکومت آزاد منشی یزید، و مقایسه شرافت او با سردمداران حکومت اسلامی ایران است!.